Maksejõuetusõiguse revisjon

Maksejõetuse revisjoni II etapp

Lugupeetud revisjoni komisjoni liikmed, huvirühmad ja koostööpartnerid

Maksejõuetusõiguse revisjoni II etapi raames on valminud füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu ja seletuskiri, mis on saadetud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Kooskõlastuste ja arvamuste esitamise tähtaeg on 30.03.2021. Eelnõu ja seletuskiri on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist. Justiitsministeerium ootab teie arvamusi aadressil info@just.ee.

 

Justiitsministeeriumi poolt ellu kutsutud maksejõuetusõiguse revisjoni II etapi raames on maksejõuetuse ekspertidest koosneva töögrupi poolt valminud Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs-kontseptsioon (1.47 MB). Analüüs-kontseptsioon on koostatud Riigikantselei hanke nr 217045 „Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs“ alusel. Analüüs-kontseptsioonis sisalduvad töögrupi liikmete järeldused ja ettepanekud Eesti maksejõuetusõiguse reformimiseks.

Analüüs-kontseptsiooni eesmärk on hinnata Eesti saneerimisalast ja füüsiliste isikute kohustustest vabastamist käsitlevat õigusraamistikku, selle toimimist praktikas ja viise Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/1023 (saneerimise ja maksejõuetuse direktiiv), mis käsitleb ennetava saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu ning saneerimise, maksejõuetuse ja võlgadest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid, ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132, ülevõtmiseks. Analüüs-kontseptsioon puudutab ka võlgade ümberkujundamise menetlust. Pankrotimenetlusega seonduvad ettepanekud on suuremas ulatuses tehtud maksejõuetusõiguse revisjoni I etapi raames valminud pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõus, mis on esitatud Riigikogule.

Justiitsministeerium ootab Teie arvamusi ja tähelepanekuid ekspertidest koosneva töögrupi koostatud analüüsi kohta 26. juuniks 2020 meiliaadressil info@just.ee ja Kristiina.Padu@just.ee (vt huvirühmade arvamused). Ekspertide koostatud analüüs-kontseptsiooni pinnalt ja huvirühmade seisukohtadest lähtudes koostab justiitsministeerium vastavasisulise eelnõu, mille eeldatav valmimisaeg on selle aasta september.

 

 

Maksejõuetuse revisjoni II etapis toimub saneerimismenetluse, võlgade ümberkujundamise ja kohustustest vabastamise menetluse revisjon. Analüüs-kontseptsiooni, eelnõu, seletuskirjad ja muud vajalikud dokumendid koostab töörühm. Teise etapi tegevuskavas (200 KB) sisaldub prognoositav ajakava ja tegevused.
 

Justiitsministeerium saatis avalikule konsultatsioonile Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 20. juuni 2019 direktiivi (EL) 2019/1023, mis käsitleb ennetava saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu ning saneerimis-, maksejõuetus- ja võlgadest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 (saneerimise ja maksejõuetuse direktiiv) ja Maailmapanga analüüsi, mis on valminud Euroopa Komisjoniga koostöös. Ootame huvirühmadelt tagasisidet e-posti aadressile triin.tonisson@just.ee hiljemalt 27. septembriks 2019.

 

 

Maksejõuetusõiguse revisjoni I etapp

Maksejõuetusõiguse revisjoni raames on valminud pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus ning seletuskiri. Eelnõu ja seletuskiri on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist.

 

 
 

Revisjoni ettevalmistamine (lõppenud)

Õigusloome kodifitseerimise projekti raames on alustatud maksejõuetusõiguse revisjoni ettevalmistamist: eelkõige hinnatakse revisjoni vajalikkust ja ulatust ning analüüsitakse, milliseid teemasid tuleks käsitleda, ja selle alusel koostatakse revisjoni lähteülesanne.

Justiitsministeerium on pärast avalikku konsultatsiooni koostanud maksejõuetusõiguse revisjoni lõpliku lähteülesande (2.01 MB).

 

 

 

Justiitsministeerium saatis 8. veebruaril 2016 maksejõuetusõiguse revisjoni lähteülesande projekti (1.86 MB) avalikule konsultatisoonile kõikidele ministeeriumidele ning paljudele asutustele, institutsioonidele ja huvirühmadele (vt loetelu allpool). 

Justiitsministeerium kutsub üles esitama arvamusi ja ettepanekuid maksejõuetusõiguse revisjoni lähteülesande projekti kohta. Lähteülesande projektis on kirjeldatud revisjoni põhjendusi, plaanitavat ulatust, viisi ja üldist tegevuskava, samuti maksejõuetusõiguslike probleemide kaardistust koos asutuste ja huvirühmade arvamuste ja võimalike analüüsi ülesannetega. Lähteülesande projekti koostamisel on suuresti arvesse võetud 2015. aasta teisel poolel huvirühmade esitatud arvamusi ja ettepanekuid maksejõuetusõiguse probleemide ja lahenduste kohta.

Avalikul konsultatsioonil ootame uusi märkusi ja ettepanekuid lähteülesande projekti ja eelkõige selle kohta, kas lähteülesande projektis on kajastatud kõik olulised maksejõuetusõiguse probleemid, mida tuleks revisjonis analüüsida. Samuti ootame arvamusi, kas maksejõuetusõiguse revideerimine pakutud ulatuses ja kujul on Teie hinnangul põhjendatud.

Tagasisidet ootame 26. veebruariks 2016 meiliaadressil kodifmaksejouetus@just.ee, märkides pealkirjaks „Maksejõuetuse revisjon“. Käsitleme Teie pöördumist üksnes sisendina revisjoni lähteülesande koostamisel ja seetõttu ei vasta sellele (nagu näeb ette selgitustaotlustele ja märgukirjadele vastamise kord). Samuti ei ole tagatud, et kõik arvamused ja ettepanekud lähteülesandes ära märgitakse. Lähteülesanne avalikustatakse justiitsministeeriumi kodulehel. Justiitsministeeriumil on õigus avalikustada ka lähteülesande koostamisel esitatud arvamused ja ettepanekud.

Pärast avalikku konsultatsiooni koostatakse saadud tagasiside põhjal läheülesande lõplik versioon. Selle alusel otsustatakse, kas on vaja alustada projekti teise etapi ehk revisjoniga. 

Lähteülesande projekt saadeti järgmistele asutustele, institutsioonidele ja huvirühmadele: Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjon, Eesti Advokatuur, Eesti Arengufond, Ametiühingute Keskliit, Audiitorkogu, Avatud Eesti Fond, Eesti Juristide Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Kohtunikuabide Ühing, Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Pangaliit, Eesti Pank, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Väärtpaberikeskus, Ettevõtluse Arendamise SA, Finantsinspektsioon, Harju Maakohus, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Maksu- ja Tolliamet, Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, NASDAQ OMX Tallinn, Notarite Koda, Pärnu Maakohus, Raamatupidamise Toimkond, Riigikohus, Riigikontroll, Tallinna Ringkonnakohus, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituut, Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, Tartu Maakohus, Tartu Maakohtu registriosakond, Tartu Ringkonnakohus, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Teenusmajanduse Koda, Viru Maakohus, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Era- ja Riskikapitali assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Koostöö Kogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium. 

 

2015. a augusti üleskutse

Justiitsministeerium ootab arvamusi ja ettepanekuid, kuidas muuta maksejõuetusmenetlust tõhusamaks, kiiremaks ja tulemuslikumaks, et tagada Eesti ettevõtluskeskkonna hea maine ja atraktiivsus. Tagasiside üldeesmärk on saada vastus küsimusele, kas revisjoni on vaja ning millistele küsimustele tuleks eelkõige keskenduda.

Seejuures ootab justiitsministeerium tagasisidet:

  • kehtiva maksejõuetusõiguse selguse ja süsteemsuse kohta, sh kas jätkata tuleks senist seaduste loogikat, koondada maksejõuetusmenetlused ühtsesse seadustikku või koondada maksejõuetusmenetlused ühtseks menetluseks
  • kas kehtivat õigust tuleks täiendada, nt pärandvara pankroti ja piiriülese maksejõuetuse regulatsioonidega
  • kas Eesti maksejõuetusõiguses on vajadus mõne uue instituudi järgi, nt pankrotiombudsman, ja mis ülesandeid ta täita võiks
  • milliste meetmetega tuleks tõsta maksejõuetusmenetluse tõhusust, sh lühendada menetluse läbiviimisele kuluvat aega, tagada pankrotiavalduse õigeaegne esitamine, tagada võlausaldajate nõuete suurem rahuldamine jne
  • kas maksejõuetusmenetluse regulatsioon tagab isikute õiguste ja kohustuste piisava tasakaalustatuse
  • kas laiendada tuleks isikute ringi, kellelt oleks võimalik menetluskulusid sisse nõuda
  • kas saneerimismenetlus ning võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse menetlus vastavad praktika vajadustele
  • kas vajalik oleks ühtse kontaktpunkti loomine info koondamiseks maksejõuetusmenetluste kohta jms.


Justiitsministeerium ootab arvamusi ja ettepanekuid 23. septembriks 2015 internetiaadressil kodifmaksejouetus@just.ee, märkides pealkirjaks „Maksejõuetuse revisjon“. Pöördumisi käsitletakse revisjoni lähteülesande koostamise sisendina ning arvamustele ja ettepanekutele ei vastata nagu seda näeb ette selgitustaotlustele ja märgukirjadele vastamise kord. Justiitsministeerium ei garanteeri, et lähteülesandes kajastatakse kõiki esitatud arvamusi ja ettepanekuid. Lähteülesande projekt avalikustatakse justiitsministeeriumi kodulehel ning seejärel on huvirühmadel võimalus selle kohta arvamusi esitada. Justiitsministeeriumil on õigus avalikustada ka lähteülesande koostamise raames esitatud arvamused ja ettepanekud.

 

Maksejõuetusõiguse kodifitseerimise ettevalmistav etapp toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuse 12.2.6  „Õigusloome kodifitseerimine“ raames. Toetuse andmise eesmärk on arukas õigusloome kodifitseeritud valdkondades ja kvaliteetsem õigusloome, mis seisneb õiguse kodifitseerimises ja õigusloome arendamises. Tegevuse rakendusasutus on riigikantselei ja rakendusüksus rahandusministeerium. Tegevuse kestus on 1.4.2014–31.12.2020. Tegevuse kogumaksumus on 1 740 000 eurot, millest toetus on 1 479 000 eurot.

Maksejõuetusõiguse kodifitseerimise ettevalmistavad tegevused kestavad 17. juulist 2015 kuni 1. aprillini 2016. Makseõiguse revisjoniga jätkamise peab heaks kiitma haldusvõimekuse valdkondlik komisjon. Revisjoni läbiviimiseks moodustatakse eraldi töörühm.

Justiitsministeerium saatis 14.08.2015 üleskutse advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjonile, Eesti Arengufondile, Ametiühingute Keskliidule, Audiitorkogule, Avatud Eesti Fondile, Eesti Juristide Liidule, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Eesti Kindlustusseltside Liidule, Eesti Kirikute Nõukogule, Eesti Kohtunikuabide Ühingule, Eesti Korteriühistute Liidule, Eesti Linnade Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Pangaliidule, Eesti Pangale, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioonile, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonile, Eesti Väärtpaberikeskusele, Eesti Ühistegeline Liidule, Ettevõtluse Arendamise SA-le, Finantsinspektsioonile, Harju Maakohtule, Harju Maakohtu registriosakonnale, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale, Maksu- ja Tolliametile, Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidule, NASDAQ OMX Tallinnale, Notarite Kojale, Pärnu Maakohtule, Pärnu Maakohtu registriosakonnale, Raamatupidamise Toimkonnale, Riigikohtule, Riigikontrollile, Tallinna Ringkonnakohtule, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudile, Tallinna Ülikooli Õigusakadeemiale, Tartu Maakohtule, Tartu Maakohtu registriosakonnale, Tartu Ringkonnakohtule, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, Teenusmajanduse Kojale, Viru Maakohtule, Viru Maakohtu registriosakonnale, Õiguskantsleri Kantseleile, Eesti Era- ja Riskikapitali assotsiatsioonile, Eesti Tööandjate Keskliidule, Eesti Koostöö Kogule, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Kaitseministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Põllumajandusministeeriumile, Rahandusministeeriumile, Siseministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile ja Välisministeeriumile.

 

Viimati uuendatud: 26. Märts 2021