Sa oled siin

Alaealiste erikohtlemine

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on toetada alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reformi: aidata praktikasse tuua uusi lähenemisviise, jätkusuutlikke lahendusi, mõjusaid sekkumisi, efektiivseid koostöövorme ja
-mudeleid ning ajakohastada valdkonna spetsialistide teadmisi ja oskusi.

Sedakaudu suureneb noorte vastutustunne ja arusaam õigusrikkumise tagajärgedest, mille tulemusel panevad noored toime vähem korduvõigusrikkumisi.

 


Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014–2021

Programm „Local Development and Poverty Reduction“
Justiitsministeeriumi eeldefineeritud projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“
Projek
ti elluviimise periood: 28.10.2019–30.04.2023
Projekti elluviija: Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus

Projekti partnerid: Oslo politsei, Norra lepitusteenistus, sotsiaalkindlustusamet, prokuratuur

In English

 
 

Projekti tulemused

  • Alaealiste ja noorte kannatanute ja õigusrikkujatega töötavad erikoolituse saanud spetsialistid, sh kinnistes lasteasutustes.
  • Kriminaaljustiitssüsteemi praktikute käsutuses on riskide ja vajaduste hindamise tööriistad, mille abil hinnata õigusrikkujate vajadusi ja määrata neile sellest lähtuvaid sekkumisi.
  • Välja on töötatud Eesti konteksti sobivad õiguskaitse-, tervishoiu- ja lastekaitseasutuste vahelise koostöö vormid ja mudelid, mis tagaksid alaealiste ja noorte õigeaegse jõudmise neile sobitavetele teenustele.
  • Välja on töötatud ja kättesaadavaks tehtud trahvidele ja kinnisesse asutusse suunamisele alternatiivsed sekkumised.
  • Vabatahtlike lepitajate kaasamine suurendab kogukonna mõju ja osalust erinevate kogukonnas üles tulevate sotsiaalsete probleemide lahendamisel.
 

Projekti tegevused


1. Õigussüsteemi spetsialistide arendamine

Projekti tulemusel paraneb õigussüsteemi tööle siirduvate ja seal juba töötavate spetsialistide ettevalmistus tööks alaealiste ja noortega. Projekti jooksul ühendatakse koolitusprogrammi osad olemasolevatesse õppekavadesse kõrgkoolides, tagades projekti raames ellu viidud tegevuste pikaajalise jätkusuutlikkuse. Läbiviidud uuringute tulemusel tekib ajakohane ja täpsem teadmine õigussüsteemiga kokku puutuvate laste ja noorte olukorrast ning süsteemi edasistest arenguvajadustest.

2. Hindamisinstrumentide ning õiguskaitse-, tervishoiu- ja lastekaitseasutuste koostöömudelite arendamine tööks õigusrikkujatega

Projekti tulemusel on Eestis katsetatud vähemalt kaht erinevat kogukondlikku koostöömudelit alaealiste ja noorte õigusrikkumiste ennetamiseks. Kasutusele on võetud hindamisinstrumendid, mis võimaldavad suunata lapsi ja noori senisest täpsemalt just neile sobivatele teenustele. Kasutusel on juhtumikorralduse mudel keeruliste noorte õigusrikkujatega töötamiseks.

3. Sekkumised noortele õigusrikkujatele

Projekti tulemusel on Eestis kasutusele võetud lühisekkumised alaealiste ja noore kergematele õigusrikkumistele reageerimiseks. Kasutusel on alaealiste vabatahtlik lepitus, tänavalepitus ja vähemalt veel üks taastaval õigusel põhinev sekkumine. Kriminaalhoolduses kasutusel olevad sekkumised on ajakohastatud.

4. Noortele mõeldud residentaalsed teenused

Projekti tulemusel on parandatud kinniste lasteasutuste töötajate ning laste ja noortega töötava vanglapersonali kompetentse. Välja on töötatud töönõustamise süsteem, vältimaks kinniste lasteasutuste personali läbipõlemist ja vähendamaks kaadrivoolavust. Kasutusele on võetud sekkumisviisid, mis aitavad paremini toime tulla vaimse tervise häiretega ja agressiivsete laste ja noortega.

 

Projekti eelarve

 

 

Summa

Osakaal

EMP/Norra toetus

3 999 235

85%

Riiklik kaasfinantseering

705 747

15%

Omafinantseering

0

0%

Eelarve kokku

4 704 982

100%

In English

Viimati uuendatud: 11. Veebruar 2020