Sa oled siin

Seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõu konkurss

Justiitsminister kuulutas välja lisakonkursi, millega otsitakse seksuaalvägivalla ohvritele õigusnõu pakkujaid.

 

Ministri 24.05.2019. a käskkiri nr 48 (456.19 KB)

Eesmärk

Toetuse eesmärk on tagada tagada seksuaal-vägivalla ohvrite õigus-nõustamine, teavitus, esindamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

 

 • Toetust antakse ühele taotlejale 2019. aastal kuni 7000 eurot (käibemaksuga) ning 2020. aastal 10 000 eurot koos käibemaksuga.
 • Nõustamist võib ühele abisaajale osutada kuni viis tundi
 • Nõustamisega tuleb alustada hiljemalt 15. juulil 2019.
 • Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 17. juunil kell 23.
 • Toetust võib taotleda organisatsioon, kelle nõustajatel on ohvrite, eelistatult seksuaalvägivalla ohvrite abistamise kogemus, või mitu ohvrite abistamise kogemusega organisatsiooni koos.  
 

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotleja nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed
 • nõustamise ja teavitamise viis ja kirjeldus
 • taotleja valmidust nõustada üle Eesti Vabariigi, sh valmidust reageerida 24 tunni jooksul alates abivajaja pöördumisest
 • taotleja valmidust nõustada eesti ja vene keeles
 • nõustajad, nende kvalifikatsioon ning kogemus, sh peavad nõustajad vastama järgmistele nõuetele:
  • omama õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellega võrdustatud kraadi
  • peab oleme juriidilise nõustajana tegutsenud vähemalt 2 aastat, sealhulgas omama teadmisi tsiviilõiguse- ja kriminaalõiguse valdkonnas
  • on osalenud viimase 5 aasta jooksul koolitusel, mis puudutavad ohvrite abistamist, soovitatavalt seksuaalvägivalla ohvrite abistamist
 • pakkumine nõustamise tundide koguarvu kohta arvestades taotleja võimekust ning, sh taotleja poolt taotluses esitatud nõustajate arvu, nõustamise teavituskanaleid ja teavitusüritusi
 • nõustatavate isikute eeldatavat koguarvu arvestades taotleja võimekust, sh taotleja poolt taotluses esitatud nõustajate arvu
 • taotleja varasema kogemuse olemasolu toetatava tegevuse elluviimisel
 • taotletava toetuse suurus ja eelarve
 • teave taotleja omafinantseeringu kohta
 • volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui taotluse on allkirjastanud taotleja volitatud esindaja
 

Taotlus kvalifitseerub konkursile, kui taotleja:

 • on esitanud taotluse tähtajaks
 • on registreeritud asjakohases Eesti registris
 • puhul on tegemist organisatsiooniga, kelle nõustajatel on varasem ohvrite abistamise kogemus, eelistatult seksuaalvägivalla ohvrite
 • on esitanud eelmises punktis nõutud andmed
 • kinnitab, et nõustajad on valmis osalema toetatud tegevuse perioodil vähemalt ühel koolitusel, mis on suunatud seksuaalvägivalla ohvrite abistajatele
 • kinnitab, et osaleb justiitsministeeriumi toetatud tegevuse perioodil vähemalt kahel korraldataval ümarlaual seoses seksuaalvägivalla ohvrite abistamisega
 • on esitanud nõustajate kohta andmed, mis kinnitavad, et nõustajad ei ole varem kriminaalkorras karistatud, sh andmed karistusregistrist
 • suhtes ei ole taotluse esitamise päeva seisuga algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või ta ei ole pankrotis ning tal ei ole suuremat maksuvõlga kui 1000 eurot
 • on andnud justiitsministeeriumile nõusoleku järelepärimise tegemiseks maksu- ja tolliametile
 

Justiitsministeeriumil on õigus jätta taotlus kvalifitseerimata, kui taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid või dokumente.

Taotluse puuduste kõrvaldamiseks või andmete täpsustamiseks võidakse nõuda taotlejalt lühikese tähtaja jooksul lisaandmeid ja -dokumente.

Kui taotleja esitab või samad kaastaotlejad esitavad mitu taotlust, arvestatakse ainult viimasena esitatud tähtaegset taotlust.

Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 17. juunil kell 23.

Konkursi kontaktisikuks on vabakutsete talituse nõunik Helen Põldsepp (helen.poldsepp@just.ee, 680 3114). Konkursi tingimuste kohta täpsemate selgituste saamiseks palume edastada oma küsimused elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee.

 

Hindamiskomisjon

Taotluste hindamiseks ja võrdlemiseks moodustab justiitsminister komisjoni. Kõiki konkursile kvalifitseerunud taotlusi hinnatakse ja võrreldakse, arvestades nende mõjusust. Hindamisel arvestatakse, mil määral aitaks taotleja pakutav nõustamine olukorda parandada. Mõjusamaks hinnatakse taotlused, mille mõju on konkreetsele isikute sihtrühmale suurem.

Kui selgub, et konkursile on esitatud mitu võrdset taotlust, siis heidetakse võtja väljaselgitamiseks liisku.

Pärast konkursi tulemuste selgumist avalikustatakse tulemused justiitsministeeriumi kodulehel.

 

Viimati uuendatud: 27. Mai 2019