Maksejõuetus

Kui võlgniku osas on kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus nimetatakse sellist olukorda pankrotiks ning seda reguleerib Pankrotiseadus. Makseraskuste ületamiseks on ettevõtetel võimalik kasutada saneerimismenetlust ja füüsilistel isikutel võlgade ümberkujundamise menetlust.

Füüsilise isiku maksejõuetus

Maksejõuetuse põhitunnus on, et võlgnik ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ning see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Juriidilise isiku maksejõuetus

Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. 

Võlgade ümberkujundamine

Võlgade ümberkujundamine on menetlus, mis võimaldab makseraskustega inimesel, oma võlad ja kohustused ümber kujundada. Ümber kujundamine tähendab seda, et makseraskustes inimene saab oma kohustused (võlad) osadena täita, edasilükata või väiksemas summas täita.

Viited

Juristaitab.ee

Võlgade ümberkujundamise avaldus

Ettevõtte saneerimine

Ettevõtte saneerimine on abinõude rakendamine ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks: tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks. Saneerimine on mõeldud eelkõige ettevõtjatele, kelle majandustulemusi võiksid teatavad ümberkorraldused – uued hankevõimalused, töötajate vähendamine, uute turgude leidmine jms – paremaks muuta.

Viited

eesti.ee

Ettevõtte saneerimine

Justiitsministeeriumi tegevused maksejõuetuse valdkonnas

2014. aastal alguse saanud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist toetatava projekti „Õiguse revisjon“ käigus on maksejõuetust puudutav seadusandlus läbinud põhjaliku, sisulise ja süsteemse analüüsi eesmärgiga seda nii ühtlustada kui ka ajakohastada.

Maksejõuetusõiguse revisjoni eesmärgiks võeti põhjalikult analüüsida maksejõuetusõiguse vastavust nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikute vajadustele, kaardistada ära antud valdkonna probleemkohad ning vajaduspõhiselt töötada välja ettepanekud nende probleemide lahendamiseks ning maksejõuetusmenetluste läbiviimise lihtsustamiseks.

Käsi EU logo

Viimati uuendatud 12.11.2021