Sa oled siin

Vandetõlgi eksam

8. veebruaril toimub justiitsministeeriumis saksa keele vandetõlgi eksami õigusteadmiste test. Õigusteadmiste testi sooritanutel on võimalus 18. veebruaril osaleda keeleteadmiste kontrollis keelesuunal eesti-saksa ja 22. veebruaril keelesuunal saksa-eesti.  Eksamit saab sooritada nii ühel kui ka mõlemal keelesuunal.

Vandetõlgiks võib saada teovõimeline isik, kes on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2² tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on aus ja kõlbeline ning kelle kohta pole teada ühtki muud vandetõlgi seaduse §-is 16 sätestatud vandetõlgiks saamist takistavat asjaolu.

 

Eksamil osaleda soovija peab esitama eksamikomisjonile avalduse koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga 28. jaanuariks. Avalduses tuleb märkida kinnitus selle kohta, et ei esine vandetõlgiks saamist välistavat tingimust, ning asjaolu, millise keelesuuna eksamil osaletakse. Avaldus tuleb esitada paberil allkirjastatult justiitsministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või digiallkirjastatult aadressil info@just.ee. Teade eksamile lubamise või lubamata jätmise kohta saadetakse isikule vähemalt viis päeva enne eksami toimumist. Teates märgitakse ka eksami toimumise täpne koht ja kellaaeg.

Vandetõlgi eksam koosneb kolmest osast: õigus- ja keeleteadmiste kirjalikust kontrollimisest ning kutsesobivusvestlusest.

 

8. veebruaril toimub esimene eksamiosa: õigusteadmiste kontrollimine. 26. oktoobril toimub keeleteadmiste kontrollimine keelesuunal eesti-saksa ja 22. veebruaril keelesuunal saksa-eesti. Õigusteadmiste eksamiosal kontrollitakse oskust kasutada sobivaid allikaid juriidiliste tekstide tõlkimisel. Õigusteadmisi kontrollitakse valikvastuste või lühivastuseid eeldavate küsimuste vormis ning eksamil on lubatud kasutada arvutit ja teisi abivahendeid.

Õiguseteadmiste kontrolli läbinud pääsevad keeleteadmiste kontrollimisele. Keeleteadmiste kontroll koosneb kahest osast:

1) teksti kirjalik tõlkimine avalduses märgitud tõlkesuunal;

2) vigadega teksti kirjalik toimetamine avalduses märgitud tõlkesuunal.

Mõlemad on juriidilise sisuga tekstid pikkusega 1800–2000 tähemärki koos tühikutega. Keeleteadmisi kontrollitakse arvutiklassis, kus eksami sooritaja käsutuses on internetiühendusega arvuti. Lubatud on kasutada ka kõiki muid materjale (sõnaraamatuid, isiklikke märkmeid jms). Tõlkimiseks on aega kaks tundi ja toimetamiseks üks tund. Keeleteadmiste ülesannete lahendamisel tuleb lähtuda justiitsministeeriumi kodulehel avaldatud tõlkimise ja toimetamise põhimõtetest.

Vandetõlgi eksami kolmas osa, kutsesobivusvestlus, toimub pärast keeleteadmiste kontrolli eksamiosa tulemuste teatavaks tegemist ja sinna kutsutakse kõik õiguse aluste testi ja keeleteadmiste kontrollimise läbinud isikud.

 

Küsimuste korral palun pöörduda Lisett Reimann-Eriku poole e-posti aadressil Lisett.Reimann-Erik@just.ee.

 

 

Viimati uuendatud: 7. Jaanuar 2019