Pärimisregister

Pärimisregister on riiklik elektrooniline register, kuhu kantakse andmed testamentide, pärimislepingute, pärandvara hoiumeetmete, pärimismenetluste, pärimistunnistuste ja pärandvara ühisusest osa võõrandamise kohta. Pärimisregistrit peab notarite kodaPärimisregister juhindub pärimisseadusest ja justiitsministri 03.12.2013. a määrusest nr 38 „Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord“.

Ametitoimingutega seotud pärimisregistri kanded teeb notar. Pärimisregistri kande võib teha ka kohus või konsulaarametnik. Samuti saavad pärimisregistrisse kandeid teha kodanikud enda või teise isiku koduse testamendi kohta.

Teavet pärimisregistrisse kantud andmete kohta antakse pärast seda, kui pärandaja surm on tõendatud. Abikaasade vastastikuse testamendi kohta antakse teavet pärast ühe abikaasa surma.

Andmetega tutvumiseks piisab pärandaja ees- ja perekonnanimest ning isikukoodist.

Pärimisregistrist saab järgmist infot:

  • kas inimene on teinud testamendi (sh koduse testamendi, kui sellest on pärimisregistrile teada antud) või pärimislepingu;
  • kas pärandvara suhtes on rakendatud hoiumeetmeid;
  • kas on algatatud pärimismenetlus;
  • kas on tõestatud pärimistunnistus;
  • kas on tõestatud pärandvara ühisusest osa võõrandamise tehinguid.

Pärimisregistri andmetega on võimalik tutvuda tasu eest notaribüroos ja tasuta riigi teabeväravas. Teabeväravas – kodanikule mõeldud e-teenuste all „Perekonna“ teemas – saab:

  • teavitada pärimisregistrit nii enda kui ka teiste koduse testamendi tegemisest;
  • vaadata endaga seotud pärimisregistri andmeid;
  • tutvuda pärimisregistrisse kantud andmetega.

 

 

Viimati uuendatud: 5. Jaanuar 2015