Sa oled siin

Avatud on konkurss kohtunikukandidaadi kohale

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi ühele Viru maakohtu kohtunikukandidaadi kohale. Konkursil osalema on oodatud kõik, kes vastavad kohtunikele esitatud nõuetele ning soovivad tulevikus kandideerida kohtunikuks.


Kohtuniku ettevalmistusteenistuse eesmärgiks on kohtunikutööks vajalike teadmiste ja vilumuse omandamine ning kandidaadi kohtunikuametisse sobivuse väljaselgitamine. Ettevalmistusteenistuse ajal makstakse kandidaadile töötasu, tal on võimalus omandada teadmisi lisaks maakohtule ka haldus- ja ringkonnakohtus ja olla kaasatud eriliigiliste kohtuasjade ettevalmistamisse.  

Reeglina kestab ettevalmistusteenistus kaks aastat, kuid kohtunikueksami komisjon võib ettevalmistusteenistust kuni ühe aasta võrra lühendada, kui isik on vähemalt kaks aastat töötanud advokaadi, prokuröri, kohtu konsultandi, kohtunõuniku või kohtunikuna. Ettevalmistusteenistus lõpeb kohtunikueksamiga, mille sooritamise järgselt on kandidaadil võimalus kandideerida vabale kohtunikukohale väljakuulutatud konkursil.

Kohtunik nimetatakse ametisse eluaegsena, esimese astme kohtuniku palk on alates 2012.aasta 1.jaanuarist 3380 eurot kuus.

Kohtunikukandidaadi konkursil osalemiseks tuleb kohtute seadusest lähtuvalt (§ 47 ning § 61 lg 1 ja 2) esitada justiitsministrile avaldus, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja hinnetelehe koopia ning kohtunikukandidaadiks kandideerija isikuandmete ankeet.

Dokumendid tuleb ühe kuu jooksul peale konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes esitada märgusõnaga “Kohtunikukandidaadi konkurss” justiitsministeeriumile aadressil Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või elektrooniliselt aadressil info@just.ee. Täiendavat informatsiooni kohtunikukandidaadi konkursi kohta on võimalik saada telefonil 680 3117.

Detailsem ettevalmistusteenistuse kirjeldus on sätestatud „Kohtute seaduse“ paragrahvides 61-69.

Kohtunikuks ja kohtunikukandidaadiks kandideerija isikuandmete ankeedi leiate Riigikohtu veebilehelt.

 

Lugupidamisega
Valdek Laur

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8238
GSM 534 26784
Valdek.laur@just.ee