Sa oled siin

Eakate, represseeritute ja perevägivalla ohvrite õigusnõu konkurss

Toetuse eesmärk on anda eakatele, represseeritutele ja perevägivalla ohvritele õigusnõu ja aidata neil suhelda ametiasutustega ning toetada perevägivalla ohvreid ka kohtumenetluses.

 • Eakate õigusnõustamise konkursi eesmärk on tagada eakatele õigusnõustamine, teavitus ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Toetust antakse kuni 15 000 eurot (käibemaksuga) ühele taotlejale. 
 • Represseeritute õigusnõustamise konkursi eesmärk on tagada represseeritud isikutele õigusnõustamine, teavitus ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Toetust antakse kuni 15 000 eurot (käibemaksuga) ühele taotlejale.
  Represseeritud isikuks loetakse isikut, kellele sotsiaalkindlustusamet on andnud represseeritud isiku tunnistuse.
 • Perevägivalla ohvrite õigusnõustamise konkursi eesmärk on tagada perevägivalla ohvritele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel, asjaajamisel ning vajadusel kohtus esindamine kriminaal- ja tsiviilkohtumenetluses. Toetust antakse kuni 25 000 eurot (käibemaksuga) ühele taotlejale.

  Perevägivald sisaldab kõiki füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla akte, mis leiavad aset perekonnas, kodus või praeguste või endiste abikaasade või partnerite vahel hoolimata sellest, kas toimepanija elab või elas ohvriga ühel elamispinnal. Perevägivald kätkeb  järgmisi olukordi: praeguse/endise abikaasa/elukaaslase vastu suunatud vägivald, edaspidi nimetatud paarisuhtevägivald; laste väärkohtlemine; vägivald (vana)vanemate suhtes ja õdede-vendade omavaheline vägivald.
 • Konkursi võitjatega sõlmitakse toetuse kasutamise leping kuni 31. detsembrini 2017. Nõustamisega tuleb alustada hiljemalt 1. mail 2017.
 • Konkursil osalema oodatakse kõiki erivajadustega isikute esindusorganisatsioone.
 • Taotlusi hinnates arvestatakse, mil määral aitaks taotleja pakutav nõustamine kehtivat olukorda parandada.
 

Eakate ja represseeritute õigusnõustamise taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid

 • taotleja nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed
 • nõustamise ja teavitamise viis ja kirjeldus
 • nõustamiskohad
 • nõustajad, nende kvalifikatsioon ning kogemus
 • pakkumine nõustamise tundide koguarvu kohta arvestades taotleja võimekust, sh taotleja poolt taotluses esitatud nõustajate arvu, teavituskanalid ja teavitusüritused
 • nõustatavate isikute eeldatavat koguarvu arvestades taotleja võimekust, sh taotleja poolt taotluses esitatud nõustajate arvu
 • taotleja varasema kogemuse olemasolu toetatava tegevuse elluviimisel
 • taotletava toetuse suurus ja eelarve
 • teave taotleja omafinantseeringu kohta
 • volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui taotluse on allkirjastanud taotleja volitatud esindaja
 
 

Perevägivalla ohvrite õigusnõustamise taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • taotleja nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed
 • nõustamise viis ja kirjeldus
 • nõustamiskohad
 • nõustajad, nende kvalifikatsioon ning kogemus
 • pakkumine nõustamise tundide koguarvu kohta arvestades taotleja võimekust, sh taotleja poolt taotluses esitatud nõustajate arvu
 • nõustatavate isikute eeldatavat koguarvu arvestades taotleja võimekust, sh taotleja poolt taotluses esitatud nõustajate arvu
 • kirjeldus, kuidas taotleja tagab sihtrühmale vajadusel tasuta psühholoogilise abi ning andmed psühholoogilise abi pakkujate kohta
 • kirjeldus, kas taotlejal on võimalik pakkuda sihtrühmale vajadusel tasuta või väga soodsatel tingimustel ajutise varjupaiga kasutamise võimalust
 • taotleja varasema kogemuse olemasolu perevägivalla ohvrite abistamise kohta
 • taotleja poolt korraldatava nõustamise igakuise teavitustöö põhjalik kirjeldus, kuidas jõutakse konkreetse sihtrühmani
 • volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui taotluse on allkirjastanud taotleja volitatud esindaja
 

Taotlus kvalifitseerub konkursile, kui taotleja:

 • on esitanud taotluse tähtajaks
 • on registreeritud asjakohases Eesti registris
 • on esindusorganisatsioon (eakate ja represseeritud isikute õigusnõustamise konkursile esitatud taotlused), mis on tegutsenud vähemalt 2 aastat
 • on organisatsioon, kellel on varasem perevägivalla ohvrite abistamise kogemus (perevägivalla ohvrite õigusnõustamise konkursile esitatud taotlused)
 • on esitanud kas eakate ja represseeritute õigusnõustamise taotluses või perevägivalla ohvrite õigusnõustamise taotluses nõutud andmed
 • suhtes ei ole taotluse esitamise päeva seisuga algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või ta ei ole pankrotis ning tal ei ole suuremat maksuvõlga kui 1000 eurot
 • on andnud justiitsministeeriumile nõusoleku teha järelepärimine maksu- ja tolliametile

Konkursitaotlusele tuleb lisada üksikasjalik toetuse kasutamise projekt, mis vastab ministri käskkirjas sätestad nõuetele.

Justiitsministeeriumil on õigus jätta taotlus kvalifitseerimata, kui taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid või dokumente.

 

Konkursside võitjatega sõlmitakse toetuse kasutamise leping kuni 31. detsembrini 2017.

Taotlus tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressile info@just.ee hiljemalt 2. aprillil 2017 kell 23.00.

Konkursi kontaktisik on vabakutsete talituse referent Helen Põldsepp (Helen.Poldsepp@just.ee, 680 3114). Küsimused konkursi tingimuste kohta palume saata aadressil info@just.ee.

Viimati uuendatud: 20. Märts 2017