ELi Nõukogu töörühmad

Euroopa Liidu nõukogu töörühmades osalevad justiitsministeeriumi ametnikud oma töövaldkonna alusel. Ekspertide osalemine on oluline, sest olles algusest peale õigusakti menetlemise juures, on võimalik saavutada tulemusi, mis haakuvad senise Eesti õigussüsteemiga. Eelnõude menetlemisel on oluline teada ka teiste liikmesriikide seisukohti, nende väljaselgitamisel on eelkõige abiks justiitsküsimuste nõunikud Brüsselis. 

 • Kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö kooskõlastuskomitee (CATS) koosneb kõrgematest ametnikest. Komitee eelkäija loodi Euroopa Liidu lepingu eelmise redaktsiooni artikkel 36 alusel ning liikmesriigid pidasid vajalikuks selle tööd jätkata ka peale Lissaboni lepingu jõustumist. Komitee töös osalevad nii justiits- kui ka siseministeerium.

 • Kriminaalõiguse töörühm (DROIPEN, SCL) valmistab ette Euroopa Liidu kriminaalõiguse alaseid (materiaalõigust puudutavaid) eelnõusid. Töögrupi kohtumised toimuvad erinevates koosseisudes, vastavalt menetletavatele eelnõudele (nt inimkaubanduse vastane võitlus, lapsporno vastane võitlus jne).

 • Kriminaalasjades toimuva koostöö töörühm (COPEN, CCM) valmistab ette Euroopa Liidu eelnõusid, mis puudutavad liikmesriikide vahelist koostööd kriminaalasjades. Põhirõhk on vastastikuse tunnustamise meetmetel. Töögrupi kohtumised toimuvad erinevates koosseisudes, vastavalt menetletavatele eelnõudele (nt menetluse üleandmine, lähenemiskeelu tunnustamine, ühiste uurimisrühmadega seonduv jne).

 • Üldküsimuste, sealhulgas hindamiste töörühm (GENVAL) valmistab ette eelnõusid, mis on seotud organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega. Siia alla kuuluvad mh nt kriminaalpreventsiooni ja inimkaubanduse vastase võitluse alast koostööd puudutavad küsimused. Töörühma ülesannete hulka kuulub ka erinevate vastuvõetud instrumentide rakendamise hindamine. Lisaks justiitsministeeriumile osaleb töörühmas ka siseministeerium (vastavalt arutuse all olevale küsimusele).  

 • Teabevahetuse ja andmekaitse töörühm (DAPIX) tegeleb õiguskaitseasutuste vahelise info vahetamise koordineerimise ja reguleerimisega (nt sõrmejälgede ja DNA alase info vahetamisega seotud küsimused Prümi lepingu raames). Samuti kuuluvad töörühma ülesannete hulka andmekaitsega seotud küsimuste lahendamine. Töörühm kohtub vastavalt arutatavale teemale eri formaatides. Lisaks justiitsministeeriumile osaleb töörühmas ka siseministeerium.

 • Rahvusvahelise Kriminaalkohtu töörühm (ICC-COJUR) ülesandeks on kokku leppida ja koordineerida Euroopa Liidu positsioone Rahvusvahelise Kriminaalkohtu küsimustes. Töörühmas osaleb lisaks justiitsministeeriumile ka välisministeerium.

 • Tsiviilõiguse komitee (CLC) valmistab ette Euroopa Liidu tsiviilõigusalaseid eelnõusid. Töögrupi kohtumised toimuvad erinevates koosseisudes, vastavalt arutuse all olevatele eelnõudele. Lisaks on üldiste tsiviilõiguse põhimõtete arutamiseks ning teiste tsiviilõigust puudutavate eelnõude kooskõlastamiseks ka tsiviilõiguse üldküsimuste töögrupp. Tsiviilõiguse komitee käib hetkel koos 3 koosseisus – üldküsimused, pärimisõigus ja Euroopa lepinguõigus.

 • Ühinguõiguse töörühm valmistab ette Euroopa Liidu eelnõusid äriühinguõiguse valdkonnas. Hetkel on aktuaalne Euroopa osaühingu määruse eelnõu.

 • Ajutine põhiõiguste, kodanikuvabaduste ja isikute vaba liikumise töörühm valmistab hetkel Euroopa Liidu astumist Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooni liikmeks. Oodata on ka Euroopa kodanikualgatust reguleeriva eelnõu päevakorda tulekut. Lisaks justiitsministeeriumile osaleb töörühmas ka välisministeerium.

 • E-õiguse töörühm (JURINFO) arutab peamiselt elektroonilise õiguskeskkonna arendamisega seotud küsimusi. E-õiguskeskkonna projekti eesmärgiks on lihtsustada Euroopa elanike ligipääsu erinevate liikmesriikide justiitssüsteemidele ja õigusalasele teabele infotehnoloogia vahendeid kasutades. Lisaks justiitsministeeriumile osaleb töörühmas ka riigikantselei.

 • Justiits- ja siseküsimuste välisaspektide töörühm (JAI-RELEX, JAIEX) koordineerib liikmesriikide ja EL institutsioonide valdkondlikku koostööd kolmandate riikidega. Töörühmas on esindatud nii justiits- kui ka siseministeerium.

 • Õigusaktide kodifitseerimise töörühma (CODIF) eesmärk on kodifitseerida Euroopa Liidu olemasolevaid õigusakte. Töörühmas on arutusel erinevate valdkondade eelnõud, seega on töörühmaga seotud kõik ministeeriumid.

 • Juristide-lingvistide töörühmas vaadatakse üle Euroopa Liidu õigusaktide ning dokumentide tõlkeid liikmesriikide keeltesse. Üldjuhul osaleb töörühmas eelnõu eest vastutava ministeeriumi ametnik või esindaja Brüsselis.

 

Viimati uuendatud: 4. Aprill 2014