Sa oled siin

Muud rahvusvahelise õigusabi küsimused

Haldusasjadega seotud dokumentide välisriikides üleandmise Euroopa konventsioon


Konventsiooni ei kohaldata rahandus- ja kriminaalasjades. Riik võib alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja deponeerides või hiljem Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetavas deklaratsioonis teatada, et temale esitatud taotluste puhul kohaldab riik konventsiooni ka rahandusasjadele või õigusrikkumistele, mille eest karistuse mõistmine ei kuulu taotluse esitamise ajal tema kohtuorganite pädevusse. Riik võib deklaratsioonis täpsustada selle tingimuse vastastikkust.

Riik võib konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, kinnitamis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja deponeerides või viie aasta jooksul konventsiooni jõustumisest Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetavas deklaratsioonis teatada, milliste haldusasjade suhtes riik konventsiooni ei kohalda. Teine osalisriik võib nõuda vastastikkuse põhimõtte kohaldamist.

 

Rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsioon


Osalisriikide kodanikud ja alalised elanikud vabastatakse tsiviil- ja kaubandusasjade kohtumenetluses igas osalisriigis kohtukulude tasumisest samadel tingimustel nagu nende riikide kodanikud ja alalised elanikud.

Osalisriikide kodanikud ja riigis alaliselt elavad isikud võivad teises osalisriigis saada avalike registrite sissekannete ning tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud otsuste koopiaid ning vajaduse korral lasta neid kinnitada samadel tingimustel nagu teise osalisriigi kodanikud.

 

Välisriigi avalike dokumentide legaliseerimise nõude tühistamise konventsioon


Konventsiooni kohaldatakse avaliku dokumendi suhtes, mis on väljastatud ühe konventsiooniosalise territooriumil ja mida soovitakse esitada teise konventsiooniosalise territooriumil.

Konventsioonis käsitatakse avaliku dokumendina:

  • dokumenti, mille on väljastanud kohus või kohtuga seotud ametiasutus või -isik, nagu riiklik süüdistaja, kohtuametnik või kohtutäitur;
  • haldusdokumenti;
  • notariaaldokumenti;
  • ametliku dokumendi registreerimist või olemasolu kinnitavat või ametlikule dokumendile kinnitatavat muud tõendit või allkirja õigsuse notariaalset tõestust.

Konventsiooni ei kohaldata:

  • diplomaatilise või konsulaaresindaja väljastatud dokumendi suhtes;
  • kaubandus- või tollimenetlusega vahetult seotud haldusdokumendi suhtes.
 

Välisriikide õigusinfo Euroopa konventsiooni lisaprotokoll


Konventsioon sätestab konventsiooniga ühinenud riikide kohustust väljastada üksteisele infot oma tsiviil- ja kaubandusõiguse ning tsiviil- ja kaubandusprotsessi ning oma õigussüsteemi kohta.

 

Õigusabi taotluste edastamise Euroopa kokkulepe ja selle lisaprotokoll


Konventsiooni sätete alusel isik, kelle alaline elukoht on ühe lepinguosalise territooriumil ja kes soovib taotleda õigusabi tsiviil-, kaubandus- või haldusküsimustes teise lepinguosalise territooriumil, võib esitada oma taotluse riigis, kus ta alaliselt elab. See riik edastab taotluse teisele riigile.

Viimati uuendatud: 4. Aprill 2014