Sa oled siin

Vandetõlgi eksam

Septembris toimub ukraina keele vandetõlgi eksam

 
 
 

22. septembril toimub justiitsministeeriumis (aadressil Suur-Ameerika 1) ukraina keele vandetõlgi eksami õigusteadmiste test. Õigusteadmiste testi sooritanutel on võimalus 30. septembril osaleda keeleteadmiste kontrollis keelesuunal eesti-ukraina ja 1. oktoobril keeleteadmiste kontrollis keelesuunal ukraina-eesti. Eksam on võimalik sooritada nii ühel kui ka mõlemal keelesuunal.

Vandetõlgiks võib saada teovõimeline isik, kes on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2² tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on aus ja kõlbeline ning kelle kohta pole teada ühtki muud vandetõlgi seaduse §-is 16 sätestatud vandetõlgiks saamist takistavat asjaolu.

Loe lähemalt

 

Vandetõlgi eksamil osaleda soovivatel isikutel tuleb esitada eksamikomisjonile avaldus eksamil osalemiseks koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga 17. septembriks. Avalduses tuleb märkida kinnitus selle kohta, et ei esine eelpool väljatoodud vandetõlgiks saamist välistavat tingimust ning asjaolu, millise keelesuuna eksamil on soov osaleda. Avaldus tuleb esitada paberkandjal allkirjastatult justiitsministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või digitaalallkirjastatult info@just.ee. Eksamikomisjon vaatab avaldused läbi ja otsustab eksamile lubamise. Teade vandetõlgi eksamile lubamise või lubamata jätmise kohta saadetakse isikule vähemalt viis päeva enne eksami toimumist. Eksamile lubamise teates märgitakse ka eksami toimumise täpne koht ja kellaaeg.

Vandetõlgi eksam koosneb kolmest osast: õigus- ja keeleteadmiste kirjalikust kontrollimisest ning kutsesobivusvestlusest.

22. septembril toimub esimene eksamiosa: õigusteadmiste kontrollimine. 30. septembril toimub keeleteadmiste kontrollimine keelesuunal eesti-ukraina ja 1. oktoobril keelesuunal ukraina-eesti. Õigusteadmiste kontrollimise eksamiosa eesmärk on kontrollida vandetõlgiks saada sooviva isiku oskust kasutada sobivaid allikaid juriidiliste tekstide tõlkimisel. Õigusteadmisi kontrollitakse valikvastuste või lühivastuseid eeldavate küsimuste vormis ning eksamil on lubatud kasutada arvutit ja teisi abivahendeid.

Õiguseteadmiste kontrolli läbinud isikud pääsevad keeleteadmiste kontrollimisele. Keeleteadmiste kontrollimine koosneb järgmistest osadest:

  1. teksti kirjalik tõlkimine avalduses märgitud tõlkesuunal;
  2. vigadega teksti kirjalik toimetamine avalduses märgitud tõlkesuunal.

Tõlkimistekst ja toimetamistekst on juriidilise sisuga tekstid pikkusega 1800–2000 tähemärki koos tühikutega. Tõlkimine ja teksti toimetamine toimub nõupidamisruumis, kus iga eksami sooritaja käsutuses on internetiühendusega arvuti. Lubatud on kasutada ka kõiki muid materjale (näiteks sõnaraamatuid, isiklikke märkmeid jms). Tõlkimiseks on aega kaks tundi ja teksti toimetamiseks üks tund. Keeleteadmiste ülesannete lahendamisel tuleb lähtuda Justiitsministeeriumi kodulehel avaldatud tõlkimise ja toimetamise põhimõtetest.

Vandetõlgi eksami kolmas osa, kutsesobivusvestlus, toimub pärast keeleteadmiste kontrolli eksamiosa tulemuste teatavaks tegemist ja sinna kutsutakse kõik õiguseteadmiste testi ja keeleteadmiste kontrollimise läbinud isikud.

Kõikide küsimuste korral palun pöörduda Lisett Reimann-Eriku poole e-posti aadressil Lisett.Reimann-Erik@just.ee.


 
Viimati uuendatud: 9. September 2021