Tööstusomand; leiutised ja kaubamärk

Intellektuaalse omandi paindlik kaitse on oluline vahend, soodustamaks tehnoloogia, loovuse ja innovatsiooni arengut ning seeläbi majanduse elujõudu.

Justiitsministeeriumi roll on õigusloome koordineerimine tööstusomandiõiguse valdkonnas, osalemine õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides, sh Euroopa Liidu (EL) nõukogu töögrupi ning Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) organite ja komiteede töös ning osalemine EL valdkondlike algatuste menetlemises. 

Olulisemad tööstusomandi objektid on:

  • KAUBAMÄRGID

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärki märgates peab tarbija aru saama, et toodet pakub mingi kindel ettevõtja.

  • PATENDID JA KASULIKUD MUDELID

Patentide ja kasulike mudelitega kaitstakse leiutisi. Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluva probleemi tehniline lahendus, mis on uus, ei tulene vastava ala asjatundja jaoks enesestmõistetavalt tehnikatasemest ja on tööstuslikult kasutatav.

  • TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSED

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

Tööstusomand hõlmab veel:

  • geograafilisi tähiseid

  • mikrolülituse topoloogiaid

Patendiamet

Õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, kasulikele mudelitele, tööstusdisainilahendustele, geograafilistele tähistele ja mikrolülituste topoloogiatele tegeleb Patendiamet. Lisaks osaletakse oma tegevusvaldkonda puudutavate rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende töögruppide töös. 

Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse ning ametit juhib peadirektor Margus Viher.

Viimati uuendatud 06.03.2023