Sa oled siin

2. jagu. Vabariigi Valitsuse määruse ja ministri määruse eelnõu seletuskiri

§ 63. Määruse eelnõu seletuskiri

Määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamise ning eelnõu määruse andmiseks esitamise korral lisatakse eelnõule seletuskiri. Seletuskirja eesmärk on põhjendada eelnõu vastavust volitusnormile, eelnõu põhiseisukohti ja kaasnevaid muudatusi ning anda ülevaade määruse mõjudest.

Oluline on märkida, et ka selle ministri määruse eelnõu juurde, mida ei ole vaja esitada kooskõlastamiseks, kuulub seletuskiri. Asutusesisesel kooskõlastamisel, allakirjutamisel ja hilisemal muutmisel peab olema vajalik teave leitav seletuskirjast.

§ 64. Seaduseelnõu seletuskirja kohta käivate nõuete kohaldamine

Määruse eelnõu seletuskirja suhtes kohaldatakse seaduseelnõu seletuskirja kohta käivaid nõudeid käesolevas jaos sätestatud erisustega.

1. Kui kaasnevad olulised mõjud § 46 lõike 3 tähenduses, tuleb neid hinnata ja kajastada samamoodi nagu seaduseelnõu puhul. Nõue on sätestatud § 65 lõikes 2. Kui on vajalik avalik konsultatsioon, tuleb määruse ettevalmistamisel juhinduda avaliku konsultatsiooni sätetest (§ 65 lõike 1 punkt 7).

2. Selles osas, milles 4. peatüki 2. jaos ei ole erisusi esitatud, tuleb rakendada seaduse seletuskirja nõudeid niivõrd, kuivõrd määruse olemus seda võimaldab. Esmajoones tuleb arvestada § 63.

§ 65. Määruse eelnõu seletuskirja ülesehitus

(1) Määruse eelnõu seletuskirja osad on:
1) sissejuhatus;
2) eelnõu sisu ja võrdlev analüüs;
3) eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele;
4) määruse mõjud;
5) määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise eeldatavad tulud;
6) määruse jõustumine;
7) eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon.

(2) Määruse rakendamisega eeldatavasti kaasnevate oluliste mõjude korral lisatakse määruse eelnõu seletuskirjale mõjude analüüs.

Lõige 2 rõhutab ka olulisi mõjusid kaasa toova määruse mõjude analüüsi põhjaliku läbiviimise vajalikkust.

Viimati uuendatud: 10. Aprill 2017