Sa oled siin

Välislepingute kordusväljendid

Välislepingute ja muude ingliskeelsete õigusdokumentide tõlked eesti keelde on andnud palju arutlusainet nii ametkondades kui ka avalikkuses. Et üht ja sama ingliskeelset fraasi on võimalik eesti keeles mitut moodi sõnastada, siis on selge, et ühese mõistetavuse huvides peaksid nende originaalkeeles sõnasõnaliselt kattuvad osad olema ka eesti keelde tõlgitud ühtmoodi.

Vastastikused etteheited ei aita kuidagi kaasa tulemuse parandamisele, vaja oleks foorumit, kus jõuda kokkuleppele selles, mis on õige ja ilus. Ajendatuna soovist ühtlustada eri ametkondades tehtavaid välislepingute tõlkeid, on justiitsministeerium, välisministeerium ja õiguskeele keskus jõudnud kokkuleppele, et välislepingute korduvväljendite loetelu koos eesti vastetega hakkab oma serveris pidama õigustõlkekeskus, kes seda ka ettepanekute ja kokkulepete kohaselt muudab ning täiendab. Alates selle aasta jaanuarist ongi õigustõlkekeskuse serverilt kättesaadav loetelu esimestest väljenditest, milles nimetatud ministeeriumide ja õigustõlkekeskuse esindajad oma detsembrikohtumisel kokkuleppele jõudsid. Et üht ja sama probleemi ei peaks lahendama mitu inimest, on infovahetuse parandamiseks kavas sisse seada välislepingute eesti keelde tõlkijate meililist.

Õiguskeelekeskus ootab pakutava info sisu ja edastusviisi kohta märkusi kõigilt asjaga tegelejailt.

Allpool pakume valiku sagedamini esinevatest väljenditest, mida on arutanud justiitsministeeriumi, välisministeeriumi ja õigustõlkekeskuse esindajad. Väljendid on püütud reastada selle järgi, kuidas nad konventsioonis ette tulevad.

 

it shall be a matter for the domestic law of each contracting state to determine...-

osalisriigi õiguses sätestatakse (~ nähakse ette)

any party may propose amendments to this convention

osalisriik võib teha ettepanekuid konventsiooni muutmiseks

have agreed as follows:

on kokku leppinud järgmises.

 

NB! Eestikeelne lause lõpeb punktiga

the other states party to the Convention, signatory hereto

muud (~ teised) konventsioonile allakirjutanud osalisriigid

object and purpose (of the convention)

Sätte sisust olenevalt võib olla kas

 

reguleerimisala (~ reguleerimisvaldkond) või eesmärk

for the purposes of this convention:

konventsioonis kasutatakse järgmisi mõisteid:

 

Tõlge ei kopeeri ingliskeelset sõnastust, kuid annab sisu täpselt edasi

field of application

kohaldamisala (~ kohaldamisvaldkond)

scope of the convention

konventsiooni reguleerimisala (~ reguleerimis-valdkond)

definitions

mõisted

jurisdiction

Riigi puhul jurisdiktsioon, muu institutsiooni puhul pädevus

amendment proposed

[esitatud] muudatusettepanek

this Convention shall be open for signature by the Member States of the Council of Europe

konventsioon on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele

Jõustamise asjaolud  

 

this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which seven states, of which at least five member states of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph

konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil seitse riiki, kellest vähemalt viis on Euroopa Nõukogu liikmesriigid, on konventsiooniga eelmise lõike [sätete] kohaselt ühinenud

Säte on ülekasutatud. Kui see ära jätta, siis mõte ei muutu

 

any state may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this convention shall apply

riik võib alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes täpsustada territooriumi [või territooriumid], mille suhtes konventsiooni kohaldatakse

at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession:

aalla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes  võib riik deklareerida, et ta jätab endale õiguse …

a any state may declare that it reserves the right to

 

no other reservation may be made

muid reservatsioone ei või teha

in witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention

selle kinnituseks on täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud

the Secretary General of the Council of Europe shall notify the Member States of the Council, the other States Party to the Convention, the European Economic Community and any State which has acceded to, or has been invited to accede to this Convention of:

Euroopa Nõukogu peasekretär teeb nõukogu liikmesriikidele ja teistele konventsiooni osalisriikidele ning Euroopa Majandusühendusele ja riikidele, kes on konventsiooniga ühinenud või keda on kutsutud konventsiooniga ühinema, teatavaks iga:

"a any signature

allakirjutamise

"b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession

ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja

"c any date of entry into force of this convention in accordance with the provisions of articles 29, 30 and 31

konventsiooni artiklite 29, 30 ja 31 kohase jõustumise kuupäeva

"d any report established in accordance with the provisions of article 22

artikli 22 kohaselt koostatud aruande

e any other act, declaration, notification or communication relating to this convention- - e) 

konventsiooniga seotud muu akti, deklaratsiooni, teate või teadaande

 

done at Strasbourg, the 5th may 1989, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe

koostatud 5. mail 1989 Strasbourgis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed ja antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi

the Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each Member State of the Council of Europe

Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele

the instruments of ratification, acceptance or approval and those relating to acts of formal confirmation shall be deposited with the Secretary-General

ratifitseerimis- ja heakskiitmiskirjad ning ametliku kinnitamise dokumendid antakse hoiule peasekretärile

this Convention shall remain open for accession by any state

konventsioon on ühinemiseks avatud kõigile riikidele

this Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States

konventsioon jõustub üheksakümnendal päeval pärast päeva, mil peasekretärile antakse hoiule kahekümnes ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskiri

a party may denounce this convention at any time by a written notification addressed to the Secretary-General

osalisriik võib konventsiooni alati denonsseerida peasekretärile saadetava kirjaliku teatega

such denunciation shall take effect for the party concerned one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General

denonsseerimine jõustub osalisriigi suhtes pärast aasta möödumist päevast, mil peasekretär on teate kätte saanud

at any time after three years from the date on which this convention has entered into force for a party, that party may withdraw from the convention by giving written notification to the Depositary

pärast kolme aasta möödumist päevast, mil konventsioon osalisriigi suhtes on jõustunud, võib osalisriik konventsioonist alati taganeda, esitades hoiulevõtjale kirjaliku teate

withdrawal shall be effective one year from receipt of notification by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification

taganemine jõustub ühe aasta möödumisel päevast, mil hoiulevõtja on saanud teate, või teates täpsustatud hilisemal kuupäeval.

any Party may propose an amendment to this Convention

osalisriik võib esitada konventsiooni muudatusettepaneku

the text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated by that Party to the Secretary-General, who shall communicate it to the other Parties and shall ask them whether they accept the proposed amendment

muudatuse ja selle põhjenduse tekst esitatakse peasekretärile, kes edastab teksti heakskiitmiseks teistele osalisriikidele

if a proposed amendment so circulated has not been rejected by any Party within twenty-four months after it has been circulated, it shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in respect of a Party ninety days after that Party has deposited with the Secretary-General an instrument expressing its consent to be bound by that amendment

kui muudatuse edastamisest alates kahekümne nelja kuu jooksul ei ole ükski osalisriik sellele vastu vaielnud, [siis] loetakse muudatus vastuvõetuks; muudatus jõustub osalisriigi suhtes muudatusega nõusolekut kajastava dokumendi peasekretärile hoiule andmisest alates üheksakümne päeva möödudes

the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this convention are equally authentic

konventsiooni araabia-, hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed

Keeled reastatakse tähestiku järgi

 

the Secretary-General shall be the Depositary of this convention

konventsiooni hoiulevõtja on peasekretär

done at Vienna, in one original, this twentieth day of December one thousand nine hundred and eighty-eight

koostatud ühes eksemplaris kahekümnendal detsembril tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal Viinis

 

Enne on aja-, seejärel kohamäärus

 

Viimati uuendatud: 2. November 2018