Sa oled siin

Hea õigusloome ja seadusloomeplaanid

Justiitsministeerium on võtnud südameasjaks hea õigusloome, eriti selles osas, mis puudutab varajast õigusloome planeerimist, analüüsil ja kaasamisel põhinevat õiguse kujundamist ning kehtiva õiguse toimimise järelhindamist. Justiitsministeerium seisab selle eest, et enne, kui otsustatakse õigusliku lahenduse kasuks ja hakatakse eelnõu koostama, oleks tehtud eelnõu väljatöötamiskavatsus, kus on selgelt näidatud probleem, selle lahendusteed ning lahendustega kaasneda võivad positiivsed ja negatiivsed mõjud. Väljatöötamiskavatsus on tähtis arutelu- ja kaasamisdokument, mille kooskõlastamise raames küsitakse probleemi ja lahendusvariantidega seotud huvirühmadelt, spetsialistidelt ja ministeeriumidelt nende arvamust. 

Alles siis, kui on veendutud, et mingi õiguslik meede on probleemi lahendamiseks parim, on põhjendatud hakata seaduseelnõu välja töötama. Kui eelnõust on saanud kehtiv õigus, tuleb pidevalt andmeid koguda ja analüüsida, kas see avaldab ühiskonnas soovitud ja prognoositud mõju või mitte. Selline hea õigusloome protsess toetab tõenduspõhist, nii avalikkust kui ka valdkonna asjatundjaid kaasavat ning tegelikele vajadustele vastav otsustamist.

Siia veebilehele on koondatud õigusaktide mõjude analüüsi (ÕMA) ja teiste hea õigusloome osade seisukohast vajalikke abi- ja juhendmaterjale. Küsimuste korral on alati võimalik pöörduda justiitsministeeriumi allpool nimetatud kontaktisikute poole.

 

Ka Euroopa Liidu õiguse rakendamiseks on HÕNTE § 1 lg 2 kohaselt teatud juhtudel vajalik koostada väljatöötamiskavatsus, ennekõike siis, kui Euroopa Liidu õigusakt jätab liikmesriigile kaalutlusruumi. Sellistes olukordades on toeks mõnevõrra lühendatud ELi VTK vorm (188.97 KB).

  • Nii väljatöötamiskavatsuse kui ka eelnõu ettevalmistamisel aitab mõjusid hinnata Vabariigi Valitsuse reglemendi alusel kinnitatud mõjude hindamise metoodika.  (532.42 KB)
- Mõjude tuvastamisel on abiks kontrollküsimustik (316.31 KB).

- Ministeeriumide vastutusvaldkonnad. (235.93 KB)

- Kui seaduse rakendamisega kaasnevad olulised mõjud, tuleb koostada mõjude analüüsi aruanne.
  Abistavaks materjaliks on mõjude analüüsi aruande sisunõuded.  (121.99 KB)

- Järelhindamise planeerimisel on abiks järelhindamise juhis. (142.93 KB)

- Lühiülevaate (214.8 KB) mõjude hindamise valmistehnikatest. 

 

Ministeeriumide tegevuse läbipaistvamaks muutmiseks on koondatud ka ministeeriumide õigusloomeplaanide ülevaated:

 

Kontaktisikud justiitsministeeriumis
 

 

Viimati uuendatud: 2. Mai 2021