Põhiõigused

Põhiõigused on üldkehtivad ja kodanikuõigused kui inimõigused tagatakse riigi kodanikele riigi õigusaktidega.

Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükk sätestab põhiõigused, vabadused ja kohustused. Põhiseaduses loetletud põhiõigused ja vabadused tagatakse Eestis kõigile Eesti kodanikele kui ka Eestis viibivatele välisriikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele. Loe pikemalt riigiportaalist eesti.ee

Inimeste õiguste austamine on üks ELi põhilisi kohustusi. Neid õigusi tuleb austada ELi poliitika ja programmide rakendamisel, neist peavad kinni pidama nii ELi institutsioonid kui ka kõik liikmesriigid. Loe pikemalt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) kodulehelt

Viimati uuendatud 10.11.2021