Sa oled siin

Õiguskeele numbrid 2007–...

Õiguskeel

2021

2020

2019

2018

2017

2016

4/2016

Kaupo Susi. Eurotõlge sünnib koostöös

Ilmar Tomusk. Arstide keeleoskus keelejärelevalve pilgu läbi (545.83 KB)

Aime Vettik. Tagasivaade õiguskeele kujunemisloole (632.19 KB)

Ene Vainik. Karistus eesti moodi (599.07 KB)

 

3/2016

Ingrid Sarevet. Nimeseadusest Eestis (600.41 KB)

Tauri Roosipuu. Merekeele arendamisest Eestis (561.1 KB)

Helika Mäekivi. Moodsatest kaassõnadest kriitiliselt (668.32 KB)

Krista Kahr. Sõnatähenduse muutumisest eurokeeles (826.06 KB)

Käddi Tammiku. Õigusloomejuristide järelkasvuprogramm kui uks tulevikku (347.38 KB)

 

2/2016

Jaan Sootak. Karistusõiguse üldosa terminitest ehk Elu seaduse fassaadi taga (753.3 KB)

Kristiina Koll. Uued terminid võlaõigusseaduses tulenevalt hüpoteekkrediidi direktiivi ülevõtmisest (525.37 KB)

Tiina Soon. Estermi teine tulemine (289.1 KB)

 

1/2016

Heiki Pisuke. Kus on eurokeele kodu? (671.8 KB)

Kärt Põder. Taastava õiguse meetmed perevägivalla juhtumite menetlemisel (522.04 KB)

Maire Raadik. Kaldkriips. Lugeja vastutusel (654.23 KB)

Ene Vainik. Seaduse saaga (792.57 KB)

2015

4/2015

Uno Lõhmus. Põhiseaduslik õigusselguse põhimõte (452.29 KB)

Siret Kütt. Sunniraha rakendamise menetlus (536.43 KB)

Kadri Sõrmus. Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017 (435.29 KB)

Maire Raadik. Arvsõnade kokku-lahkukirjutuse seiku (688.41 KB)

Ene Vainik. Kohtu lugu (675.88 KB)

 

3/2015

Kärt Salumaa. Euroopa Liidu ühinemine inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (520.88 KB)

Julia Antonova. Lennureisijate broneeringuinfo kasutamine õiguskaitseasutuste poolt – kas liigne sekkumine eraellu või vajalik meede turvalisuse tagamiseks? (649.86 KB)

Mari Koik. Mida sisaldab e-toimik ja kas e-tervisega on kõik korras? (631.86 KB)

Ilmar Tomusk. Keeleseadustest Eestis (526.55 KB)

Heljo Konts. Kohtutõlgi staatusest Soomes (393.86 KB)

 

2/2015

Heiki Pisuke. Õigusaktide tõlkimine Euroopa Liidu institutsioonides (580.08 KB)

Tiina Pai. Tõlkimine kui koostöö (515.43 KB)

Sander Põllumäe. Mõiste administrative penalties riigisisesesse õigusesse ülevõtmine (798.47 KB)

Riina Reinsalu. Sõna toimuma liigtarvitusest (709.38 KB)

Ene Vainik. Süüst sügavuti (742.2 KB)

2014

2/2014

Aleksei Kelli. Intellektuaalse omandi kodifitseerimise kontseptuaalsed ja terminoloogilised alused (398.21 KB)

Angelika Sarapuu, Liisi Pars. Kes on vandetõlk uue vandetõlgi seaduse tähenduses? (376.38 KB)

Katrin Hallik, Katre Kasemets. Selge ühiskondlik suhtlus – kellele ja milleks? (298.87 KB)

Tiina Paet, Tuuli Rehemaa. „Ametniku soovitussõnastik“ (414.59 KB)

Tiiu Erelt. Kaks tarvilikku haridusraamatut (277.7 KB)

2013

1/2013

XX õiguskeelepäeval kõneldut

Hanno Pevkur. Õiguskeelepäeva avasõna (107.29 KB)

Mart Nutt. Õiguskeel ja õigusmõtlemine kui võimu instrumendid (194.01 KB)

Ilmar Tomusk. Riigikeele sätted põhiseaduses 20 aastat hiljem (104.17 KB)

Mõisted, terminid, määratlused

Tanel Kalmet. Uue korruptsioonivastase seaduse põhimõistetest (II) (69.32 KB)

Arvamus

Vaike Murumets. Kas emakeelepäev või eesti keele päev? (313.95 KB)

3/2013

Mõisted, terminid, määratlused

Tanel Kalmet. Uue korruptsioonivastase seaduse põhimõistetest (IV) (131.22 KB)

Keeleelu ja -poliitika

Tiina Paet. Uue põlvkonna võõrsõnade leksikon (246.56 KB)

Maris Järve. Tõlgetest ja vandetõlkidest (85.93 KB)

Jüri Valge. Ühiskondlikust algatusest riigipoliitika osaks (108.05 KB)

4/2013

Mõisted, terminid, määratlused

Tanel Kalmet. Uue korruptsioonivastase seaduse põhimõistetest (V) (530.29 KB)

Armin Allmäe. Kohustuse rikkumine lepingu ühepoolse lõpetamise eeldusena võlaõigusseaduses (446 KB)

Kaija Riismaa. Koduukselepingust väljaspool äriruume sõlmitavaks lepinguks (424.33 KB)

Keeleelu ja -poliitika

Maire Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013 (528.37 KB)

Helika Mäekivi. Ingliskeelsete sõnaahelate tõlkimine eesti keelde (542.89 KB)

Jüri Valge. Kaks terminoloogiaprogrammi: 2008–2012 ja 2013–2017 (338.63 KB)

2012

2/2012

Mõisted, terminid, määratlused

Ebe Sarapuu. Ametniku mõiste avaliku teenistuse seaduse eelnõus (160.85 KB)

Hannes Toodu. Salajase määruse mõiste ning üld- ja üksikakti piiritlemine (290.45 KB)

Tiiu Greenbaum. Ülevaade hea õigusloome ja normitehnika eeskirjast (158.38 KB)

Keelekaride keskel

Riina Reinsalu. Lepingukeele keerukus (171.43 KB)

 

Hille Saluäär. Palju õnne, Tiiu Erelt! (117.83 KB)

4/2012

Virgo Saarmets. Preambul – põhiseaduse privileeg? (211.41 KB)

Tanel Kalmet. Uue korruptsioonivastase seaduse põhimõistetest (I) (70.38 KB)

Tiina Soon, Guido Pääsuke. Kas Kaitsevägi või kaitsevägi? (53.78 KB)

Kristel Ress. Asutati keeletoimetajate liit (71.7 KB)

2011

1/2011

Mõisted ja terminid

Tiina Runthal. Passiivse valimisõiguse piirangud – ühitamatuse ja mittevalitavuse põhimõte (342.92 KB)

Hannes Veinla. Keskkonnaõiguse mõisteaparaadi ümberkujundamine (188.48 KB)

Tõlkeprobleemidest

Merit Ilja. Eurotekstide tõlkimise põhimõtetest ja probleemidest (225.12 KB)

Keelenõuanne

Merike Ristikivi. Iurisconsulti grammaticis soluti sunt? (230.45 KB)

Seadusnimetuste lühendeid (32.71 KB)

2/2011

Virgo Saarmets. (Üld)tuntud ja tundmatu (ema)keel (378.99 KB)

Ulvi Hanson. Töölepingu seadus ja selle ellurakendamise probleemid (293.01 KB)

Andero Adamson. Eesti keele välisõppest (335.83 KB)

Eneli Illaru. Seaduste pealkirjade lühendamisest (44.8 KB)

Virgo Saarmets. Kas lühendamislõbu läbi? (304.95 KB)

3/2011

Peeter Eek. Pakendiseaduse mõisted, eesmärgid ja probleemid (236.18 KB)

Virgo Saarmets. (Üld)tuntud ja tundmatu (ema)keel (2) (441.6 KB)

Triin Randlane. Euroterminoloogi tähelepanekuid (232.73 KB)

Sirje Mäearu. eerima-tegusõna: üksi ja teistega (235.7 KB)

Katrin Hallik. Selge keele liikumisest maailmas (221.07 KB)

4/2011

Vitali Šipilov. Põhiõiguste kolmikmõju (130.17 KB)

Janar Jäätma. Ohu mõistest Eesti kehtivas õigusdogmaatikas (102.57 KB)

Kristiina Koll. Vastutustundliku laenamise põhimõte (159.48 KB)

Tiina Leemets. Võõrmõjud võõrsõnavaras (103.96 KB)

Aime Vettik. Keelefoorumil kõneldule mõeldes (141.8 KB)

2010

1/2010

Madis Ernits. Õigusnormi struktuur (363.36 KB)

Krista Kerge. Muutustest õigusdiskursuses ja -keeles (387.43 KB)

Merike Varusk. Füüsilise isiku pankrotimenetlus (302.07 KB)

Virgo Saarmets. Lugupidamisega palun (330.97 KB)

Maire Raadik. Kas algustäht oleneb asutusest? (271.43 KB)

Isikunimi dokumendis (194.79 KB)

2/2010

Keelepoliitika

Ilmar Tomusk. Võõrkeelsed sildid linnaruumis (299.95 KB)

Mõisted ja terminid

Tiina Runthal. Erakonna sidusorganisatsiooni mõistest (318.49 KB)

Merike Varusk. Füüsilise isiku pankrotimenetlus (283.42 KB)

Keelekaride keskel

Sirje Mäearu. Ühildumisjuttu (336.53 KB)

3/2010

Mõisted ja terminid

Madis Ernits. Määruse mõiste (497.39 KB)

Merike Varusk. Füüsilise isiku pankrotimenetlus (242.7 KB)

Keelepoliitika

Jüri Valge. Uus eesti keele arengukava tulekul (311.36 KB)

Keelekool

Sirje Mäearu. Ühildumisjuttu (2) (240.84 KB)

Peter Pedak. Lepingute leping ja tõlgete tõlge (332.26 KB)

4/2010

Mõisteid ja termineid

Virgo Saarmets. Halduskohtumenetluse erisustest (344.48 KB)

Sandra Mikli. Kes või mis on allikas ja miks me teda kaitseme? (53.49 KB)

Keelekool

Sirje Mäearu. Öeldise ühildumine alusega (280.8 KB)

Tõlke ja terminoloogia töömailt

Katrin Hallik, Katre Kasemets. Lingua franca’st ja eurokeele uudissõnadest (279.45 KB)

Tiina Soon. Mõni ääremärkus terminoloogi töölaualt (251.17 KB)

Keelepoliitika

Tanel Kalmet. Mõtteid õiguspoliitikast ja keelepolitsei vastu (321.19 KB)

Ilmar Tomusk. Keelenõuetest Venemaal ja Peterburis (223.97 KB)

2009

1/2009

Mõisteid ja termineid

Rain Liivoja. Privileeg, puutumatus, immuniteet (510.46 KB)

Merike Varusk. Pankrotimenetluse mõisteid (2) (425.59 KB)

Seaduseelnõude keeletoimetamise probleemidest

Leeni Silk. Eelnõude keeletoimetamise probleeme Põllumajandusministeeriumis (617.22 KB)

Taima Kiisverk ja Mari Koik. Keeletoimetaja tähelepanekuid (496.35 KB)

Maie Kustavus. Seaduseelnõu Riigikogu Kantselei keeletoimetajate töölaual (485.26 KB)

Arvamus

Tiiu Greenbaum. Õigusemõistmine versus õigusmõistmine (504.01 KB)

Terminoloogiatöö korraldus

Jüri Valge. Terminoloogiaarenduse toetuseks (318.7 KB)

2/2009

Keelepoliitika

Birute Klaas. Kas eesti keelel on Eestis hea elada? (515.79 KB)

Mõisteid ja termineid

Indrek Niklus. Mõisteid ja termineid saneerimisseadusest (600.27 KB)

Peter Pedak. Immuniteedist immuunsuseni on üks samm? (587.57 KB)

Aime Vettik. Õiguskeele kaks arenguteed (587.82 KB)

3/2009

Keelepoliitika

Ilmar Tomusk. Kakskümmend aastat Eesti keelepoliitikat (524.68 KB)

Krista Kerge. Keeletu üksindus ja kooselu (489.92 KB)

Mõisted ja terminid

Anno Aedmaa. Vanu ja uusi mõisteid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (598.64 KB)

Keelehoole

Katrin Hallik ja Katre Kasemets. Eesti Keele Instituudis hooldatakse eurokeelt (602.85 KB)

Keeleteavet

F. J. Wiedemanni keeleauhind (402.18 KB)

4/2009

Mõisted ja määratlused

Virgo Saarmets. Konstitutsioonilistest seadustest (626.37 KB)

Virgo Saarmets. Mis on korraline õigusemõistmine ja kuidas seda tagada? (273.78 KB)

Keeleprobleemid

Meelis Mihkla. Eesti keel tehnoloogiate mõjutuses (346.97 KB)

Eneli Illaru. Läbipaistvusest ja selgest õiguskeelest Euroopa Liidus (309.97 KB)

2008

1/2008

XV õiguskeelepäev

Rein Lang. Avasõna (373.5 KB)

Uku-Mats Peedosk. Eesti elanike õigusteadlikkuse uuringust (477.49 KB)

Maire Raadik. Toome tegija esile (517.71 KB)

Nele Parrest. Õigusselgusest õiguskantsleri töös (540.72 KB)

Katrin Saaremäel-Stoilov. Õigusselguse põhimõte Riigikohtu praktikas (539.06 KB)

Üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused (377.94 KB)

2/2008

Mõisted ja terminid

Vaike Murumets. Uus pärimisseadus: vastuvõtusüsteem vs loobumissüsteem – muinasajast tänapäeva (610.48 KB)

Merike Varusk. Maksejõuetus – mis see on? (551.02 KB)

Heino Siigur. Tööõiguse mõistetest (517.38 KB)

Keelekaride keskelt

Liina Kanger. Ekskurss seaduste keelekasutusse: sõnad ilmselt ja ilmselgelt (598.76 KB)

Uno Liivaku. Oma omastavaga, võõras võõrastavaga (490 KB)

Uusi raamatuid

Aime Vettik. Ilmus artiklikogumik (371.33 KB)

3/2008

Ilmar Tomusk. Eesti keel avalikus ruumis (499.64 KB)

Mõisted ja terminid

Virgo Saarmets. Kuidas sünnib õigusakt, haldusakt, kohtulahend? (813.97 KB)

Merike Varusk. Olulised mõisted pankrotimenetluses (568.06 KB)

Evelin Lopman. Keskkonnavastutuse seaduse terminoloogiast (492.17 KB)

Keelenõuanne

Argo Mund. Käänakem pealkirju õigesti! (506.9 KB)

4/2008

Mõisteid ja termineid

Priit Manavald. Maksejõuetusõigus ja -terminoloogia on jõudmas uude arengujärku (650.96 KB)

Tiina Runthal. Mobiil-ID kasutamine elektroonilisel hääletamisel (393.84 KB)

Keelekaride keskelt

Helika Mäekivi. Hoiatustähisega kaubamärginime käänamine (633.67 KB)

Keelepoliitika

Tõnu Tender. Mõnda 1934. ja 1995. aasta keeleseadusest: ühist ja erinevat (612.82 KB)

Taima Kiisverk, Mari Koik. Selge õiguskeel on hea valitsemise tunnus (496.4 KB)

Õnnitlused

Priit Pikamäe. Professor Jaan Sootakil oli sünnipäev (478.08 KB)

Roosid professorile (471.06 KB)

2007

1-2007 (957.35 KB)

2/2007

Mõisted ja terminid

Andreas Kangur. Kuidas kõnelda USA karistusõigusest. Mõne termini kasutusest (575.84 KB)

Uno Liivaku. Keelekorraldus ja keelehoole (522.03 KB)

Keelenõuanne

Maire Raadik. Poolt-sõna poolt ja vastu (533.75 KB)

Piret Mõistlik. Isiku ametlik nimi (407.32 KB)

Tõlkeprobleeme

Aleksander Kozlov. Tõlke-eetikast ja eetikanormidest (487.22 KB)

Arvamusi ja kommentaare

Heino Siigur. Sõna sekka (588.87 KB)

Hiie Tamm. Kommentaar Heljo Kontsi artiklile Õiguskeeles 2007/1 (443.49 KB)

4/2007

Eneken Tikk. Informatsioon ja õigus (559.01 KB)

Keelenõuanne

Tiina Leemets. Tundkem nimesid (610.84 KB)

Tõlkeküsimusi

Hille Saluäär. Mis on tõlkepõhine tekstianalüüs ja mis kasu on sellest eesti õigustõlkijal? (604.84 KB)

Õiguskeele ajaloost

Ivo Mahhov. Muinasaeg ja tänapäeva õiguskeel (500.47 KB)

Lugemissoovitus

Barbara Sternthal. Sõnaseadjad. Juuraharidusega kirjanikke  (371.89 KB)

Õiguskeele vormistusjuhend

2007.–2011. aasta koondsisukord

A. Adamson

Eesti keele välisõppest

2011-2

A. Aedmaa

Vanu ja uusi mõisteid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses

2009-3

S. Aulik, L. Ilomets-Černiauskiene

Euroopa Kohtu lahendite tõlkimine ja kasutamine praktikas

2007-1

P. Eek

Pakendiseaduse mõisted, eesmärgid ja probleemid

2011-3

T. Erelt

Kas hakkame eesti keelt tõhuseerima?

2007-1

M. Ernits

Õigusnormi struktuur

2010-1

M. Ernits

Määruse mõiste

2010-3

T. Greenbaum

Õigusemõistmine versus õigusmõistmine

2009-1

K. Hallik, K. Kasemets

Eesti Keele Instituudis hooldatakse eurokeelt

2009-3

K. Hallik, K. Kasemets

Lingua franca’st ja eurokeele uudissõnadest

2010-4

K. Hallik

Selge keele liikumisest maailmas

2011-3

U. Hanson

Töölepingu seadus ja selle ellurakendamise probleemid

2011-2

M. Ilja

Eurotekstide tõlkimise põhimõtetest ja probleemidest

2011-1

E. Illaru

Läbipaistvusest ja selgest õiguskeelest Euroopa Liidus

2009-4

E. Illaru

Seaduste pealkirjade lühendamisest

2011-2

T. Kalmet

Mõtteid õiguspoliitikast ja keelepolitsei vastu

2010-4

A. Kangur

Kuidas kõnelda USA karistusõigusest?

2007-2

L. Kanger

Ekskurss seaduste keelekasutusse: sõnad ilmselt ja ilmselgelt

2008-2

K. Kerge

Keeletu üksindus ja kooselu

2009-3

K. Kerge

Muutustest õigusdiskursuses ja -keeles

2010-1

T. Kiisverk, M. Koik

Selge õiguskeel on hea valitsemise tunnus

2008-4

T. Kiisverk, M. Koik

Keeletoimetaja tähelepanekuid

2009-1

B. Klaas

Kas eesti keelel on Eestis hea elada?

2009-2

H. Konts

Tõlkeühtsusest kombineeritud nomenklatuuri dokumentides

2007-1

A. Kozlov

Tõlke-eetikast ja eetikanormidest

2007-2

M. Kustavus

Seaduseelnõu Riigikogu Kantselei keeletoimetajate töölaual

2009-1

R. Lang

XIV õiguskeelepäeva avasõnad

2007-1

R. Lang

XV õiguskeelepäeva avasõna

2008-1

T. Leemets

Tundkem nimesid

2007-4

K. Leini, S. Hansson

Kuidas õigusaktist avalikkusele arusaadavalt rääkida?

2007-1

U. Liivaku

Keelekorraldus ja keelehoole

2007-2

U. Liivaku

Oma omastavaga, võõras võõrastavaga

2008-2

R. Liivoja

Kas paabeli torn? Mõned märkused rahvusvaheliste lepingute erikeelsete tekstide staatuse kohta

2007-3

R. Liivoja

Privileeg, puutumatus, immuniteet

2009-1

E. Lopman

Keskkonnavastutuse seaduse terminoloogiast

2008-3

L. Lust

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse mõistetest

2007-1

I. Mahhov

Muinasaeg ja tänapäeva õiguskeel

2007-4

P. Manavald

Maksejõuetusõigus ja -terminoloogia on jõudmas uude arengujärku

2008-4

M. Mihkla

Eesti keel tehnoloogiate mõjutuses

2009-4

S. Mikli

Kes või mis on allikas ja miks me teda kaitseme?

2010-4

A. Mund

Käänakem pealkirju õigesti!

2008-3

V. Murumets

Uus pärimisseadus: vastuvõtusüsteem vs loobumissüsteem – muinasajast tänapäeva

2008-2

P. Mõistlik

Isiku ametlik  nimi

2007-2

S. Mäearu

Ühildumisjuttu

2010-2

S. Mäearu

Ühildumisjuttu (2)

2010-3

S. Mäearu

Öeldise ühildumine alusega

2010-4

S. Mäearu

eerima-tegusõna: üksi ja teistega

2011-3

H. Mäekivi

Hoiatustähisega kaubamärginime käänamine

2008-4

P. Nemvalts

Õigus mõista õigusakte

2007-1

I. Niklus

Mõisteid ja termineid saneerimisseadusest

2009-2

N. Parrest

Õigusselgusest õiguskantsleri töös

2008-1

P. Pedak

Immuniteedist immuunsuseni on üks samm?

2009-2

P. Pedak

Lepingute leping ja tõlgete tõlge

2010-3

U.-M. Peedosk

Eesti elanike õigusteadlikkuse uuringust

2008-1

P. Pikamäe

Professor Jaan Sootakil oli sünnipäev

2008-4

M. Raadik

Poolt-sõna poolt ja vastu

2007-2

M. Raadik

Toome tegija esile

2008-1

M. Raadik

Kas algustäht oleneb asutusest?

2010-1

T. Randlane

Euroterminoloogi tähelepanekuid

2011-3

M. Ristikivi

Iurisconsulti grammaticis soluti sunt?

2011-1

T. Runthal

Mobiil-ID kasutamine elektroonilisel hääletamisel

2008-4

T. Runthal

Erakonna sidusorganisatsiooni mõistest

2010-2

T. Runthal

Passiivse valimisõiguse piirangud – ühitamatuse ja mittevalitavuse põhimõte

2011-1

K. Saaremäel-Stoilov

Õigusselguse põhimõte Riigikohtu praktikas

2008-1

V. Saarmets

Paabeli segadus Eesti moodi. Kas süüdlane leitud!?

2007-3

V. Saarmets

Puutumus keelenormiga

2007-3

V. Saarmets

Kuidas sünnib õigusakt, haldusakt, kohtulahend?

2008-3

V. Saarmets

Konstitutsioonilistest seadustest

2009-4

V. Saarmets

Mis on korraline õigusemõistmine ja kuidas seda tagada?

2009-4

V. Saarmets

Lugupidamisega palun

2010-1

V. Saarmets

Halduskohtumenetluse erisustest

2010-4

V. Saarmets

(Üld)tuntud ja tundmatu (ema)keel

2011-2

V. Saarmets

Kas lühendamislõbu läbi?

2011-2

V. Saarmets

(Üld)tuntud ja tundmatu (ema)keel (2)

2011-3

H. Saluäär

Mis on tõlkepõhine tekstianalüüs ja mis kasu on sellest eesti õigustõlkijal?

2007-4

H. Siigur

Sõna sekka

2007-2

H. Siigur

Tööle ennistamine ja tööle tagasivõtmine

2007-3

H. Siigur

Tööõiguse mõistetest

2008-2

L. Silk

Eelnõude keeletoimetamise probleeme Põllumajandusministeeriumis

2009-1

T. Soon

Mõni ääremärkus terminoloogi töölaualt

2010-4

H. Tamm

Kommentaar Heljo Kontsi artiklile Õiguskeeles 2007/1

2007-2

T. Tender

Mõnda 1934. ja 1995. aasta keeleseadusest: ühist ja erinevat

2008-4

E. Tikk

Informatsioon ja õigus

2007-4

I. Tomusk

Mõtteid avalikkuse teavitamisest

2007-1

I. Tomusk

Soome keeleseadusest

2007-3

I. Tomusk

Eesti keel avalikus ruumis

2008-3

I. Tomusk

Kakskümmend aastat Eesti keelepoliitikat

2009-3

I. Tomusk

Võõrkeelsed sildid linnaruumis

2010-2

I. Tomusk

Keelenõuetest Venemaal ja Peterburis

2010-4

J. Valge

Terminoloogiaarenduse toetuseks

2009-1

J. Valge

Uus eesti keele arengukava tulekul

2010-3

M. Varusk

Maksejõuetus – mis see on?

2008-2

M. Varusk

Olulised mõisted pankrotimenetluses

2008-3

M. Varusk

Pankrotimenetluse mõisteid (2)

2009-1

M. Varusk

Füüsilise isiku pankrotimenetlus

2010-1

M. Varusk

Füüsilise isiku pankrotimenetlus

2010-2

M. Varusk

Füüsilise isiku pankrotimenetlus

2010-3

H. Veinla

Keskkonnaõiguse mõisteaparaadi ümberkujundamine

2011-1

A. Vettik

Ilmus artiklikogumik

2008-2

A. Vettik

Õiguskeele kaks arenguteed

2009-2

A. Värv

Ettevõtte moraalse õiguse omaniku nõue eelotsuse tegemiseks ehk mõned tähelepanekud Euroopa Kohtu lahendite tõlkimise kohta

2007-3

 

B. Sternthal. Sõnaseadjad. Juuraharidusega kirjanikke

2007-4

 

F. J. Wiedemanni keeleauhind

2009-3

 

Isikunimi dokumendis

2010-1

 

Roosid professorile

2008-4

 

Üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused (377.94 KB)

2008-1

Õiguskeele numbrid 2002–2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õiguskeele numbrid 2002–2007 Digaris

 

 

Viimati uuendatud: 14. September 2021