Sa oled siin

Omavalitsuste haldusaktide järelevalve

 

Alates 1. jaanuarist 2018 valvab omavalitsuste haldusaktide õiguspärasuse üle maavalitsuste asemel justiitsministeerium.

Erandiks on (1) sotsiaalhoolekande seaduse alusel välja antud haldusaktid, mille üle teeb järelevalvet sotsiaalkindlustusamet, ning (2) omavalitsuse kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkus ja otstarbekus, mille järele valvab rahandusministeerium. Viimase valitsemisalasse kuulub ka omavalitsusüksuste arendamine ja nõustamine.

 

Justiitsministeeriumi järelevalve eesmärk on tuvastada, kas haldusakt on õiguspärane ega riku avalikku huvi. Järelevalve ei võimalda kontrollida haldusakti otstarbekust.

Juhul kui minister leiab, et omavalitsuse haldusakt või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta 30 tööpäeva jooksul haldusakti andmisest või sellest keeldumisest teadasaamisest arvates teha kirjaliku ettepaneku tunnistada haldusakt kehtetuks, viia see õigusnormidega vastavusse või anda nõutav haldusakt välja.

Kui omavalitsus ei ole 30 tööpäeva jooksul pärast ministri kirjaliku ettepaneku saamist haldusakti kehtetuks tunnistanud, seda õigusnormidega kooskõlla viinud, nõutavat haldusakti andnud või haldusakti tagajärgede kõrvaldamist otsustanud, võib minister esitada protesti halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Haldusjärelevalve põhiküsimus on, kas omavalitsuse haldusakt on seaduse või määrusega kooskõlas, samuti avaliku huvi kaitse, mitte aga niivõrd küsimus, kas isiku subjektiivseid õigusi on rikutud.

Isik, kelle subjektiivseid õigusi on haldusaktiga rikutud, saab haldusakti välja andnud omavalitsusele esitada vaide või pöörduda kaebusega halduskohtusse, mõlemal juhul 30 päeva jooksul arvates isikule haldusakti teatavaks tegemisest.

 

Viimati uuendatud: 16. Veebruar 2018