Sa oled siin

Korteriomand ja korteriühistu

 

Üldist

Korteriomand on kinnisasja kaasomanike kokkulepe selle kohta, et igaühel neist on kaasomandis hoone ühele osale – korterile – ainuõigus. Korteriks võib seejuures olla nii eluruum kui ka mitteeluruum. Korteriomandit reguleerib eelkõige korteriomandiseadus (KOS), aga ka asjaõigusseadus (AÕS).
Korteriomandi aluseks on kaasomand ja kaasomandi eset on vaja ühiselt majandada. Majandamise vorme on praegu (kuni KrtS jõustumiseni 01.01.2018) kaks:
     • n-ö tavaline korteriomanike ühisus (KOS + AÕS)
     • korteriomanike ühisus + korteriühistu (KÜS (+ MTÜS) + KOS + AÕS)
Korteriomanike ühisus on korteriomanike õigussuhe, mis tekib korteriomandite loomisel ja kestab kuni korteriomandite lõppemiseni. Korteriomanike ühisus ei ole juriidiline isik ja seda ei kanta eraldi registrisse.
Korteriühistu asutatakse korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ehitisest ja maatükist. Korteriühistu on juriidiline isik, mis kantakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
Korteriühistu on sundühistu: kui see on nõutava enamuse otsusel loodud, kuuluvad sellesse kõik selle maja korteriomanikud. Korteriühistu saavad asutada ainult korteriomanikud, s.t kas kinnistusraamatusse kantud korteriomandite omanikud või vallasasjana tsiviilkäibes olevate eluruumide omanikud.
Korteriühistu võib asutada nii ühe kui ka mitme korteriomanditeks jagatud kinnisasja majandamiseks (vt ka Mitme kinnisasja korteriühistud). Kui ühel kinnisasjal paikneb mitu maja, siis ei saa nende majandamiseks moodustada mitut eraldi korteriühistut. 

Notar on ühistu ja kohtu registriosakonna vahendaja

Teil on õigus nõuda avalduse tõestanud või kinnitanud notarilt, et ta esindaks Teid asjaajamises kohtu registriosakonnas, sh edastaks dokumente (vt lisaks notariaadiseaduse § 30 lg 2-21 ja § 33 lg 1). Notar informeerib ühtlasi, kui palju tuleb maksta riigilõivu. Kui Te soovite, et notar tõestaks avalduse, siis hõlmab tõestamistasu ka konsultatsiooni ja avalduse projekti koostamist.

Dokumentide vormistamisest

 • Registriosakonnale kande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud digitaalallkirjastatult ettevõtjaportaali kaudu.
 • Registriosakonnale tuleb esitada originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad.
 • Koopiaid võib peale notari kinnitada ka valla- või linnasekretär.
 • Dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega. Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk.
 • Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumise tõend. Riigilõiv tuleb tasuda rahandusministeeriumi kontole:

  SWEDBANK EE062200221059223099
  LUMINOR BANK EE221700017003510302
  DANSKE BANK EE513300333522160001
  SEB EE571010220229377229

  Ülekannet tehes märkige kindlasti ühingu nimi ja registrikood, kelle eest lõiv tasuti, koos toimingu nimetusega (nt Korteriühistu „Aia 5“ registrikanne). Asutamise puhul näidake maksekorraldusel ära ka notariaalse asutamistehingu tõestamistoimingu number (see number on kirjas asutamislepingu notariaalaktis või notariaalmärkes), mittenotariaalse asutamise puhul asutajatele äriregistri ettevõtjaportaalis antud asutamisnumber. Lõivude tasumisel tuleb kasutada äriregistri ettevõtjaportaalist, e-notarist või kohtu registriosakonnast saadud viitenumbrit. Viitenumbrit ei pea kasutama, kui riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist.

Uue korteriühistu registrisse kandmiseks tuleb esitada:

1) digitaalallkirjastatud või kõigi juhatuse liikmete notariaalselt kinnitatud allkirjadega avaldus ühistu registrisse kandmise taotlusega, mis on adresseeritud kohtu registriosakonnale ja peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • ühistu nimi (nimes peab olema täiend „korteriühistu“)
 • ühistu aadress (korteri ja maja nr; tänav või talu; asula, omavalitsuse ja maakonna nimi ning postisihtnumber)
 • põhikirja kinnitamise aeg
 • juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid (Eesti koodi puudumise korral sünniaeg)
 • kui juhatuse liikmete õigust esindada ühistut üksinda on piiratud ühise esindusõiguse reeglitega või keeluga teha suuremaid varalisi tehinguid ilma üldkoosoleku nõusolekuta (vt täpsemalt mittetulundusühingute seaduse § 27), siis selliste piirangute kirjeldus. Registrisse ei saa teha kannet, mis jätaks juhatuse liikme täiesti esindusõigusest ilma. Juhatuse esimehe otsustab ühistu, registrisse kantakse kõik juhatuse liikmetena

2) asutamiskoosoleku protokoll;

3) põhikiri, millele on alla kirjutanud asutamiskoosolekul selle vastuvõtmise poolt hääletanud. Põhikiri peab sisaldama mittetulundusühingute seaduse §-s 7 nimetatud andmeid. Lisaks tuleb ära näidata häälte jagunemine ühistu üldkoosolekul ning see, mis alustel ja korras tasuvad liikmed ühiseid majandamiskulusid. Põhikirjas võib olla rohkem sätteid, kui seadus nõuab, kuid need ei tohi olla seadusega vastuolus

4) ühingu sidevahendite numbrid (telefon, telefaks, e-posti aadress jm) eraldi lehel;

5) täielik korteriühistu liikmete nimekiri (igaühe kohta nimi, isikukood või sünniaeg, liikmeks astumise aeg, korteri number, liikmele kuuluv häälte arv ja tema osamaksu suurus);

6) vallasomandit tõendav dokument korterite kuuluvuse kohta või kui tegu on kinnistusraamatusse kantud korteriomanditega, siis kinnistusraamatu väljavõte korteriomandite kuuluvuse kohta.

7) riigilõivu tasumise tõend.

Ühistu registriandmete muutmiseks tuleb esitada:

1) digitaalallkirjastatud või vähemalt ühe juhatuse liikme notariaalselt kinnitatud allkirjaga avaldus koos riigilõivu tasumise tõendiga;

2) avaldusele tuleb lisada selle aluseks olev protokoll, mis peab sisaldama andmeid koosoleku toimumise aja ja koha ning hääletustulemuste ja vastuvõetud otsuste kohta. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollile tuleb lisada koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga;
3) uue juhatuse liikme registrisse kandmiseks on vaja tema notariaalselt kinnitatud allkirjanäidist (kui ta ei ole avaldusele alla kirjutanud);
4) põhikirja muutmise korral tuleb avaldusele, protokollile ja nimekirjale lisada põhikirja uus terviktekst, mille on allkirjastanud vähemalt üks juhatuse liige.

Registrimenetlus

Kui Te ei oska mõnd juriidilist küsimust lahendada, siis pöörduge notari poole (avalduse sisu tõestamise piires on nõustamine tasuta) või kasutage advokaadi vm õigusnõustaja abi. Registriosakond on kohtuasutus ega anna õigusabi.
Vastuvõetud dokumendid vaatab kohus läbi viie tööpäeva jooksul. Kohus teeb kande (avalduse rahuldamise korral) või kandemääruse (avalduses esinenud puuduste kõrvaldamiseks või avalduse mitterahuldamiseks). Kohus võib läbivaatamisaega pikendada.
Kui kanne on tehtud, saadetakse Teile ja Teid esindavale notarile registrikaardi kehtivate andmetega kinnitamata väljatrükk. Kui esitatud dokumentides on puudusi, teeb kohus määruse, milles ta seadusele viidates näitab puudused täpselt ära ning annab tähtaja nende kõrvaldamiseks. Nimetatud määrus toimetatakse Teile kätte vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätetele. Kande ja määruse tegemist saate jälgida ka äriregistri lihtpäringu rubriigi „Menetlusteave“ abil.

Notari tasu korteriühistute toimingute eest

NB! Notari tasule lisandub käibemaks

 • ühe allkirja kinnitamise eest 12,75 eurot
 • kandeavalduse registriosakonnale edastamise eest 12,75 eurot
 • kandeavalduse projekti koostamine, ühe allkirja kinnitamine ja registriosakonnale edastamine 35,75 eurot. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,39 eurot
 • dokumendi ärakirja (sh digitaalse dokumendi ärakirja) või väljavõtte, samuti väljatrüki kinnitamine 3,19 eurot lehekülg, kuid kokku mitte rohkem kui 31,95 eurot
 • korteriühistule tema kohta tehtud kandeotsuse või kohtumääruse notaribüroost väljastamine on ilma notaritasuta

Riigilõiv korteriühistu registritoimingute eest

 • ühistu registrisse kandmise eest 20 eurot
 • registrissekantud andmete muutmise eest 7 eurot
 • ühistu registrist kustutamine, ühistu aadressimuutus omavalitsusüksuse piires ning surnud juhatuseliikme andmete registrist kustutamine on ilma lõivuta
 • kohtumääruse peale määruskaebuse esitamisel 50 eurot 

Majandusaasta aruande esitamine

Juhatus esitab kohtu registriosakonnale kinnitatud majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid tuleb koostada ja esitada aruande koostamise ja esitamise keskkonnas, mis asub ettevõtjaportaalis. Aruanne tuleb kohtu registriosakonnale esitada kas digitaalallkirjastatult või PDF-vormingus, mille on allkirjastanud kõik korteriühistu esindusõiguslikud isikud.
Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid saab kohtu registriosakonnale esitada ka notari kaudu elektrooniliselt PDF-vormingus või paberkandjal notaribüroos kohapeal. See notariaaltoiming maksab 25,55 eurot, millele lisandub ka käibemaks.

Tuletame meelde:

 • Korteriühistu juhatuse liikmed ja likvideerijad, kel puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, peavad registripidajale esitama oma aadressi ja teavitama viivitamatult oma aadressi muutumisest.
 • Korteriühistu võib lisaks oma aadressile teatada registripidajale ühe isiku Eesti aadressi, kuhu kohus saab toimetada ühistu menetlusdokumente. See aadress kantakse registrikaardile.
 • Korteriühistu andmete muutumise korral tuleb viitamata esitada registripidajale avaldus (siin peetakse silmas juhatuse liikmete ja likvideerijate nimetamist ja tagasikutsumist, nende esindusõiguse muutumist ja ühingu lõpetamist jm)
 • Ebaõigete andmete esitamise või ettenähtud andmete esitamata jätmise eest võib karistada juhatuse igat liiget eraldi rahatrahviga 200 eurot kuni 3200 eurot. Trahvimist võib korrata seni, kuni puudus on kõrvaldatud.
 • Kohtu registriosakonnale ja notarile tahtliku valeandmete esitamise eest võib karistada kriminaalkorras rahalise karistuse või vangistusega.
 • Kui olete esitanud registriosakonnale kande tegemiseks dokumendid, siis võite kuni kande või kandemääruse tegemiseni ümber mõelda ja esitada avalduse tagasivõtmise avalduse (näidates tagasivõtmise põhjuse). Sel juhul registrikannet ei tehta, kuid esitatud dokumente ei tagastata. 

 

Viimati uuendatud: 13. Oktoober 2017