Sa oled siin

Riigi toetatud esmanõu KKK

 

1. Kellel on õigus riigi toetatud esmanõu saada?
 
Alates 1. maist 2021 kvalifitseeruvad riigi toetatud esmanõustamisele Eestis elavad inimesed, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot (k.a). Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, kus kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 1700 eurot (k.a). Sissetuleku ülempiiri nõue ei kehti ka erivajadustega inimeste ja eakate õigusnõustamise puhul, mida korraldavad lepingu alusel Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.
2. Kui mitu tundi ja milleks saab riigi toetatud esmast õigusnõustamist taotleda ja kas see on täiesti tasuta?
 
Riigi toetatud esmanõu saab 5-eurose omaosaluse eest kaks tundi ning vajadusel saab lisaks konkursi võitja pakutud soodushinnaga tunde. Alaealised on omaosalustasust vabastatud.
 
Alates 1. maist 2021 on soodustingimustel riigi toetatud kohtumisega õigusnõustamise maht inimese kohta aastas kokku viis tundi, millest kaks tundi on abivajajale tasuta (tasuda tuleb 5-eurone omaosalus) ja ülejäänud 3 tunni eest tasub abivajaja konkursi võitja pakutud soodushinda. Lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades on soodushinnaga tundide arv 10.
3. Miks vähendati summat, mille alusel esmanõu taotleda saab?
 
Põhjuseks on ühelt poolt väga suur nõudlus ja piiratud eelarve ning teisalt tuleb arvestada, et õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks antav toetus täidaks oma eesmärki. Muudatused on vajalikud, et tagada esmase õigusnõu ühtlane ja õigeaegne kättesaadavus abi vajavatele inimestele.
 
Abivajaja brutosissetuleku ülempiiri alandatakse alates 1. maist 2021 500 euro võrra, et see vastaks valdavas osas Eesti maakondades saadavale keskmisele brutokuupalgale. Muudatus ei puuduta õigusnõustamist lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades, kus 1700 eurone ülempiir jääb samaks. Keskmine brutokuupalk jäi statistikaameti andmetel maakondade lõikes 2020. aasta I-III kvartalis vahemikku 996 eurot - 1628 eurot. Keskmine brutokuupalk kuni 1200 eurot on kümnes Eesti maakonnas (Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Saare, Valga, Viljandi, Võru), kolmes maakonnas (Järva, Põlva, Rapla) on keskmine brutopalk napilt üle 1200 euro ja kahes maakonnas (Harju ja Tartu) üle nimetatud määra.
4. Kui palju vähendati tunde, mille jooksul nõu saab?
 
Kuni 1. maini 2021 kehtib kord, mille alusel saab esimesed kaks tundi õigusnõu inimestele 5 euro suuruse omaosaluse eest, edasi saab 13 tundi õigusabi hinnaga 40 eurot tunni eest. Uue korra järgi saab esimesed kaks tundi tasuta ja edasi nõustatakse konkursi võitja pakutud soodsa tunnihinna eest veel 3 tundi. Lastega seotud perekonnaasjades saab lisaks kahele tasuta tunnile soodushinnaga tunde 10.
 
5. Kes pakub riigi toetatud esmanõu?
 
Kuni 30. aprillini 2021 osutab esmanõustamist OÜ HUGO. Uue lepingupartneri leidmiseks kuulutas justiitsministeerium välja konkursi, mille võitis samuti OÜ HUGO, kellega sõlmitakse leping kolmeks aastaks. 
6. Kuidas saab riigi toetatud esmanõu taotleda?
 
Kohtumisega õigusalase esmanõustamise saamiseks tuleb pöörduda OÜ HUGO poole, sõlmida kliendileping ja tasuda 5 eurone omaosalusmäär. Kontaktandmed on leitavad veebilehel juristaitab.ee Lisaks on võimalik esitada oma küsimus juristaitab.ee lehel asuvas foorumis. Küsimuse esitamiseks tuleb ID-kaardi abil registreeruda.
 
7. Kui palju kulub keskmiselt õigusnõu andmisele?
 
Keskmiselt on esmase õigusnõu andmisele kulunud 2,2 tundi inimese kohta koos kohtuasjadega, mis suurendab keskmist tundide arvu. Ilma kohtus esindamiseta oleks keskmine nõustamine alla 2 tunni.
8. Kas riigi toel saab taotleda ka kohtus esindamist?
 
Alates 20. veebruarist 2021 ei saa enam kasutada õigusalaseks kiirnõustamiseks ette nähtud riigi toetust kohtus esindamiseks ja kohtudokumendi koostamiseks. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja samuti maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine, kus kohtus esindamine säilib. Vaesuses või toimetuleku piiril elaval inimesel on võimalik taotleda kohtus esindamise jaoks riigi õigusabi.
9. Millistel tingimustel saab abivajaja õigusnõustamisega jätkata, kui kliendileping on sõlmitud enne 1. maid 2021?
 
Juhul kui osutamata on jäänud osaliselt või täielikult kas kaks esimest tasuta tundi või soodushinnaga tunde, saab õigusnõustamisega jätkata OÜ HUGO juures. Tundide arvestamisel lähtutakse uuest korrast ja soodushinnaga tundide puhul konkursi võitnud OÜ HUGO pakutud soodushinnaga tunnitasu määrast, mis on 45 eurot.
10. Mis saab pooleliolevatest kohtuasjadest?
 
Kõik, kelle kohtus esindamist on alustatud enne 20. veebruari 2021, saavad samadel tingimustel kalendriaasta lõpuni jätkata. Tundide arvestamisel lähtutakse vanast korrast ja soodushinnaga tundide puhul konkursi võitnud OÜ HUGO pakutud soodushinnaga tunnitasu määrast, mis on 45 eurot.
11. Mis vahe on riigi toetatud esmanõustamisel ja riigi õigusabil?
 
Riigieelarvest rahastatava kahe teenuse erinevus seisneb peamiselt selles, et vastupidiselt riigi õigusabile ei pea inimene õigusalast esmanõustamist taotlema ega täitma selleks ühtegi vormi. Piisab 5 euro suuruse omaosaluse tasumisest ja sellest, et inimese sissetulek ei tohi ületada 1200 eurot.
 
Teine suurem erinevus seisneb selles, et inimesele esmanõustamiseks antavate tundide arv on piiratud, kuna eesmärgiks on anda kiire, asjalik ja õigeaegne õigusnõu. Riigi õigusabi puhul ei ole õigusabi maht piiratud, sh saab inimest esindada kõigis kohtumenetlustes.
 
Kolmandaks erinevuseks on, et esmanõustamise osutamiseks valib justiitsministeerium konkursiga välja koostööpartneri ning õigusnõu võivad anda nii juristid kui advokaadid. Riigi õigusabi annavad ainult advokaadid ning riigi õigusabi saab taotleda kohtus esindamiseks, aga ka muuks õigusnõustamiseks või dokumendi (m.h kaebuse) koostamiseks. Seda, kas inimesele riigi õigusabi antakse, otsustab kohus.

 

Viimati uuendatud: 27. Aprill 2021