Avalik teenistus

Avaliku teenistuse korraldust ja ametniku õiguslikku seisundit reguleerib avaliku teenistuse seadus. Seda kohaldatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse ametnikele ning mõningatel juhtudel ka riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse töötajatele.
ministeeriumite ühishoone

Justiitsministeeriumi pädevuses on avaliku teenistuse üldalused. 2013. aastal jõustus Justiitsministeeriumi poolt koostöös teiste ministeeriumidega välja töötatud avaliku teenistuse seadus (ATS), mis reguleerib avaliku teenistuse korraldust ja ametniku õiguslikku seisundit. Seadust kohaldatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse ametnikele ning mõningatel juhtudel ka riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse töötajatele.

Avaliku teenistuse seadus reguleerib tervet ametniku teenistussuhet – sh üldised nõuded, konkursid, teenistusse võtmine, ametniku õigused ja kohustused, palgakorraldus, distsiplinaarvastutus, ametniku teenistussuhte lõppemine.

Ametnikele ei kohaldata töölepingu seadust, välja arvatud juhul, kui seadus seda ette näeb (nt puhkuseregulatsiooni osas kohaldatakse töölepingu seadust arvestades avaliku teenistuse seaduse erisusi). Ametiasutuse töötajatele kohaldub töölepingu seadus ja avaliku teenistuse seadus kohaldub vaid siis, kui seadus seda ette näeb.

Lisaks avaliku teenistuse seadusele ehk üldseadusele on avalikus teenistuses ka eriseadused, mis näevad ette eriregulatsiooni spetsiifilistes valdkondades. Näiteks prokuratuuriseadus, vangistusseadus, kohtute seadus,  julgeolekuasutuste seadus, välisteenistuse seadus, politsei ja piirivalve seadus, päästeteenistuse seadus, kaitseväeteenistuse seadus. Justiitsministeeriumi vastutusalasse kuuluvad eelpool nimetatutest prokuratuuriseadus, vangistusseadus ja kohtute seadus.

Avaliku teenistuse seaduse eelnõu väljatöötamisele eelnes õigusvõrdlev analüüs, mis on kättesaadav siin. 

Avaliku teenistuse seaduse rakendamine

Rahandusministeerium analüüsib avaliku teenistuse seaduse rakendamise praktikat, nõustab neis küsimustest ametiasutusi ja vastab kodanike märgukirjadele ja selgitustaotlustele aadressil [email protected].

Avaliku teenistuse seaduse rakendamise kohta on valminud ka avaliku teenistuse seaduse käsiraamat (2.59 MB, PDF).

Avaliku teenistuse statistika jms kasulik info on kättesaadav Rahandusministeeriumi veebilehel

Viimati uuendatud 09.11.2021