Sa oled siin

SEADUS – phrases

 

seaduse alusel

pursuant to law

seaduse alusel ja juhtudel

on the basis of and in the cases provided by law

seaduse alusel ja korras

on the basis of and pursuant to the procedure provided by law

seaduse alusel ja täitmiseks

on the basis and for the implementation of an Act

seaduse kohaselt

in accordance with law

seaduse nõuded

requirements of law

seaduse nõuetele vastama

comply with the requirements of law

seadusega ettenähtud

prescribed by law

seadusega keelatud ja karistatav

prohibited and punishable by law

seadusega määratud

specified by law

seadusega määratud ulatuses

to the extent specified by law

seadusega sätestatud

provided by law

seadusega sätestatud korras

pursuant to the procedure provided by law

seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses

on the bases and to the extent prescribed by law

seadusega sätestatud juhtudel ja korras

in the cases and pursuant to the procedure provided by law

seaduses ettenähtud juhtudel

in the cases prescribed by law

seaduses ettenähtud piires

within the restrictions prescribed by law

seaduses ettenähtud tingimustel

under the conditions prescribed by law

seaduses määratud korras

pursuant to the procedure provided by law

seaduses nimetatud juhtudel

in the cases specified by law

seaduses nõutav dokument

document required by law

seaduses sätestatud alustel ja korras

on the bases of and pursuant to the procedure provided by law

seaduses sätestatud juhtudel ja korras

in the cases and pursuant to the procedure provided by law

seaduses sätestatud korras

pursuant to the procedure provided by law

seaduses sätestatud muul alusel

on another basis provided by law

seaduses sätestatud tingimustel ja korras

under the conditions and pursuant to the procedure provided by law

seaduses sätestatud ulatuses ja korras

to the extent and pursuant to the procedure provided by law

seadusest tulenevad ülesanded

functions pursuant to law

seadusest tulenevalt

provided by law

seadustes sätestatud

provided by law

 

Act

 

 

seadus (pealkirjas)

 

seaduse eesmärk

purpose of Act

seaduse jõustumine

entry into force of Act

seaduse kehtetuks tunnistamine

repeal of Act

seaduse kehtivusala

scope of application of Act

seaduse kohaldamine

application of Act

seaduse muutmine

amendment of Act

seaduse muutmine ja täiendamine

amendment of Act

seaduse rakendamine

implementation of Act

seaduse rakendusala

scope of application of Act

seaduse reguleerimisala

scope of application of Act

seaduse rikkumine

violation of Act

seaduse täiendamine

amendment of Act

seaduse täitmine

implementation of Act

seaduse ulatus

scope of application of Act

seaduse vastuvõtmine

passage of Act

seaduse ülesanne

purpose of Act

kooskõlas seadusega

in accordance with law

käesolev seadus

this Act

käesoleva seaduse nõuded

the requirements of this Act

käesoleva seaduse alusel

pursuant to this Act OR

 

 

 

on the basis of

käesoleva seaduse tähenduses

for the purposes of this Act

käesoleva seadusega ettenähtud

prescribed by this Act

käesoleva seadusega sätestatud

provided by this Act

käesolevas seaduses ettenähtud

prescribed in this Act

käesolevas seaduses sätestatud

provided for in this Act

käesolevas seaduses sätestatud korras

pursuant to the procedure provided for in this Act

käesolevast seadusest lähtudes

pursuant to this Act

käesolevast seadusest tulenev

provided for by this Act

muudetud järgmise seadusega

amended by the following Act

X (nimisõna omastavas käändes) sätestab seadus

X shall be provided by law

X (nimisõna nimetavas käändes) sätestatakse eraldi seadusega

X shall be provided by a separate Act

X (nimisõna nimetavas käändes) sätestatakse seadusega

X shall be provided by law

X (nimisõna nimetavas käändes) sätestatakse seadustega

X shall be provided by law

X (nimisõna osastavas käändes) kaitseb seadus

X shall be protected by law

X seaduse alusel

pursuant to the X Act

 

 

näit. maareformi seaduse alusel

ex. pursuant to the Land Reform Act

vastavalt käesoleva seadusele

in accordance with this Act

vastavalt seadusele

in accordance with the law

vastavalt seadustele

in accordance with the law

viima vastavusse käesoleva seadusega

bring into accordance with this Act

kui Eesti Vabariigi seaduses või rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti

unless the law of the Republic of Estonia or an international agreement prescribes otherwise

kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti

unless otherwise provided by this Act

kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti

unless otherwise provided by this Act

kui seadusega ei nähta ette teisiti

unless otherwise prescribed by law

kui seaduses ei ole sätestatud teisiti

unless otherwise provided by law

kui seaduses ei sätestata teisiti

unless otherwise provided by law

 

Viimati uuendatud: 10. Aprill 2017