Pärimisõigus

Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Sellega seotud toiminguid reguleerib pärimisseadus.

Pärimine testamendi järgi 

Viimse tahte avaldused põhjustavad sageli vaidlusi nii oma sisu kui kehtivuse üle. Seejuures ei ole võimalik enam küsida tahteavaldajalt ka omapoolseid selgitusi. Seega selleks, et tagada pärimisasja lahendamine vastavalt pärandaja tegelikule tahtele, on viimse tahte avalduse tegemise vorminõuded ranged.

Pärimisseaduses on sätestatud testamendi tegemisele kindlad vorminõuded (PärS §-id 19-27). Pärimisseaduse kohaselt võib testament olla notariaalne või kodune (PärS § 20 lg 1). Kodune testament võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud testament (PärS § 20 lg 3).

Tunnistajate juuresolekul allkirjastatud testamendi nõuded on toodud PärS §-s 23. Muuhulgas peab testament olema testaatori poolt allkirjastatud. Omakäeliselt kirjutatud testamendi nõuded on sätestatud PärS §-is 24. Muu hulgas peab omakäeline testament olema algusest lõpuni testaatori enda kirjutatud.

Eesti õiguse kohaselt ei ole võimalik viimset tahet suuliselt, sh video teel, avaldada.
 

Olukordades, kus isik ei ole võimeline omakäeliselt testamenti algusest lõpuni kirjutama, on üheks võimaluseks tunnistajate kaasamine. Sellisel juhul võib testament olla kirjutatud kellegi teise poolt või ka trükitud. Testaator peab sellise testmandile aga siiski alla kirjutama. PärS § 23 lg 4 kohaselt ei või tunnistajaks olla isik, kelle enda või kelle üleneja või alaneja sugulase, venna või õe või nende alaneja sugulase või abikaasa või abikaasa üleneja või alaneja sugulase kasuks testament tehakse.

Teiseks võimaluseks koduse testamendi kõrval on otsustada notari tõestatud testamendi kasuks, paludes notaril teha väljasõit testaatori viibimiskohta. Ka sellisel juhul on tarvis testaatoril testament vaid allkirjastada.

Samas on seaduses sätestatud võimalus ka juhuks, kui testaator ei saa ka alla kirjutada. Sellisel juhul on võimalik vastava toimingu tegemiseks kaasata tunnistaja (Tõestamisseadus § 26). See võimalus kehtib aga ainult notariaalselt tõestatud testamendi puhul.

Loe pärimisõiguse kohta pikemalt ka Euroopa e-õiguskeskkona portaalist ja notarite koja kodulehelt. 

Viimati uuendatud 28.10.2021