Ühinguõiguse revisjon

Revisjoni elluviimine

 

Lugupeetud revisjoni komisjoni liikmed, huvirühmad ja koostööpartnerid
 

Ühinguõiguse revisjoni raames on valminud äriregistri seaduse eelnõu ja seletuskiri, mis on saadetud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Kooskõlastuste ja arvamuste esitamise tähtaeg on 29.06.2021. Eelnõu ja seletuskiri on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist. Justiitsministeerium ootab teie arvamusi aadressil info@just.ee.

 
Ühinguõiguse revisjoni raames on ekspertide töörühm esitanud lõpliku eelnõu ja seletuskirja. Justiitsministeerium töötab esitatud eelnõu läbi, kujundab oma seisukoha ja saadab avalikule kooskõlastusringile.
 
 
Ühinguõiguse revisjoni käigus esitatud ettepanekutega kattub osaliselt kiireloomulisena menetletav tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu.
 
Kooskõlastamisel esitatud ettepanekutega eelnõu on kättesaadav eelnõude infosüsteemist ja Riigikogu 180 SE siit.
 

Ühinguõiguse revisjoni raames on ekspertide töörühm saanud valmis esialgse eelnõu ja seletuskirjaga, mis saadeti ühinguõiguse revisjoni komisjoni liikmetele. Ootame huvirühmade arvamusi eelnõus pakutud lahenduste kohta hiljemalt 11. novembriks 2019 aadressil info@just.ee (vt Huvirühmade arvamused). Seejärel töötab justiitsministeerium arvamused läbi, kujundab oma seisukoha ja saadab eelnõu avalikule kooskõlastusringile.

 

Ühinguõiguse revisjoni raames on ekspertide töörühm saanud valmis analüüs-kontseptsiooni, mis on saadetud ühinguõiguse revisjoni komisjoni liikmetele. Ootame ka kõigi teiste huvitatute arvamust analüüs-kontseptsioonis tehtud ettepanekute kohta hiljemalt 17. detsembriks 2018 aadressil info@just.ee (vt Huvirühmade arvamused). Seejärel töötame arvamused läbi ja kasutame saadud infot selleks, et kujundada justiitsministeeriumi seisukoht ekspertide töörühma koostatava eelnõu suhtes.

Ühinguõiguse revisjoni analüüs-kontseptsioon (6.58 MB)

Ühinguõiguse revisjoni tegevuskava 

 

Revisjoni ettevalmistamine (lõppenud)

 

Justiitsministeerium koostas pärast avalikku konsultatsiooni ühinguõiguse revisjoni lõpliku lähteülesande (2.31 MB)

 

Parema õigusloome programmi raames on alustatud ühinguõiguse kodifitseerimise ettevalmistamist: eelkõige hinnatakse kodifitseerimise vajalikkust ja ulatust, analüüsitakse, milliseid teemasid tuleks ühinguõiguse revisjoni käigus käsitleda, ja selle alusel koostatakse kodifitseerimise lähteülesanne. 

Justiitsministeerium saatis 2014. aastal ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesande projekti avalikule konsultatisoonile kõikidele ministeeriumidele ning paljudele asutustele, institutsioonidele ja huvirühmadele (vt  loetelu allpool). 

Justiitsministeerium kutsus üles esitama arvamusi ja ettepanekuid ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesande projekti kohta. Lähteülesande projekt sisaldab revisjoni elluviimise põhjendusi, plaanitavat ulatust, viisi ja üldist tegevuskava, samuti ühinguõiguslike probleemide kaardistust koos asutuste ja huvirühmade arvamuste ning võimalike analüüsi ülesannetega. Lähteülesande projektis on arvesse võetud ka 2014. aasta suvel justiitsministeeriumile edastatud arvamusi ja ettepanekuid ühinguõiguse moderniseerimise kohta (vt suvise üleskutse kohta allpool).

Lähteülesande projektis jõuti järeldusele, et kodifitseerimise raames tuleks võimalikult ulatuslikult lähtuda ühinguõigust reguleerivate seaduste senisest süstemaatikast ning mitte luua uut, kõiki eraõiguslike juriidiliste isikute liike hõlmavat koodeksit. Eelkõige tuleks teha olemasolevate õigusaktide põhjalik revisjon ja need vajaduse korral ühtlustada. Kodifitseerimisprojekti tulemusel võib jõuda ka järeldusele, et teatud analüüsitud teemades pole vaja seadusi muuta. Süsteemne analüüs annab ka ilma sellele järgnevate õigusnormide muudatusteta väärtusliku kindlustunde, et suures osas 1990. aastatel välja töötatud lahendused vastavad ka tänapäevase ettevõtluskeskkonna vajadustele. Muuta tuleb üksnes selliseid regulatsioone, mille kehtival kujul säilitamine raskendab selgelt ühingute igapäevast tegevust ja arengut või mis seavad ohtu ühingu tegevuse kaudu mõjutatud isikute õigused.

Pärast avalikku konsultatsiooni koostatakse saadud tagasiside põhjal läheülesande lõplik versioon. Selle alusel otsustakse, kas ühinguõiguse kodifitseerimine on vajalik.

Lähteülesande projekt saadeti järgmistele asutustele, institutsioonidele ja huvirühmadele: ametiühingute keskliit, arengufond, audiitorkogu, Avatud Eesti Fond, advokatuur, era- ja riskikapitali assotsiatsioon, juristide liit, kaubandus-tööstuskoda, kindlustusseltside liit, kirikute nõukogu, kohtunikabide ühing, korteriühistute liit, linnade liit, maaomavalitsuste liit, pangaliit, Eesti Pank, startup’i juhtide klubi, suurettevõtjate assotsiatsioon, tööandjate keskliit, väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon, väärtpaberikeskus, äriinglite assotsiatsioon, ühistegeline liit, EAS, finantsinspektsioon, Garage48, Harju maakohus, Harju maakohtu registriosakond, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda, maksu- ja tolliamet, mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit, NASDAQ OMX Tallinn, notarite koda, Pärnu maakohus, Pärnu maakohtu registriosakond, raamatupidamise toimkond, riigikantselei, riigikohus, riigikontroll, Tallinna ringkonnakohus, Tallinna tehnikaülikooli õiguse instituut, Tallinna ülikooli õigusakadeemia, Tartu maakohus, Tartu maakohtu registriosakond, Tartu ringkonnakohus, Tartu ülikooli õigusteaduskond, teenusmajanduse koda, Tehnopol, Viru maakohus, Viru maakohtu registriosakond, õiguskantsler.

 

2014. aasta suve üleskutse


Parema õigusloome programmi raames on alustatud ühinguõiguse kodifitseerimise ettevalmistamist: eelkõige hinnatakse kodifitseerimise vajalikkust ja ulatust, analüüsitakse, milliseid teemasid tuleks ühinguõiguse revisjoni käigus käsitleda, ja selle alusel koostatakse kodifitseerimise lähteülesanne.

Täpsemad tegevused on kinnitatud rahandusministri 15.04.2014. a käskkirjaga nr 58.

Justiitsministeerium on saatnud üleskutse advokatuurile, advokatuuri äriõiguse komisjonile, ametiühingute keskliidule, Arengufondile, audiitorkogule, Avatud Eesti Fondile, juristide liidule, kaubandus-tööstuskojale, kindlustusseltside liidule, kirikute nõukogule, kohtunikuabide ühingule, linnade liidule, maaomavalitsuste liidule, pangaliidule, Eesti Pangale, EVEA-le, Eesti Väärtpaberikeskusele, Eesti Ühistegelisele Liidule, EASile, finantsinspektsioonile, Harju maakohtule, Harju maakohtu registriosakonnale, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojale, korteriühistute liidule, mittetulundusühingute ja sihtasutuste Liidule, Tallinna börsile, notarite kojale, Pärnu maakohtule, Pärnu maakohtu registriosakonnale, raamatupidamise toimkonnale, riigikohtule, riigikontrollile, suurettevõtjate assotsiatsioonile, Tallinna ringkonnakohtule, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudile, Tallinna Ülikooli õigusakadeemiale, Tartu maakohtule, Tartu maakohtu registriosakonnale, Tartu ringkonnakohtule, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, teenusmajanduse kojale, Viru maakohtule, Viru maakohtu registriosakonnale, õiguskantslerile, kõikidele ministeeriumidele ning maksu- ja tolliametile.

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid ühinguõiguse moderniseerimise kohta. Näiteks on oodatud ettepanekud ja arvamused selle kohta:

  • kuidas muuta Eesti atraktiivseks iduühingute asutamisriigiks
  • kas ja milliseid vahendeid on vaja ühingutele piiriülese mobiilsuse tagamiseks (sh rahvusvahelise ühinguõiguse küsimused)
  • milliseid probleeme on ühingu organite koosolekute kokkukutsumisel ja korraldamisel,
  • kas kehtivad kapitalikaitse süsteeme tuleks moderniseerida
  • kas vähemus- ja enamusosaluse omajate õigusi on vaja senisest paremini tasakaalustada,
  • milliseid probleeme on ühingute reorganiseerimisel ja lõpetamisel
  • kas sihtasutuse ja mittetulundusühingu õiguslikud vormid vastavad vajadustele
  • kuidas on rakendunud sissemakseta osaühingu instituut jms.

Samuti ootab justiitsministeerium arvamusi selle kohta, kas ja kuidas tuleks Eesti ühinguõiguslikku regulatsiooni muuta süsteemsemaks ja õigusselgemaks. Näiteks võib esile tuua, millised ühinguõiguslikud küsimused peaksid olema kõikidele ühingutele ühtmoodi reguleeritud või kas seaduste termineid tuleks ühtlustada.

 

Ühinguõiguse kodifitseerimise ettevalmistamine algas Euroopa Sotsiaalfondist rahastava inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames. Programmi eesmärgiks oli parema õigusloome arendamine, mis seisnes õiguse kodifitseerimises ning efektiivsete tugistruktuuride loomises ja õigusaktide mõjuanalüüsi süsteemi arendamises. Programmi rakendusasutus ja rakendusüksus oli rahandusministeerium. Programmi kestus: 1.1.2007–30.9.2014. Programmi kogumaksumus oli 2 601 825 eurot, millest toetus oli 2 471 734 eurot.

Ühinguõiguse kodifitseerimise ettevalmistamine jätkub. Kui otsustatakse kodifitseerimise kasuks, toimub kodifitseerimine Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuse 12.2.6  „Õigusloome kodifitseerimine“ raames. Toetuse andmise eesmärk on arukas õigusloome kodifitseeritud valdkondades ja kvaliteetsem õigusloome, mis seisneb õiguse kodifitseerimises ja õigusloome arendamises. Projekti rakendusasutus on riigikantselei ja rakendusüksus rahandusministeerium. Tegevuste kestus: 1.3.2014–31.12.2020. Tegevuse 12.2.6 kogumaksumus on 1 740 000 eurot, millest toetus 1 479 000 eurot.

Ühinguõiguse kodifitseerimise ettevalmistavad tegevused kestavad 1. maist 2014 kuni 31. märtsini 2015. Kui valdkondlik komisjon kiidab heaks ühinguõiguse kodifitseerimisega jätkamise, siis toimub ühinguõiguse kodifitseerimine Euroopa Liidu rahastamisperioodil 1.03.2014–31.12.2020. Kodifitseerimiseks moodustatakse eraldi töörühm.

Viimati uuendatud: 4. Juuni 2021