Välismaa äriühingu filiaal

Välismaa äriühingul on võimalik Eesti äriregistris registreerida filiaal, et avaldada enda kohta  õiguslikud asjaolud Eesti äriregistris. See parandab välismaa äriühingu kohta käivate andmete kättesaadavust Eestis ja lihtsustab sellega tegevust. Filiaal ei ole eraldi subjekt ega juriidiline isik. Juriidiline isik on välismaa äriühing, kõik õigused ja kohustused on välismaa äriühingul.

Välismaa äriühing peab filiaalile määrama juhataja, kes juhib ja esindab filiaali ning esitab avaldusi äriregistrile. Filiaali juhataja kohustuseks on hoida filiaali ja välismaa äriühingu andmed äriregistris ajakohased.

Välismaa äriühing peab filiaali kohta pidama eraldi raamatupidamist raamatupidamise seaduse nõuete kohaselt. Kui välismaa äriühing peab temale kohalduva õiguse kohaselt majandusaasta aruande koostama ja avalikustama, peab filiaali juhataja esitama selle aruande ka Eesti äriregistrile. Välismaa äriühingu majandusaasta aruande võib esitada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles, mitte üksnes eesti keeles või vandetõlgi tehtud eestikeelse tõlkega.

Kui välismaa äriühing ei ole kohustatud enda majandusaasta aruannet koostama ega avalikustama, tuleb koostada majandusaasta aruanne filiaali kohta. Selline aruanne on olemuselt sarnane Eesti äriühingu majandusaasta aruandega, kajastab filiaali majandustegevust ja tuleb koostada samade nõuete järgi, nagu koostavad aruandeid Eesti äriühingud. Filiaali majandusaasta aruande koostamise ja esitamise nõuet ei kohaldata Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingule, kelle majandusaasta aruannet ei pea asukohariigi õigusaktide kohaselt avalikustama.

Kui välismaa äriühing ei soovi enam Eesti filiaali, saab selle äriregistrist kustutada. Kuna filiaal ei ole iseseisev õigussubjekt, ei ole kohustuslik enne filiaali registrist kustutamist läbi viia likvideerimist. Kui filiaali likvideerimiseks on siiski vajadus, saab seda teha tsiviilseadustiku üldosa seaduse likvideerimise sätete kohaselt.

Filiaali saab registreerida nii elektrooniliselt e-äriregistri kaudu kui notari vahendusel.

Viimati uuendatud 25.01.2022