Sa oled siin

Välismaa äriühingu filiaal

1. Üldist

 • Filiaal tuleb kanda äriregistrisse, kui ta tahab Eestis oma nimel püsivalt pakkuda kaupu ja teenuseid.
 • Filiaali ei loeta juriidiliseks isikuks. Filiaali kohustuste eest vastutab välismaa äriühing.
 • Filiaalil võib olla üks kuni mitu juhatajat. Filiaali juhataja vastutab isiklikult kahju eest, mida ta juhatajana põhjustas (analoogselt äriühingu juhatuse liikmetega, äriseadustiku § 385 lg 5 ja § 315).
 • Välismaa äriühingul saab Eestis olla vaid üks filiaal.
 • Filiaali kohta tuleb pidada eraldi raamatupidamist raamatupidamise seaduse alusel.
 • Filiaal kustutatakse registrist, kui ta ei esita ettenähtud aruandeid (äriseadustiku § 388) või kui tal ei ole juhatajat (äriseadustiku § 390 lg 1 p 3).
 

2. Notar on ettevõtja ja registriosakonna vahendaja

 • Teil on õigus nõuda notarilt, kes tõestas või kinnitas kandeavalduse, et ta esindaks Teid asjaajamises kohtu registriosakonnas, sh edastaks dokumente (vt lisaks notariaadiseaduse § 30 lg 2-21 ja § 33 lg 1).
 • Notaril on osalejate taotlusel õigus ja kohustus koostada ja edastada rahvastikuregistrile elukohaandmete muutmise teade ja notariaadimäärustiku lisas 1 nimetatud tegevusloa, litsentsi ja registreeringu taotlus (notariaadimäärustiku § 37).

Kui Te soovite, et avalduse tõestaks notar, siis hõlmab tõestamistasu konsultatsiooni, avalduse projekti koostamist ja infot selle kohta, palju tuleb riigilõivu maksma.

 

3. Dokumentide vormistamise üldnõuded

 • Kohtu registriosakonnale tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud digiallkirjastatult ettevõtjaportaali kaudu.
 • Kohtu registriosakonnale tuleb esitada originaaldokumendid või notariaalselt kinnitatud koopiad.
 • Allkirju ja ärakirju võib kinnitada ka konsulaaresindaja ja pädev välismaine ametiisik, kui tema volitusi  kinnitatakse legaliseerimisega või apostilliga.
 • Esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega. Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk.
 • Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumise tõend. Riigilõiv tuleb tasuda  rahandusministeeriumi kontole:

  SWEDBANK EE062200221059223099
  LUMINOR BANK EE221700017003510302
  SEB EE571010220229377229
  LHV Pank EE567700771003819792

  Ülekannet tehes märkige kindlasti filiaali ärinimi ja registrikood, kelle eest lõiv tasuti, koos toimingu nimetusega (nt ABC123 OY Eesti filiaal äriregistri kanne). Asutamise puhul näidake maksekorraldusel ära ka notariaalse asutamistehingu tõestamistoimingu number (see number on kirjas asutamislepingu notariaalaktis või notariaalmärkes). Lõivude tasumisel tuleb kasutada äriregistri ettevõtjaportaalist, e-notarist või kohtu registriosakonnast saadud viitenumbrit. Viitenumbrit ei pea kasutama, kui riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist..

Kandedokumendid välismaa äriühingu filiaali äriregistrisse kandmiseks tuleb tuua kohtu registriosakonda või saata sinna postiga, elektrooniliselt või notari kaudu. Filiaali aadress peab vastama äriseadustiku § 62 lõigete 5 ja 5.1 nõuetele.

Äriregistrisse kandmisel teatab filiaal registrit pidavale kohtule oma kavandatud põhitegevusala. Selle muutumisel tuleb registrit pidavale kohtule teatada uus tegevusala. Uuest tegevusalast võib teatada elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu või kirjalikult. Tegevusala ei saa vabalt sõnastada, vaid see tuleb näidata vähemalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori neljanda taseme järgi sõnastatult. Äriregistrisse saab kanda vaid ühe tegevusala (põhitegevusala).

 

4. Registrimenetlus

 • Kui Te ei oska mõnd juriidilist küsimust lahendada, siis pöörduge notari poole (tehingu tõestamise piires on nõustamine tasuta) või kasutage advokaadi vm õigusnõustaja abi. Registriosakond kui kohtuasutus õigusabi ei anna.
 • Vastuvõetud dokumendid vaatab kohus läbi tavamenetluses viie tööpäeva jooksul, kiirmenetluses hiljemalt järgmisel tööpäeval. Filiaali ei saa kiirmenetluses äriregistrisse kanda, küll aga saab kiirmenetluses tema andmeid muuta.
 • Kande tegemisest teavitatakse teid ja teid esindavat notarit registrikaardi kehtivate andmetega kinnitamata väljatrüki edastamisega. Kande ja kandemääruse tegemist saate jälgida äriregistri lihtpäringu rubriigi „Menetlusteave“ kaudu.
 

5. Notari tasu filiaalide toimingute eest

(NB! tasule lisandub käibemaks)

 • ühe allkirja kinnitamise eest 12,75 eurot;
 • kandeavalduse registriosakonnale edastamise eest 12,75 eurot;
 • kandeavalduse projekti koostamine, ühe allkirja kinnitamine ja registriosakonnale edastamine – 35,75 eurot. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,35 eurot;
 • dokumendi ärakirja (sh digidokumendi ärakirja) või väljavõtte, samuti väljatrüki kinnitamine – 3,19 eurot lehekülg, kuid kokku mitte rohkem kui 31,95 eurot;
 • filiaalile tema kohta tehtud kandeotsuse või kohtumääruse notaribüroost väljastamine on ilma notaritasuta.
 

6. Riigilõiv filiaalide registritoimingute eest

 • filiaali registrisse kandmise eest 145 eurot
 • andmete muutmise eest 18 eurot
 • äriregistrist kustutamine on ilma lõivuta. Samuti on lõivuvaba aadressi muutmine (kui omavalitsusüksus ei muutu) ning surnud isiku andmete registrist kustutamine
 • kohtumääruse peale määruskaebuse esitamisel 50 eurot. 
 

7. Muud dokumendid, mis tuleb esitada kohtu registriosakonda

(lisatakse toimikusse, registrisse kannet ei tehta, riigilõivu ei võeta, esitamata jätmine on karistatav)

 • välismaa äriühingu filiaali juhataja peab ühe kuu jooksul arvates äriühingu majandusaasta aruande kinnitamisest või seitsme kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest esitama filiaali asukoha äriregistrile äriühingu audiitorkontrolli läbinud ja kinnitatud majandusaasta aruande. Aruande esitamise nõuet ei kohaldata Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingutele, kelle majandusaasta aruannet ei pea asukohariigi õigusaktide kohaselt avalikustama. Aruanne tuleb esitada aruande koostamise ja esitamise keskkonnas. Kinnitatud aruanne tuleb esitada PDF-vormingus.
 • filiaali juhtaja on kohustatud teatama äriühingu pankrotimenetluse või likvideerimise alustamisest 14 päeva jooksul.
 

8. Tuletame meelde

 • Filiaali juhataja, kellel puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, peab registripidajale esitama oma aadressi ja teavitama viivitamatult oma aadressi muutumisest.
 • Filiaal võib lisaks oma aadressile teatada registripidajale ühe isiku Eesti aadressi, millele kohus saab sellele isikule filiaali menetlusdokumente kätte toimetada. Nimetatud aadress kantakse registrikaardile. Kui vähemalt poolte juhatajate elukoht ei ole Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis (võimalik alates 1.1.2011), peab välismaa äriühing sellise isiku nimetama.
 • Tegevusala kajastamine äriregistris ei anna Teile automaatselt õigust sellega tegelemiseks, kui eriseadus esitab täiendavaid nõudeid (näiteks ühistranspordiseadus nõuab ühistranspordi- või taksoveoluba jne).
 • Kohtu registriosakonnale ebaõigete andmete esitamise või ettenähtud andmete esitamata jätmise eest võib karistada filiaali igat juhatajat eraldi rahatrahviga 200 eurot kuni 3200 eurot. Trahvimist võib korrata seni, kuni puudus on kõrvaldatud. 
 • Kohtu registriosakonnale või notarile tahtliku valeandmete esitamise eest võib karistada kriminaalkorras rahalise karistuse või vangistusega.
 • Kui Te olete kande tegemiseks dokumendid kohtu registriosakonnale esitanud, siis võite Te kuni kande või kandemääruse tegemiseni ümber mõelda ja esitada avalduse tagasivõtmise avalduse (näidates ära tagasivõtmise põhjuse). Sel juhul registrikannet ei tehta ega tagastata esitatud dokumente.  
Viimati uuendatud: 23. November 2020