Sa oled siin

Õiguspoliitika

Õiguspoliitika tähendab ühiskonnaelu kujundamist õigusaktide kaudu, see hõlmab riigi õiguspoliitika kavandamist ja elluviimist, õigusloome koordineerimist ning õigusaktide koostamist.

Justiitsministeeriumi missioon õiguspoliitika valdkonnas on luua ministeeriumi enda õigusloometegevuse ja teiste ministeeriumide õigusloome juhtimise kaudu põhiseadusest lähtuv eesmärgipärane, tõhus, kättesaadav ja teiste riikidega võrreldes konkurentsivõimeline õigussüsteem.

Õigusriik ei ole üksnes poliitiline, vaid ka 
kultuuriline mõiste. Õigussüsteem on tõhus ainult siis, kui kodanikud selle pakutavaid võimalusi teavad ja neid kasutavad – seega on õiguspoliitika eesmärk ka üldsuse õigusteadlikkus.

Kuna toimiva õiguse üks eeldusi, eriti väikeriigis nagu Eesti, on omakeelne sõna- ja mõistevara, siis kuuluvad justiitsministeerium pädevusse ka õiguskeele küsimused. Justiitsministeerium korraldab õiguskeelehooldust ja ühtlustab õigusaktide eelnõude keelekasutust. Sel eesmärgil toimetab õigusloome korralduse talitus keeleliselt ministeeriumi õigusaktide eelnõusid, teeb justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud õigusaktide eelnõudele keelelist ekspertiisi ja korraldab ajakirja Õiguskeel väljaandmist.

Justiitsministeeriumi vastutusala õiguspoliitika valdkonnas jaguneb neljaks: eraõigus, avalik õigus, intellektuaalne omand ja konkurentsiõigus ning õigusloome kvaliteet.

  • Eraõiguses on justiitsministeeriumi vastutada sellised õigusharud nagu tsiviilõigus, ühinguõigus, rahvusvaheline eraõigus, tsiviilkohtu- ja täitemenetlusõigus, pankrotiõigus.
  • Avalikus õiguses on meie vastutusala riigiõigus ja haldus-õiguse üldosa, sh riigi halduskorralduse, haldusmenetluse, avaliku teenistuse, andme­kaitse, korrakaitse ja halduskohtu-menetluse õiguslikud alused.
  • Intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse vallas on justiitsministeeriumi vastutada konkurentsiõigus ning autori-õiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste, tööstusomandi-õiguste ja ärisaladuse kaitse õiguslikud alused.
  • Õigusloome kvaliteedi vallas vastutab justiitsministeerium vigu vältiva õigusloomeprotsessi kujundamise ja õigusaktide avalikustamise eest, samuti tagab ministeerium valitsusele esitatavate seaduseelnõude normitehnilise kvaliteedi, nende mõjude hindamise ja keelelise korrektsuse.

Lühidalt: hea õiguspoliitika tähendab toimivaid ja põhiseaduspäraseid seadusi.

õigusteemalised raamatud ja põhiseadus arvutimonitoris

 

Vaata lähemalt:

 

Viimati uuendatud: 2. Jaanuar 2020