Sa oled siin

Juhtkond

Jusiitsminister Maris Lauri

Minister Maris Lauri

 

Minister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, kinnitab ministeeriumi valitsemisala asutuste eelarved ja valvab nende täitmise ning Euroopa Liidu vahendite ja muu välisabi kasutamise üle.

Ta nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi valitsemisala asutuste juhid ja ministeeriumi osakonnajuhatajad, esitab valitsusele ettepaneku riigi peaprokuröri ametisse nimetamiseks, nimetab ametisse ja vabastab ametist vangladirektorid, nimetab maa-, haldus- ja ringkonnakohtute esimehed, kohtudirektorid ja kohtunikuabid, nimetab ametisse ja vabastab ametist notarid, kohtutäiturid ja vandetõlgid, jm.

Minister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala küsimuste otsustamiseks ja annab valitsusele ministeeriumi tegevusest aru.

Elulookirjeldus

 

 

Kantsler Tõnis Saar. Justiitsministeerium

Kantsler Tõnis Saar

 

Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist.

Ta juhib vahetult asekantslerite, kantslerile alluvate nõunike ja üldosakonna tööd ning asekantslerite kaudu ministeeriumi muude struktuuriüksuste tööd.

Elulookirjeldus

 620 8105
Tonis.Saar@just.ee 

 

 

Asekantslerid

 

Asekantsler juhib vahetult talle alluva osakonna tööd, teeb kantslerile ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta; valvab talle alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmise üle; täidab muid ministri või kantsleri antud ülesandeid.

Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel talle vahetult alluvate osakondade ametnikele ja töötajatele ning vanglate direktoritele suulisi ja kirjalikke korraldusi.

 
Asekantsler Heddi Lutterus. Justiitsministeerium

Heddi Lutterus

 

Õiguspoliitika asekantsler

 
Heddi.Lutterus@just.ee 

 

 
Asekantsler Markus Kärner. Justiitsministeerium

Markus Kärner

 

Kriminaalpoliitika asekantsler

 
Markus.Karner@just.ee

 

 

 

Viljar Peep

 

Justiitshalduspoliitika asekantsler

 

 
Viljar.Peep@just.ee

 

asekantsler Priit Kama

Priit Kama

 

Vanglate asekantsler

 

 
Priit.Kama@just.ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 28. Jaanuar 2021