Sa oled siin

Tõlkimise ja toimetamise põhimõtted

 

TÕLKIMINE

1. Sisu korrektne edasiandmine

Tõlge peab täielikult lähtuma algtekstist ning olema võimalikult täpne, selge ja üheselt mõistetav, kuivõrd algtekst seda võimaldab. Tõlge peab säilitama oma juriidilise ja sisulise tähenduse ning olema algtekstiga sisuliselt ja juriidiliselt võrdväärne.

2. Teksti loogilisus

Algtekstis korduvad olulised mõisted peavad tõlkes säilitama oma identsuse, s.t algtekstis samasugused mõisted/terminid peavad tõlkes säilitama oma identiteedi ning erinevad sõnad oma eristatavuse, kuivõrd see ei põhjusta eksitusi ega stiililist ebaühtlust.

3. Vastavus keelenormidele

Tõlge peab vastama eesti keeles ametlikult kehtivatele keelenormidele. See tähendab, et ÕSis ja "Eesti keele grammatikas" kindlaksmääratud reeglite ja normide vastu ei tohi eksida.

4. Keelepuhtus ja korrektne stiil

Tõlkes peab olema kasutatud võimalikult selget ja ökonoomset väljendusviisi. Tõlkimisel tuleb järgida eesti keelele omaseid põhimõtteid ning vältida võõrkeelte mõju. Tõlge peab olema algteksti suhtes terviklik ja ühtses stiilis. See tähendab, et kui algteksti sisu on eesti keeles võimalik väljendada ökonoomsemalt ja seejuures ei eksita kolme eelmise põhimõtte vastu, tuleb kasutada ökonoomsemat moodust. Vältida tuleb väljendusviise, mis on pärit või tuletatud vene, soome, inglise vm võõrkeelest. Algteksti mõte tuleb sihtkeele vahenditega edasi anda nii täpselt kui võimalik. Tõlke stiil peab kogu dokumendis olema võimalikult ühesugune, võtma arvesse algteksti stiili ning selle ühtsust kogu teksti ulatuses.

5. Terminid 

Kasutatav termin peab vastama kõigile eelmistele põhimõtetele, olema algteksti mõistega võrreldes võrdväärse tähenduse, hõlmavuse ja mõjuga. Kui selline termin on määratletud Eesti Vabariigi õigusaktis, tuleb kasutada seda terminit, kui see pole vastuolus keelenormiga. Sünonüümide korral tuleb kasutada levinuimat vastet. Kui seda ei ole võimalik kindlaks teha, tuleb kasutada lugejale/kasutajale arusaadavamat varianti. Termini loomisel tuleks lähtuda eesti keeles juba kinnistunud terminitest ning vältida liigset kunstlikkust.

 

TOIMETAMINE

Tõlke toimetamisel võrdleb toimetaja tõlget lähtekeelse dokumendiga, et tagada originaalteksti mõtte täpne ja korrektne edasiandmine eesti keeles ning eestikeelse terminoloogia ja korduvväljendite ühtne ja järjekindel kasutamine.

Tõlke toimetamisel parandab toimetaja tõlkes järgmised esineda võivad vead:

1. sisulised vead:

a) originaalteksti puudulik järgimine:

- vale tõlge, s.o tõlge ei anna edasi algteksti mõtet
- ebatäpne tõlge, s.o tõlge ei anna täpselt edasi algteksti mõtet (näiteks oluliste sõnade väljajätmine või sõnade lisamine, mille tõttu lause tähendus muutub)
- rõhuasetuse muutus (teema ja reema) 
- algtekstis oleva üldmõiste asendamine kitsama tähendusega mõistega sihtkeeles või vastupidi 
- numbrivead (miljon, miljard; 1000 ja 10 000); 

b) terminoloogia ja/või korduvväljendite ebajärjekindel kasutamine (näiteks ühe mõiste puhul mitme vaste kasutamine)

2. keelevead:

a) grammatilised vead (ajad, rektsioon, aluse-öeldise ühildumine jne)
b) süntaksivead (sõnade järjekord)
c) kirjavead

Toimetaja ei tee põhjendamatuid parandusi isiklikest eelistustest lähtudes. Kui toimetaja kõhkleb, kas teha parandus või mitte, siis tuleks lähtuda otstarbekuse põhimõttest: kui parandus ei ole hädavajalik, siis seda ei tehta. 

 

JUHISED TOIMETAJALE

1. Sisu

Kontrolli, kas originaalteksti mõte on täpselt edasi antud. Tee parandusi, kui leiad sõnu, fraase või lauseid:
- mis muudavad algteksti tähendust
- mida saab tõlgendada erinevalt (välja arvatud juhul, kui algtekst on mitmeti mõistetav)
- mis on põhjuseta lisatud või välja jäetud 
- millest ei saa aru
- mis ei sobi konteksti

2. Keel ja stiil

Kontrolli sihtkeele kvaliteeti ja:
- paranda õigekirja-, grammatika-, süntaksi- ja kirjavahemärkide vead
- paranda vajaduse korral sõnakasutust
- muuda paremaks veidrad liigendused
- jäta välja mittevajalikud sõnad ja kordused
- ühtlusta terminite ja korduvväljendite kasutust
- paranda trükivead

3. Vormistus

Jälgi, et tõlkija ei muudaks originaalteksti ülesehitust (juhindu käsiraamatust).

Viimati uuendatud: 10. Aprill 2017