Valdkonnaülese ennetuse põhimõtted

Valdkonnaülese ennetuse põhimõtete kokkuleppega toetatakse kogu elanikkonna, eeskätt laste ja noorte arengut, elukeskkonda, toimetulekut ning heaolu.

Ennetus on edukam, kui seda tehakse ühiselt ja sarnase eesmärgiga ning paljusid eluvaldkondi hõlmavalt ja sestap otsustati 21. aprillil 2021 valdkonnaülest ennetust kureerivate ministrite (haridus- ja teadusminister, justiitsminister, kultuuriminister, sotsiaalkaitseminister, siseminister) kohtumisel, et lastekaitse nõukogu, süüteoennetuse nõukogu ja uimastiennetuse valitsuskomisjoni asemel luuakse uus ühine valdkonnaülese ennetuse valitsuskomisjon nimetusega „ennetusnõukogu“.

Vajadus ühise koordineerimise ja ühtse suuna seadmise järele tuleneb sellest, et Eestis on õigusrikkumiste ja riskikäitumise ennetuse elluviimine asutuste vahel killustatud ja ressurssi paigutatakse ennekõike riskikäitumise tagajärgedega tegelemisse, selmet neid ennetada.

Ennetusnõukogu  roll on luua ühine arusaam valdkonnaülesest ennetusest ja kokku leppida ennetustegevuste sisu ning põhimõtted, millest tegevuste planeerimisel ja elluviimisel lähtutakse.

Viimati uuendatud 13.05.2022