Sa oled siin

Justiitsministeeriumi ettepanekul arutati kolme valitsuskomisjoni ühendamist

Noored jalgratastega

21.04.2021. Täna arutasid justiitsminister, siseminister, sotsiaalkaitseminister, haridus- ja teadusminister ning kultuuriminister justiitsministeeriumi ettepanekut viia planeerituma ennetustegevuse ja parema koostöö huvides süüteoennetuse nõukogu, uimastiennetuse valitsuskomisjon ja lastekaitse nõukogu ühtse juhtimise alla.

Justiitsminister Maris Lauri ütles, et kõigi kolme komisjoni puhul on kõige olulisemaks tegelemine laste ja noortega. „Teame uuringute kaudu seda, et noored, kes tarvitavad uimasteid, panevad suurema tõenäosusega toime õigusrikkumisi ja võtavad terviseriske. Seega on vaja leida võimalused nende riskide vähendamiseks ja selliste noorte toetamiseks senisest parema koostöö abil. Praegu on nii süütegude, uimastiennetuse kui ka lastele turvalisema elukeskkonna kujundamine kolme eraldi valitsuskomisjoni all, kuigi kolmandik liikmetest on kogudes samad. See tekitab omakorda tegevuste dubleerimist ja silotornide efekti. Komisjonide ühtne juhtimine parandab koostööd ja tulemusi,“ rõhutas Lauri.

„Kolme komisjoni liitumine on oluline arenguhüpe eri valdkondi ühendava ennetustegevuse korraldamiseks. Komisjonide ühendatud jõud loob laste ja perede murede ennetamiseks ja tõhusaks abistamiseks suuremad võimalused,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Mida varem ja komplekssemalt laste ja noorte muresid märkame ja nendega tegeleme, seda suurem on lootus ennetada probleeme ning ka tõenäosus, et need mured ei kandu täiskasvanuikka edasi.“ Sotsiaalkaitseministri sõnul on vaja võimaldada lastele turvaline ja toetav keskkond nii kodus, koolis kui ka laiemalt kogukonna ja riigi tasandil. „Noored on meie riigi tulevik ja nende riskikäitumise ennetamisest sõltub väga palju, milliseks see tulevik kujuneb.“

Siseminister Kristian Jaani sõnul tegelevad ennetusega mitmed ministeeriumid, lisaks ka kohalikud omavalitsused, koolid, vabaühendused ja paljud teised asutused, kes saavutaksid ühise tegutsemisega enam kui igaüks iseseisvalt. „Märkimisväärne hulk sotsiaal- ja terviseprobleemidest on omavahel seotud ja ennetatavad, mistõttu on laiapindne ja valdkondade üleselt juhitud ennetustegevus äärmiselt vajalik. Noorte riskikäitumise, sealhulgas uimastite tarvitamise ennetamiseks on vaja töötada ministeeriumite üleselt, et tuua koostöös valdkonda juurde teadmisi ja ressursse. Moodustatava ennetusnõukogu üheks põhisuunaks saab töö laste ja noortega. Selle sihtgrupi puhul suunab valitsuskomisjon tähelepanu laste ja noorte riskikäitumise ja ohvriks langemise ennetusele,“ nentis Jaani. Siseminister tõi näiteks liiklus-, tule- ja uppumissurmade vähenemise tänu nendes valdkondades tehtud valdkonnaülesele ennetustööle. „Süsteemse ennetustöö tulemusel saab sadu inimelusid päästa,“ lisas Kristian Jaani.

Ühine juhtimistasand aitab probleeme paremini kaardistada ning neile ka kiirem ja töötav lahendus leida. Näiteks saaks otsustada, milliseid maailmas juba ennast tõestanud või ka Eestis välja töötatud ennetusmeetmeid kasutada. 

Justiitsministeeriumi ettepanek on süüteoennetuse nõukogu, uimastiennetuse valitsuskomisjoni ja lastekaitsenõukogu töö ümber korraldada nii, et alles jääb kuni 20 liikmega põhikomisjon, kes lepib ühehäälselt kokku valdkonnaülese ennetuse prioriteetides ja kinnitab nende elluviimise tegevuskava. Komisjon saab teha ka ettepanekuid valitsusele. Valitsuskomisjoni kuuluksid teemadega seotud ministrid (justiits-, haridus- ja teadus-, kultuuri-, rahandus-, sise-, sotsiaalkaitse- , tervise- ja tööminister), teiste liikmete lisandumist arutatakse komisjoni töö ettevalmistamise käigus.

Komisjonide ühendamiseks on vaja muuta seadusi ja selleks valmistab justiitsministeerium koos sotsiaalministeeriumiga ette eelnõu.

Tänasel kohtumisel kiideti heaks ka valdkonnaülese ennetuse põhimõtted, millega saab tutvuda kriminaalpoliitika veebis