Tegevused

Justiitsministeerium viib ellu tegevusi „Õiguse revisjon“, „Õigusloomejuristide arendamine“ ja „Õppereisid“. Justiitsministeerium võib elluviimisesse kaasata partneri ehk valdkonna ministeeriumi. See puudutab eelkõige õiguse revisjoni.

 

Õiguse revisjon

 

Tegevuse sihtrühm on õigusloomejuhtide ümarlaua liikmed, revisjoni projektide töörühmade liikmed.

Revisjoni algatamise ettepaneku esitab valdkondlikule komisjonile justiitsministeerium koos asjaomase ministeeriumiga. Revisjoni ettevalmistava etapi algatamise ja revisjoni etapi jätkamise või lõpetamise kiidab heaks valdkondlik komisjon.

Revisjoni projektid koosnevad ettevalmistavast ja revisjoni etapist. Ettevalmistava etapiga tegeleb kas selleks valitud ekspert või töörühma juht. Revisjoni läbiviimiseks moodustatakse töörühm ja revisjonikomisjon. Töörühma juhib töörühma juht. Töörühma ülesanne on koostada analüüs, eelnõu kontseptsioon ja eelnõu koos seletuskirjaga ning tagada mõjude analüüsi teostamine.

Revisjonikomisjonis on vähemalt viis liiget. Komisjonis peavad olema esindatud valdkonna ministeeriumi valdkonna eest vastutav ametnik ja valdkonnaga seotud olulisemate asjaomaste institutsioonide esindajad. Lisaks ametnikele on vähemalt pooled revisjonikomisjoni liikmed selleks nõusoleku andnud valdkonna eksperdid, teadlased, suuremate huvirühmade või nende esindusorganisatsioonide esindajad. Revisjonikomisjoni tööd juhib revisjonikomisjoni juht, kes on valdkonna ministeeriumi revideeritava valdkonna eest vastutav ametnik. Revisjonikomisjoni roll seisneb töörühma nõustamises ja töörühma töö kontrollimises ning suuremate huvirühmade kaasamises. Töörühma töö vaheetapid ja lõpptulemuse (eelnõu ja seletuskirja) kiidab heaks valdkonna ministeerium.

 

Õigusloomejuristide koolitused

 

Tegevuse sihtrühm on ministeeriumide ja riigikantselei õigusloomejuristid, põhiseaduslike institutsioonide (riigikogu kantselei, presidendi kantselei, õiguskantsleri kantselei) juures õigusloomega kokku puutuvad juristid jaõigushariduse omandanud või õigusharidust omandavad inimesed, kes võivad asuda tööle riigiasutustes.

Vabade kohtade korral kaasatakse koolitustele õigusloomes osalevad ministeeriumide sisuosakondade juristid ning ametite ja inspektsioonide juristid.

Õigusloomejurist on eelnõude juriidilist kvaliteeti tagav jurist (õigusosakonnaga ministeeriumis õigusosakonna jurist).

Koolituste korraldamise lähteülesanne. Koolitusvajaduste väljaselgitamisel on arvestatud nii kogemusega õigusloomejuristide kui ka õigusloometöösse sisenejate ja kogemuseta õigusloomejuristide koolitusvajadusi. Iga-aastaste koolitusteemade väljaselgitamisel arvestab justiitsministeerium sealhulgas valdkondliku komisjoni prioriteetidega ja esitab need heakskiitmiseks õigusloomejuhtide ümarlauale.

Õigusloomejuristide koolituste korraldamiseks aastatel 2015–2020 sõlmib justiitsministeerium koostöölepingud Tartu ülikooliga, sisekaitseakadeemiaga, Preismann Koolituse, Addenda ja Tallinna tehnikaülikooliga. Igal aastal selgitab justiitsministeerium välja järgmise aasta koolitusteemad ja teeb koostööpartneritele ettepaneku esitada oma pakkumused koolituste korraldamiseks.

2015. aastal toimuvad koolitused normitehnika, korrakaitseõiguse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse teemal. Iga koolitust korraldatakse kolm korda. 

 • Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse koolitused toimuvad 27. mail, 15. septembril ja 10. novembril 2015 (registreerimisinfo aadressil www.sisekaitse.ee/atak/).
 • Korrakaitseõiguse koolitused toimuvad 28. mail, 17. septembril ja 12. novembril 2015 (registreerimisinfo aadressil www.sisekaitse.ee/atak/).
 • Normitehnika koolitused toimuvad 25. septembril, 29. oktoobril ja 20. novembril 2015.
 

2016. aastal toimuvad koolitused põhiseaduse, andmekaitseõiguse ning ehitus- ja planeerimisõiguse teemavaldkonnas. Põhiseaduse ja andmekaitseõiguse koolitused viib läbi sisekaitseakadeemia ning ehitus- ja planeerimisõiguse koolituse viib läbi Tartu ülikool. Iga koolitust korraldatakse kolm korda. 

 • Ehitus- ja planeerimisõiguse koolitused toimuvad 13.05.2016, 16.09.2016, 28.10.2016.
 • Põhiseaduse koolitused toimuvad 13.09.2016, 11.10.2016 ja 8.11.2016. 
 • Andmekaitseõiguse koolitused toimuvad 22.09.2016, 17.10.2016 ja 15.11.2016
 

2017. aastal korratakse 2016. a toimunud andmekaitseõiguse koolitust. Koolitused toimuvad 28.02.2017 ja 20.04.2017. 

 

2018. aastal toimuvad kohaliku omavalitsuse õiguse ja ühinguõiguse koolitused. Kohaliku omavalitsuse koolituste korraldamise eest vastutab sisekaitseakadeemia ja ühinguõiguse koolituste korraldamise eest Tartu ülikool. Mõlemat koolitust korratakse kolm korda.

 • Kohaliku omavalitsuse õiguse koolitused toimuvad 10.05, 21.09 ja 29.11.
 • Ühinguõiguse koolitused toimuvad 25.05, 26.09 ja 17.10.
 

2019. aastal toimuvad infotehnoloogiaõiguse (IT-õigus) ja riigikohtu lahendite aruteluseminari koolitused. Koolitused korraldab Tartu ülikool. IT-õiguse koolitus on kahepäevane. Mõlemat koolitust korratakse kolm korda.

 • IT-õiguse koolitused toimuvad 05.–06.06, 25.–26.09, 03.12–04.12.
 • Riigikohtu lahendite aruteluseminari koolitused toimuvad 20.09, 11.10, 18.10.

 

 

Õppereisid 

 

Tegevuse sihtrühm on õigusloomejuhtide ümarlaua liikmed, revisjoniprojektide töörühmade liikmed, õigusanalüüside koostajad ning ELi õiguse ülevõtmise või rakendamise eest vastutav ametnik. Õigusloomejuhtide ümarlaua liikmed on ministeeriumide, riigikantselei, õiguskantsleri kantselei, riigikogu kantselei ja presidendi kantselei õigusloomejuhid.

Õppereisi rahastatakse, kui selle ideekavandis on põhjendatud reisi tegemise vajadust ja seost vähemalt ühega alljärgnevatest tingimustest.

 1. Revisjoni projekti raames taotletakse ühe või mitme töörühma liikme või valdkonna ministeeriumi esindaja reisi revisjoni raames Euroopa Liidu riiki, mille valdkondlikku õiguslikku regulatsiooni soovitakse lähteülesande või analüüsi kohaselt lahenduste väljatöötamisel aluseks võtta.
 2. Positiivse rahastamisotsuse saanud õigusanalüüsi raames taotletakse analüüsi koostaja või valdkonna ministeeriumi esindaja reisi Euroopa Liidu riiki, kui meetme vahenditest rahastatava õigusanalüüsi käigus on ilmnenud vajadus välisriigi regulatsiooniga tutvumiseks teha sellesse riiki õppereisi.
 3. Õigusloomejuhtide ümarlaua raames taotletakse õigusloomejuhtidele või nende määratud isikutele oma asutuses reisi Euroopa Liidu riiki või institutsiooni eesmärgiga tutvuda teise riigi või institutsiooni õigusloome korralduse või õigusliku regulatsiooni sellise küsimusega, mis puudutab kõiki ministeeriume (horisontaalne küsimus). Õigusloomejuhtide ümarlaua raames toimuvast õppereisist peavad osa võtma vähemalt pooled ümarlaual osalevate asutuste esindajad.
 4. Valitsuse tegevusprogrammis või Eesti Euroopa Liidu suunalise poliitika raamdokumendis „Eesti Euroopa Liidu poliitika“ prioriteetsena nimetatud ja vähemalt kahte ministeeriumi puudutava ELi õigusakti ülevõtmise või rakendusaktide väljatöötamise raames asjaomaste ministeeriumide õigusloomega kokkupuutuvate ametnike reisi eesmärgiga tutvuda ELi õigusakti tõlgenduspraktika või välisriigi regulatsiooniga.
 5. Eelnimetatud neljast eesmärgist ühe saavutamiseks väliseksperdi Eestisse toomiseks.

Õppereisi korraldamiseks tuleb justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonnale e-posti aadressil annika.leevand@just.ee esitada taotlus (ideekavand), mis sisaldab reisi tegemise vajaduse põhjendust ja selle seost vähemalt ühe õppereisi korraldamise eeltingimusega (vt ülalt), õppereisi programmi, vastuvõtja või Eestisse saabuva eksperdi kirjalikku nõusolekut ning reisi eelarvet. Taotluse peab esitama revisjoniprojekti töörühma juht, õigusanalüüsi tellija, õigusloomejuhtide ümarlaua liige või ELi õigusakti ülevõtmise või rakendamise eest vastutava ministeeriumi esindaja.

Tegevusi rahastatakse jooksva taotlemisega laekuvate ideekavandite alusel. Toetuse aastate- ja teemadepõhise ühtlasema jaotamise eesmärgil võib justiitsministeerium taotlemise ajutiselt sulgeda. Taotlemisvõimaluste ja taotlemise ajutise sulgemise info tehakse kättesaadavaks õigusloomejuhtide ümarlaua kaudu. Ideekavandeid vaatab läbi justiitsministeerium nende laekumise järjekorras. Kui taotletava õppereisi jaoks eelarves vahendeid ei ole, palub justiitsministeerium taotlust korrigeerida reaalseid vahendeid silmas pidades, säilitades seejuures vastavuse tingimustele, mis on õppereisidele seatud. Kui taotletava õppereisi eelarvet ei muudeta, jätab justiitsministeerium taotluse rahuldamata ja vaatab läbi järjekorras järgmisena esitatud taotluse. Õppereisi toimumisega seonduvat töödkorraldab justiitsministeerium.

Õppereisi käimise kohta tuleb esitada justiitsministeeriumile aruanne, mis sisaldab ülevaadet sellest, kus käidi ja kellega kohtuti ning millist teavet projekti tegevuste paremaks elluviimiseks saadi.

Toimunud on järgmised õppereisid või välisekspertide visiidid Eestisse:

 1. Õigusloomejuhtide ümarlaua raames toimus 6.05.2015–8.05.2015 õppereis Brüsselisse Euroopa Liidu õigusloomeprotsessiga tutvumiseks.
 2. Maksejõuetusõiguse revisjoni raames toimus 21.03.2016 õppereis Soome maksejõuetusõiguse regulatsiooniga tutvumiseks.
 3. Välisekspertide visiidid Eestisse toimusid 28.09.2016 toimunud rahvusvahelise seminari „Nügimine ja õigusloome“ raames.
 4. Riigikaitseõiguse revisjoni raames toimus 26.02.2017–28.02.2017 õppereis Austriasse riigikaitseõiguse regulatsiooniga tutvumiseks.
 5. Riigihankeõiguse valdkonna Euroopa Liidu õiguse ülevõtmise ja õigusaktide väljatöötamise raames toimus Rahandusministeeriumi algatusel 20.04.2017 õppereis Rootsi. 
 6. Riigihankeõiguse valdkonna Euroopa Liidu õiguse ülevõtmise ja õigusaktide väljatöötamise raames toimus Rahandusministeeriumi algatusel 29.–30.05.2017 õppereis Poola.
 7. Andmekaitseõiguse valdkonna Euroopa Liidu õiguse ülevõtmise ja õigusaktide väljatöötamise raames toimus Justiitsministeeriumi algatusel 27.–30.08.2017 õppereis Iirimaale ja Saksamaale.
 8. Mereõiguse revisjoni raames toimus 07.–10.05.2018 õppereis Saksamaale mereõiguse regulatsiooniga tutvumiseks.
 9. Õigusloomejuhtide ümarlaua raames toimus 26.–27.09.2018 õppereis Hollandisse õigusloomeprotsessiga tutvumiseks
 10. Autoriõiguse valdkonna Euroopa Liidu õiguse ülevõtmise ja õigusaktide väljatöötamise raames toimusid Eestis 23.–24.09.2019 väliseksperdi osalusel arutelud huvirühmadega. 
 

Õigusloomejuristide järelkasvuprogramm

Esimene õigusloomejuristide järelkasvu pilootprogramm toimus programmi „Keskne koolitus 2012–2013“ raames perioodil 01.06.2015–30.11.2015. Meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ raames on toimunud nelja noort õigusloomejuristi hõlmav järelkasvuprogramm, mis kestis 22.08.2016–31.05.2017, ja kaht noort õigusloomejuristi hõlmav järelkasvuprogramm, mis kestab 21.08.2018–31.05.2019.

Justiitsministeerium alustab taas õigusloomejuristide järelkasvuprogrammiga, mis on Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastavast projektist „Õigusloome arendamine“ viimane ja mis kestab 02.09.2019-31.05.2020.

Viimati uuendatud: 9. Oktoober 2019