Sa oled siin

Isikuandmete töötlemine

 

Vastutav töötleja

Võrgukodu vastutav töötleja on justiitsministeerium. Meie kontaktandmed on:

Justiitsministeerium
Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn
Telefon: (+372) 6 208 100 
Faks: (+372) 6 208 109
E-post: info@just.ee

Võrgukodu: www.just.ee

Volitatud töötleja

Võrgukodu infotehnoloogiat haldab registrite ja infosüsteemide keskus, mille kontaktandmed on:

Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Lõkke 4, 19081, Tallinn
Telefon:  (+372) 683 7551 
Faks:  (+372) 646 0165
E-post:  rik@just.ee

Võrgukodu:  www.rik.ee

 

 

Siin leheküljel leiate ülevaate, (1) millised andmed saavad teatavaks vastutavale ja volitatud töötlejale ning kolmandatele isikutele, kui külastate meie võrgukodu ning esitate küsimuse, selgitustaotluse, märgukirja, kommentaari, kaebuse või teabenõude; (2) mis eesmärkidel kogutud andmeid kasutatakse; (3) kui kaua neid säilitatakse ning (4) millised on Teie õigused andmete töötlemise asjus.

Need põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemisel ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie võrgukodus viidatakse (välislingid).
 

1. Milliseid andmeid kogutakse?

1.1. Külastamine

Kui Te üksnes külastate võrgukodu, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed

-  Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), 
-  Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga, 
-  külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist võrgukodu osa külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgukodu arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

1.2. Selgitustaotlus, märgukiri või teabenõue

Peate arvestama, et riigiasutuse tegevus on avalik ning mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja pöördumise fakt (teatud juhtudel ka selle sisu) – saada teatavaks kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja pöördumise fakt avalikustada meie või volitatud töötleja dokumendiregistris. Selles avaldatakse avaliku teabe seaduse kohaselt kirjavahetuse andmed (kirja saatja ning saaja nimi ja kirja liik: „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“ või „Teabenõue“). Kui väljendate oma pöördumises selget soovi, ei märgita dokumendiregistris Teie ees- ja perekonnanime, vaid üksnes initsiaalid või märge „Eraisik“.

Dokumendiregistri avalikus osas ei märgita tundliku sisuga kirja täispealkirja ega valdkonda, vaid üksnes „Selgitustaotlus“ või „Märgukiri“. Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie pöördumise (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse Teile vastamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

Teiega peetud kirjavahetust kasutame ka meie asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks (seda võib teha ka volitatud töötleja). Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse ilma nimedeta.

Kui olete saatnud meile või volitatud töötlejale selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse Teie pöördumine tollele. Teid teavitatakse sellest.

1.3. Kaebus või vaie

Ka kaebust või vaiet esitades peate arvestama, et mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja kaebuse või vaide esitamise fakt, teatud juhtudel ka sisu – saada teatavaks ka kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja kaebuse või vaide esitamise fakt avalikustada meie dokumendiregistris. Seal avaldatakse avaliku teabe seaduse kohaselt kirjavahetuse andmed (kirja saatja ning saaja nimi ja kirja liik: „Kaebus“ või „Vaie“). Kui väljendate selget soovi, ei märgita dokumendiregistris Teie ees- ja perekonnanime, vaid üksnes initsiaalid või märge „Eraisik“.

Dokumendiregistri avalikus osas ei märgita tundliku sisuga kirja täispealkirja ega valdkonda, vaid üksnes „Kaebus“ või „Vaie“. Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie kaebuse või vaide (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie kaebus või vaie ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Teie kaebuses sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse kaebuse lahendamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

Teiega peetud kirjavahetust kasutame ka meie asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks (seda võib teha ka volitatud töötleja). Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse ilma nimedeta.

Kui olete saatnud meile või volitatud töötlejatele kaebuse või vaide, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse Teie pöördumine tollele. Teid teavitatakse sellest.

 

2. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Punktis 1.1 nimetatud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Punktis 1.2. ja 1.3. nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat alates pöördumise esitamisest. Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse.

 

3. Kellele võib võrgukodu külastamise andmeid edastada?

Peale ülal loetletud juhtude võib Teie andmeid edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

 

4. Millised õigused on Teil kogutud andmete asjus?

Õigus oma andmetega tutvuda

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Võimaluse korral väljastame andmed Teie soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Andmete väljastamise eest paberil võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (kui seadusega ei ole ette nähtud riigilõivu teabe väljastamise eest).

Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Loetletud õigusi tohib piirata ja Teie taotluse tohib rahuldamata jätta, kui taotluse rahuldamine võib

-  kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
-  takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
-  raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
-  ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.

Viimati uuendatud: 28. Mai 2014