Sa oled siin

Vandetõlgi eksam

Justiitsministeerium plaanib kolme vandetõlgi eksamit

Ministeeriumil on kavas korraldada itaalia, jaapani ja hiina keele vandetõlgi eksam.

Vandetõlgiks võib saada teovõimeline isik, kes on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2² tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on aus ja kõlbeline ning kelle kohta pole teada ühtki muud vandetõlgi seaduse §-is 16 sätestatud vandetõlgiks saamist takistavat asjaolu.

 

Eksamist huvitatutel palume esitada avaldus eksamil osalemiseks koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga 10. oktoobriks 2019. Avalduses tuleb kinnitada, et ei esine vandetõlgiks saamist välistavat tingimust, ja märkida soovitav keelesuund. Avaldus tuleb esitada paberil allkirjastatult justiitsministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või digiallkirjastatult info@just.ee.

Justiitsministeerium otsustab pärast 10. oktoobrit, kas eksam korraldatakse või mitte. Kui jah, siis saadetakse avaluse esitanuile täpsem teade eksami toimumise kuupäevade kohta.

Vandetõlgi eksam koosneb kolmest osast: õigus- ja keeleteadmiste kirjalikust kontrollimisest ning kutsesobivusvestlusest.

Õigusteadmiste kontrolli eesmärk on selgitada välja vandetõlgi kandidaadi oskus kasutada juriidiliste tekstide tõlkimisel sobivaid allikaid. Õigusteadmisi kontrollitakse valikvastuste või lühivastuseid eeldavate küsimuste vormis ning eksamil on lubatud kasutada arvutit ja teisi abivahendeid.

 

Õigusteadmiste kontrolli läbinud pääsevad keeleteadmiste kontrollimisele. Keeleteadmiste kontroll koosneb kahest osast:

1) teksti kirjalik tõlkimine avalduses märgitud tõlkesuunal;
2) vigadega teksti kirjalik toimetamine avalduses märgitud tõlkesuunal.

Tõlkimistekst ja toimetamistekst on juriidilise sisuga tekstid pikkusega 1800–2000 tähemärki koos tühikutega. Tõlgitakse ja toimetatakse arvutiklassis, kus eksami sooritaja käsutuses on internetiühendusega arvuti. Lubatud on kasutada ka kõiki muid materjale (näiteks sõnaraamatuid, isiklikke märkmeid jms). Tõlkimiseks on aega kaks tundi ja teksti toimetamiseks üks tund. Keeleteadmiste ülesandeid lahendades tuleb lähtuda justiitsministeeriumi kodulehel avaldatud tõlkimise ja toimetamise põhimõtetest.

 

Vandetõlgi eksami kolmas osa, kutsesobivusvestlus, toimub pärast keeleteadmiste kontrolli ja sinna kutsutakse kõik, kes läbisid õiguse aluste testi ja keeleteadmiste kontrolli.

 

Küsimuste korral palun pöörduda Lisett Reimann-Eriku poole e-posti aadressil
Lisett.Reimann-Erik@just.ee.

Viimati uuendatud: 26. September 2019