Dokumendiregister

Justiitsministeeriumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ministeeriumi tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Avalik dokumendiregister alates 01.01.2009

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2009 registreeritud avalikele elektroonilistele dokumentidele. Paberdokumentidele ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud (ehk juurdepääsupiiranguga) dokumentidele juurdepääs puudub. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendiga ulatuses, millele kehtestatud juurdepääsupiirang ei laiene ehk dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Avaliku teabe seaduse alusel on eraisikutega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga ja avalikus dokumendiregistris asendatakse nimi initsiaalidega ning saadetud kirjad ei ole avatavad.

Kui eraisik soovib, et tema kiri oleks avalikus dokumendiregistrist kättesaadav, palume igas oma saadetud kirjas selgelt välja tuua, et Teie kontaktandmete avalikustamine ei riiva Teie eraelu puutumatust ning käesolev kiri on avalik. Sellega annate meile loa oma andmete avalikustamiseks, kuid see ei kohusta esitatud pöördumist avalikustama. Dokumendiregistris dokumentide avalikustamisel lähtume seadustes sätestatud juurdepääsupiirangutest.

Justiitsministeeriumi õigusaktide eelnõusid menetletakse eelnõude infosüsteemis, välja arvatud ministeeriumi ja tema valitsemisala sisemist töökorraldust puudutavad ministri määruste eelnõud.

Justiitsministeeriumi määruste ametlikud tekstid on kättesaadavad Riigi Teatajas.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

Kasutusjuhend

Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi või vabatekstiotsinguga märksõna järgi. Otsingu tegemiseks on vähemalt ühe otsinguvälja täitmine kohustuslik. Otsinguid saab teha järgmiste dokumendiliikide kohta:

 • määrus
 • käskkiri
 • väljaminev kiri
 • sissetulev kiri
 • leping
 • korraldus
 • väikeost

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente järgmiste andmeväljade järgi.

 • Vabatekstiväli – otsisõna järgi tehakse otsing üle dokumendi andmeväljade. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki.
 • Pealkiri – dokumendi pealkirja järgi.
 • Registreerimise kpv – otsingukriteerium otsimiseks justiitsministeeriumis dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäevavahemiku järgi. Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „alates“ ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates otsingus märgitud kuupäevast kahanevalt, uuemad dokumendid kõige ees. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud teatud kuupäevani, tuleb soovitud kuupäev sisestada väljale „kuni“ ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud otsingus märgitud kuupäevani.
 • Dokumendi liik – dokumendi liigi järgi.
 • Teine osapool  dokumendi saatja või saaja nime järgi.
 • Saatja viit – saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi.
 • Saabumis-/saatmisviis – dokumendi saabumise või saatmise viisi järgi.
 • Juurdepääs – dokumendile määratud juurdepääsupiirangu järgi.
 • Juurdepääsupiirangu alus – dokumendile määratud juurdepääsupiirangu aluse järgi. Aluse järgi otsides on soovitav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
 • Juurdepääsupiirangu lõpu kpv – dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Sellel väljal kehtivad samad otsingu sooritamise tingimused, mis on väljal „Registreerimise kpv“.

Otsingu tulem kuvatakse tabelina. Ühel lehel kuvatakse 20 dokumenti. Kogu otsingu tulemis kuvatakse 100 esimest dokumenti kahanevalt, uuemad ees, kuid täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata mistahes veerus olevale tekstile. Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse täiendavad andmeväljad. Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumentidega osas „Seosed“.

Dokumentide avalikustamine dokumendiregistris toimub automaatselt üks kord ööpäevas.

Küsimuste korral pöörduge palun tel +372 620 8100, e-post [email protected].

Viimati uuendatud 03.11.2022