Sa oled siin

Juhtkond

Minister Andres Anvelt

Minister Urmas Reinsalu

 

Minister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, kinnitab ministeeriumi valitsemisala asutuste eelarved ja valvab nende täitmise ning Euroopa Liidu vahendite ja muu välisabi kasutamise üle.

Ta nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi valitsemisala asutuste juhid ja ministeeriumi osakonnajuhatajad, esitab valitsusele ettepaneku riigi peaprokuröri ametisse nimetamiseks, nimetab ametisse ja vabastab ametist vangladirektorid, nimetab maa-, haldus- ja ringkonnakohtute esimehed, kohtudirektorid ja kohtunikuabid, nimetab ametisse ja vabastab ametist notarid, kohtutäiturid ja vandetõlgid, jm.

Minister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala küsimuste otsustamiseks ja annab valitsusele ministeeriumi tegevusest aru.

Elulookirjeldus

 

 

Kantsler Tõnis Saar

 

Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist.

Ta juhib vahetult asekantslerite, kantslerile alluvate nõunike ja üldosakonna tööd ning asekantslerite kaudu ministeeriumi muude struktuuriüksuste tööd.

Elulookirjeldus

 620 8105
Tonis.Saar@just.ee 

 

 

Asekantslerid

 

Asekantsler juhib vahetult talle alluva osakonna tööd, teeb kantslerile ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta; valvab talle alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmise üle; täidab muid ministri või kantsleri antud ülesandeid.

Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel talle vahetult alluvate osakondade ametnikele ja töötajatele ning vanglate direktoritele suulisi ja kirjalikke korraldusi.

 
asekantsler Kai Härmand

Kai Härmand

 

Õiguspoliitika asekantsler

 620 8250
Kai.Harmand@just.ee 

 

 
asekantsler Kristel Siitam-Nyiri

Kristel Siitam-Nyiri

 

Kriminaalpoliitika asekantsler

 620 8220
Kristel.Siitam-Nyiri@just.ee

 

 

 

asekantsler Marko Aavik

Marko Aavik

 

Justiitshalduspoliitika asekantsler

 

  680 3105
Marko.Aavik@just.ee

 

asekantsler Priit Kama

Priit Kama

 

Vanglate asekantsler

 

 620 8103
Priit.Kama@just.ee

 

 

Ministri nõunikud

 

Kert Karus

Nõustab ministrit õigusloome ja õiguspoliitika valdkonnas, töötab läbi valdkonna infot ja esitab ministrile selle kohta ülevaateid. Ta koordineerib justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõude menetlemist riigikogus ja valmistab ette ministri sõnavõtte riigikogus ning korraldab ministri suhtlemist riigikogu fraktsioonidega.

 620 8113
Kert.Karus@just.ee 

 

 

 

Madis Kübar

Nõustab ministrit justiitshalduse ja üldpoliitika valdkonnas, kogub valdkonna infot ja koostab ülevaateid; valmistab ette ministri kõnesid ja tervitustekste; korraldab ministri nõupidamisi, kohtumisi ja infotunde, ministri suhtlemist riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste, vabaühenduste ja huvirühmadega. 

 529 1379
Madis.Kybar@just.ee

 

Kantsleri nõunik Euroopa Liidu küsimustes

 

 

Kristi Kraavi-Käerdi

 

Koordineerib Euroopa Liidu alast tegevust ministeeriumis ja valitsemisalas ning nõustab ELi õiguse alal ministrit, kantslerit, ministeeriumi ja valitsemisala asutusi. Koostab ELi Nõukogu ja Komisjoni töörühmades käsitletavate õigusaktide eelnõude ja muude küsimuste kohta juhiseid ja ülevaateid ning vahendab neid justiitsatašeedele Brüsselisse. Koordineerib justiits- ja siseministrite kohtumiste ettevalmistamist.

 620 8224
Kristi.Kraavi-Kaerdi@just.ee

 

Kantsleri nõunik Euroopa Liidu küsimustes

 

Karin Maisvee

 

Koordineerib Euroopa Liidu alast tegevust ministeeriumis ja valitsemisalas ning nõustab ELi õiguse alal ministrit, kantslerit, ministeeriumi ja valitsemisala asutusi. Koostab ELi Nõukogu ja Komisjoni töörühmades käsitletavate õigusaktide eelnõude ja muude küsimuste kohta juhiseid ja ülevaateid ning vahendab neid justiitsatašeedele Brüsselisse. Koordineerib justiits- ja siseministrite kohtumiste ettevalmistamist.

 620 8159
Karin.Maisvee@just.ee

 
 

 

Kantsleri abi

Kärt Merilain

 

Kantsleri abi jälgib Vabariigi Valitsuse tegevuskavast ja ministeeriumi tööplaanist tulenevate ülesannete täitmist, koordineerib osakondade vahelist tööd ja täidab kantsleri antud ühekordseid ülesandeid.

 620 8158
Kärt.Merilain@just.ee

 

 

Viimati uuendatud: 29. November 2017