Euroopa Liit ja ühingud

Äriühingutest on Eestis võimalik veel asutada Euroopa äriühingut (SE), Euroopa ühistut (SCE), Euroopa territoriaalse koostöö rühmitust (ETKR) ja Euroopa majandushuviühingut (EMHÜ).

Neid reguleerivad vastavalt nõukogu määrus (EÜ) nr 2157/2001 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1435/2003 ning Eesti rakendusseadused Euroopa äriühingu põhikirja kohta ja Euroopa ühistu põhikirja kohta. Euroopa äriühingule kohaldatakse veel aktsiaseltside õigusnorme, Euroopa ühistule aga tulundusühistute või aktsiaseltside õigusnorme. Nende ühinguvormide töötajate osalemise reeglid on sätestatud töötajate üleühenduselise kaasamise seaduses.

Euroopa äriühingut ja Euroopa ühistut saab asutada näiteks olemasolevate aktsiaseltside või tulundusühistute ühinemise teel, kui vähemalt kahele neist kohaldatakse eri liikmesriikide õigust. Euroopa ühistu saavad asutada ka näiteks vähemalt viis füüsilist isikut, kes elavad vähemalt kahes liikmesriigis (asutamisvormide kohta vt lähemalt Euroopa äriühingu määruse art 2 ja Euroopa ühistu määruse art 2). Euroopa äriühingu aktsiakapital peab olema vähemalt 120 000 eurot, Euroopa ühistu osakapital vähemalt 30 000 eurot.

Täpsemat infot Euroopa äriühingu kohta leiate Euroopa Komisjoni veebilehel.

Samuti saab Eestis asutada Euroopa majandushuviühingut. Selle eesmärk on toetada või arendada oma liikmete majandustegevust ja parandada selle tulemusi; eesmärk ei tohi olla endale kasumit teenida. Euroopa majandushuviühingule kohaldub nõukogu määrus (EMÜ) nr 2137/85, selle rakendamise seadus ja täisühingu regulatsioon.

Viimati uuendatud 13.09.2021