Sa oled siin

Kaasamine ja osalemine

Tänapäeval on poliitika kujundamises tähtis osa kodanikel ja kodanikuühendustel. Head poliitikat kujundavad üheskoos kodanikud, valitsusvälised partnerid ja eksperdid ning riigiasutused.

Asjasaliste kaasatus otsuste tegemisse annab võimaluse teada saada, keda ja kuidas otsus mõjutab.

Tänu sellele saab langetada läbikaalutud ning täpsemalt sihitud ja mõjusamaid otsuseid, ennetada probleeme elluviimisel ja teadvustada valikuid.

Tulge ja rääkige kaasa!

Mida tähendab kaasamine?

 
Kaasamine tähendab seda, et teeme otsuseid koos nendega, keda otsused mõjutavad, ja nendega arvestades.

Osaliste informeerimine ja kaasamine annab huvirühmadele ja avalikkusele tasakaalustatud infot, mis aitab mõista otsuste eesmärke ja lahendusvõimalusi ning muuta otsused legitiimseks. Kui osalistele selgitatakse probleeme ja nende lahendusi ning neile antakse võimalus valikute läbikaalumise juures sõna sekka öelda, siis kujuneb parem arusaam ühiskonna ootustest ja otsuste mõjudest.

Kaasamine suurendab poliitikakujundamise avatust, otsuste läbipaistvust ja loodetavasti ka inimeste usaldust riigi vastu.
 

Mõjude hindamine

Mõjude hindamise abil kogutakse materjali poliitiliste valikute eeliste ja puuduste kohta ning hinnatakse nende võimalikke  tagajärgi. Samas ei asenda mõjude hindamine poliitilist otsustust, vaid toetab seda. 

Mõjude hindamine toetab valitsuse otsuste kvaliteeti ja läbipaistvust ning loob paremad eeldused, et need otsused avaldaksid ühiskonnaelu korraldusele soovitud mõju.

Kaasamise hea tava
Demokraatliku kaasamise kultuuri saavutame hea tava kui ühiskonna osade kokkuleppega. Kaasamise hea tava on soovituste kogu kõigile riigiasutustele ja eriti neile, kes valmistavad ette valitsuse otsuste eelnõusid. Ka omavalitsused on teretulnud otsuseid tehes lähtuma kaasamise heast tavast.

 

Kuidas otsuseni jõutakse?

 • Nii valitsuse kui ka riigikogu otsustusprotsess on avatud ja elektrooniline algatamisest kuni avaldamiseni Riigi Teatajas (mis sisaldab kõigi seaduste terviktekste).
 • Kaasamise hea tava näeb ette, et valitsusasutus esitab tähtsad algatused – seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, arengukava koostamise ettepaneku või muu olulise mõjuga küsimuse – kõigepealt eelnõude infosüsteemi avalikule konsultatsioonile, aga vajaduse korral lisaks ka otse huvirühmadele, et koguda ettepanekuid ja arvamusi.
 • Valitsuse õigusloomeline tegevus on avatud eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu. EIS annab avaliku ligipääsu eelnõudele ja nende menetlemisele, samuti arvamuste avaldamiseks.
 • Tagasisidet ettevalmistatavate eelnõude kohta on võimalik anda interneti vahendusel avaliku konsultatsiooni ja kooskõlastamise etapis.
 • Kui Te soovite osaleda, aga Teile ei ole selge, mille kohta täpsemalt arvamust küsitakse, tuleks seda infot küsida teenistujalt, kes vastutab konkreetse otsuse ettevalmistamise eest.

 
Avalik konsultatsioon

Kui avalik konsultatsioon on eelnõude infosüsteemis või osalusveebis avatud, annab valitsusasutus sellest huvirühmadele teada:

 • selgitatakse, milleks on otsuse eelnõu vaja
 • nimetatakse huvirühmad
 • märgitakse need küsimused, mille kohta oodatakse huvirühmade seisukohti
 • kirjeldatakse kaasamise edasist käiku ja eelnõu edasist menetlust

 

Poliitika kujundamise ja õigusloome protsess

Loe lähemalt, kuidas poliitikaid kujundatakse ja seaduseelnõusid ette valmistatakse ning millised on valitsusväliste huvirühmade võimalused nendes protsessides osaleda.

 

 

Kust saada infot ja kus osaleda?

 • Osalusveeb

  Kui Teil on idee või ettepanek, mille soovid valitsusele saata, tehke seda osalusveebis osale.ee. Siin saate esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse vastuse.
   

  Osale.ee »

 • Valitsuse tegevusprogramm ja ministeeriumide tööplaanid

  Kui tahate teada, millised on valitsuse poliitilised lubadused ja eesmärgid, siis infot olulisemate valitsuses ette valmistatavate otsuste kohta leiate valitsuse tegevusprogrammist, ministeeriumide õigusloomeliste algatuste ülevaatest ja ministeeriumide tööplaanidest.

   

  Valitsuse tegevusprogramm »

  Ministeeriumide õigusloomeliste algatuste ülevaade »

 • Eelnõude infosüsteem 

  Kui soovite kaasa rääkida ja täpsemalt kursis olla, milliseid otsuseid valitsus ette valmistab, leiate selle info ja materjalid eelnõude infosüsteemist (EIS). See on kõigile avatud e-keskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

  EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, avaldada arvamust avalikul konsultatsioonil või kooskõlastamisel oleva eelnõu kohta ning tellida eelnõude kohta e-postile teavitusi. 

  Eelnõude infosüsteem »

 • Rahvaalgatus.ee

  Kui soovite esitada riigikogule kollektiivse pöördumise (ehk algatuse),  saate seda teha Rahvaalgatus.ee veebis. See on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, kus igaüks saab teha ettepaneku, kuidas ühiskonnaelu parandada või mõnd seadust muuta.

  Rahvaalgatus.ee » 

 

Viimati uuendatud: 8. Jaanuar 2018