Avalik teave

Avalik teave on avalikke ülesandeid täites koostatud, loodud või saadud teave üldiseks kasutamiseks. Teisisõnu, see on avaliku sektori valduses olev info, olenemata sellest, kas teave on registreeritud dokumendiregistris või mitte.

Avalik teave tekib enamasti riigiasutuste tegevuste tagajärjel, kuid info ei ole alati avalik, kui avalikule teabele on kehtestatud juurdepääsupiirang tulenevalt avaliku teabe seadusest või eriseadustest. Avalik teave on avalikke ülesandeid täites koostatud, loodud või saadud teave üldiseks kasutamiseks.

Teabenõue

Teabenõudega saab küsida asutuses olemasolevaid dokumente, mis on saadud või loodud avalikke ülesandeid täites. Näiteks, asutuse käskkiri on juba loodud dokument, mida võib teabenõudega saada, kui sellele ei kehti avaliku teabe või eriseadusest tulenevat juurdepääsupiirangut.

Selgitustaotlus

Juhul, kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt koguda ja analüüsida ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis on see pöördumine selgitustaotlus, millele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses ettenähtud korras.

Andmekaitse Inspektsioon

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. 

Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse ning ametit juhib peadirektor Pille Lehis.

Viited

Avaliku teabe seadus

Riigi Teataja

Viimati uuendatud 09.11.2021