Sa oled siin

Uuringud

Õiguspoliitika uuringud ja analüüsid

Analüüs tööstusomandi litsentsimise regulatsiooni kohta Eestis (1.2 MB)

Analüüs autoriõiguse komisjoni ülesannete, korralduse ning finantseerimise kohta (115.57 KB)

 
 

Tsiviilõiguslik lähenemiskeeld (960.26 KB)

Inimeste privaatsusõigused ja isikuandmete kaitsmine 2020. Uuringuaruanne (866.01 KB)

Analüüs: majandustegevuse keeldu reguleeriva õiguse ja selle kohaldamise praktika (589.77 KB)

Tsiviilõiguslik kaitse vägivalla- ja ahistamisjuhtumite korral Saksa õiguses (1.01 MB)

Lapse vajaduspõhine miinimumelatis: uuringu lõpparuanne (4.02 MB)

Kinnistutele juurdepääsu analüüs (860 KB)

2015. aasta vahekohtu lahendite vaidlustamise analüüsi kokkuvõte (135 KB)

Eesti kahju hüvitamise regulatsiooni vastavus Euroopa Liidu õigusele autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise korral (859 KB)

Rahvahääletuse ja rahvaalgatuse regulatsiooni muutmine 2019. a koalitsioonilepingu järgi (460.94 KB)

Analüüs Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/789 artikli 8 ülevõtmise kohta Eestis (893.42 KB)

Analüüs Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/790 art 17 kohaldamise kohta Eesti ettevõtjatele (254.87 KB)

Isikute väljatõstmine täitemenetluses (899.85 KB)

Eluruumi üüriõiguse analüüs (1.38 MB)

Lapsega suhtlust korraldav kohtulahend ja selle täitmine (1.29 MB)

Optimaalne ressursikasutus tsiviilkohtumenetluses (1.32 MB)

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikuks otstarbeks kopeerimise erandi rakendamisel autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate poolt saamata jäänud tulu arvutamise metoodika (272.32 KB)

Elanike käitumine audio- ning videosalvestiste kopeerimisel (160.13 KB)

Elanike käitumine audio- ning videosalvestiste kopeerimisel. Lisa. Elanike küsitlusuuring (456.65 KB)

Ühingute piiriülese liikumise reguleerimine Euroopa Liidus (2.13 MB)

Menetlusdokumentide kättetoimetamise regulatsiooni tõhustamise võimalused rahvusvahelisi standardeid ja välisriikide praktikaid arvestades (810.74 KB)

E-residentsuse projekti tsiviilõiguslike riskide kaardistamine (1.84 MB)

Vahekohtumenetluse regulatsiooni analüüs (463.13 KB)

Osaühingu osanike nimekirja õiguslik tähendus ja selle pidamine (1.26 MB)

Halduskohtu- ja tsiviilkohtumenetluse kulude kindlaksmääramine (1.22 MB)

Euroopa Liidu tasandil tsiviilkohtumenetlust reguleerivate määruste rakenduspraktika. Balti riikide kogemus (Eesti osa) (1.65 MB)

Euroopa Liidu tasandil tsiviilkohtumenetlust reguleerivate määruste rakenduspraktika. Balti riikide kogemus (6.32 MB) (kogu uuring inglise keeles)

Maksejõuetuse menetlemise tõhususe uuring (973.86 KB)

Maksejõuetuse menetlemise tõhususe uuringu kokkuvõte (172.91 KB)

Likvideerimismenetluse lihtsustamine äriühingu vabatahtliku lõpetamise korral (727.55 KB)

Kooseluseaduse eelnõu kontseptsioon (588.32 KB)

Intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimine: üldosa võimalikkusest (874.67 KB) (2011)

Maksejõuetuse põhjuste analüüs (788.66 KB) (2010)

Ehitus- ja planeerimisõiguse üld- ja eriosa rakendusanalüüs (3.45 MB) (2010)

Ehitus- ja planeerimisõiguse üld- ja eriosa analüüs. 2. osa (1.79 MB) (2010)

Kokkuvõte mitteabielulise kooseluga seotud ettepanekutest (149.14 KB) (2010)

Riigivastutuse seaduse muutmisvajaduse analüüs (657.81 KB) (2009)

Allikakaitse näiteid ELi riikides (79.7 KB) (2009)

Isikuandmete kaitse regulatsiooni majanduslike mõjude analüüs (1.3 MB) (2009)

Mitteabieluline kooselu ja selle õiguslik regulatsioon (903.16 KB) (2009)

Saneerimise majanduslike mõjude hinnang (182.99 KB) (2008)

Intervjuud saneerimismenetluse teemal. Lühikokkuvõte (12.7 KB) (2008)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kontseptsioon (1.34 MB) (2008)

Eesti elanike õigusteadlikkuse uuring (520.19 KB) (2007)

Avaliku teenistuse analüüs (1.04 MB) (2007)

Ettevõtja õigus (65.65 KB)

Kriminaalpoliitika uuringud ja analüüsid

Et kriminaalpoliitilised otsustused ei põhineks kuuldustel ja arvamustel, on vaja analüüse ja uuringuid. Justiitsministeerium ongi aktiivselt kaasanud kriminaalpoliitika kujundamisse teadlasi ja loonud muu hulgas oma "Kriminaalpoliitika uuringute" sarja. Peale selle tellib ja rahastab ministeerium muidki eri valdkondade uuringuid, mida on vaja ministeeriumi ja tema haldusala igapäevatöös ja pikaajalises õigusloomes, ning korraldab kriminoloogia- ja karistusõigusalaste üliõpilastööde konkurssi.

Kõik justiitsministeeriumi koostatud ja tellitud kriminaalpoliitika uuringud leiate

kriminaalpoliitika portaalist

Muud uuringud ja analüüsid

 

 

 

Viimati uuendatud: 17. September 2021