Sa oled siin

Erivajadustega inimeste õigusnõu konkurss

Justiitsminister kuulutas välja konkursi, millega otsitakse erivajadustega inimestele õigusnõu pakkujaid.
 

Toetuse eesmärk on anda erivajadustega inimestele õigusnõu ning aidata neil suhelda ametiasutustega. 

Erivajadustega isik on isik, kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud keskmise, raske või sügava puude.

 • Konkursi võitjatega sõlmitakse toetuse kasutamise leping
  kuni kolmeks aastaks. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada. 
 • Toetatava tegevuse piirmäär kalendriaasta kohta on 50 000 eurot (käibemaksuga), mis jaotatakse taotluste mõjususe järgi kuni kolme parima taotleja vahel.
 • Nõustamisega tuleb alustada hiljemalt 1. aprillil 2017.
 • Konkursil osalema oodatakse kõiki erivajadustega isikute esindusorganisatsioone.  
 • Taotlusi hinnates arvestatakse, kui raske on erivajadustega inimestel praegu nõustamisele pääseda ja kui palju aitaks taotleja pakutav nõustamine olukorda parandada. 
 

Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • taotleja nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed
 • nõustamise viis ja kirjeldus
 • nõustamiskohad
 • erivajadustega inimeste sihtrühma kirjeldus ja nõustatavate inimeste arv kalendriaastas
 • nõustamistundide arv kalendriaastas ja selle jagunemine nõustamiskohtade kaupa
 • kirjeldus, mil moel on sihtrühmal nõustamisele juurdepääs raskendatud
 • sihtrühma spetsiifiliste vajadustega arvestamise kirjeldus, sh kuidas tagatakse sihtrühma nõustamine harjumuspärases keskkonnas ja nõustamiseks vajaliku juurdepääsuga ruumides
 • nõustajad, nende kvalifikatsioon ja kogemus
 • taotleja varasem kogemus toetatava tegevuse elluviimisel
 • taotletava toetuse suurus ja eelarve
 • taotleja finantseeritava nõustamise teavitustöö kava ja kirjeldus
 • teave taotleja omafinantseeringu kohta
 • volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui taotluse on allkirjastanud taotleja volitatud esindaja.
 

Taotlus kvalifitseerub konkursile, kui taotleja:

 • on esitanud taotluse õigel ajal
 • on registreeritud vastavas Eesti registris
 • on esindusorganisatsioon
 • on esitanud kõik nõutud andmed
 • suhtes ei ole taotluse esitamise päeva seisuga algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust, ta ei ole pankrotis ja tal ei ole suuremat maksuvõlga kui 1000 eurot
 • on andnud justiitsministeeriumile nõusoleku teha tema kohta maksu- ja tolliametile järelepärimine
 

Konkursitaotlusele tuleb lisada üksikasjalik toetuse kasutamise projekt, mis vastab ministri käskkirjas sätestad nõuetele.

Justiitsministeeriumil on õigus jätta taotlus kvalifitseerimata, kui taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid või dokumente.

 

Konkursi võitja peab sõlmima toetuse kasutamise eritingimustele ja üldtingimustele vastava lepingu.

Taotlus tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressile info@just.ee hiljemalt 12. veebruaril 2017 kell 23.00.

Konkursi kontaktisik on vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa (Gunnar.Vaikmaa@just.ee, 680 3120). Küsimused konkursi tingimuste kohta palume saata aadressil info@just.ee.

Viimati uuendatud: 6. Veebruar 2017