Lepitus

Lepitusmenetlusega tsiviilasjas on tegu juhul, kui vaidlus tuleneb eraõigussuhtest ning on lahendatav maakohtus. Seaduses sätestatud juhul on lepitusmenetlus kohustuslik kohtueelne menetlus.