Sa oled siin

Justiitsminister Kristen Michali 100 päeva

Täna täitus Kristen Michalil justiitsministri ametis 100 päeva. Alljärgnevalt lühike ülevaate selle aja jooksul tehtust koos ministri kommentaariga. 


Kristen Michal:

„Esimesed 100 päeva ministriametis on olnud tihedad ja paljude asjade algatamise eest, mida täna teeme, tuleb tänada minu eelkäijat Rein Langi. Töös on palju ja usun, et järgneva nelja aasta jooksul saab justiitsministeerium tegus olema. Olulise joonena peame kindlasti silmas head seadusloome kvaliteeti ehk head õigusloome tava. See, millised on seadused ja kuidas nad meie elu korraldavad on tihti just selle protsessi nägu, kuidas nad vastu võeti – analüüsi ja asjatundjate kaasamist tuleb tulevikus rohkem.

Heameel on ka paljude asjade üle, mis juba alguses on õiges suunas liikuma hakanud. Kindlasti tunnustan nii RKASi kui Rae valda Tallinna vangla jaoks nii vajaliku lahenduse otsimisel. Samuti olen leidnud tuge nii kohtunikkonnas kui advokatuuris, et leida koos hea lahendus kohtumenetluse kiirendamisele. Ettevõtjatega koostöös jätkame kindlasti hea ettevõtluskeskkonna hoidmist ning jälgime, et vaba turg ja ettevõtlikud inimesed oleks kaitstud ebaausate turumoonutuste ja korruptsiooni eest.

Avalikkuses on ehk esimese 100 päeva jooksul saanud suuremat tähelepanu ka niinimetatud keemilise kastreerimise eelnõuga, inimkaubandusega ja perevägivallaga seonduv. Ka nende teemaga kavatseme sisuliselt jätkata ning hoolitseda nii palju, kui justiitsministeeriumi võimuses, et Eesti oleks turvaline koht elamiseks.

Nelja aasta valitsuse tegevusprogramm ei realiseeru kindlasti esimese 100 päevaga, kuid head usku selleks annab tunne, et meie partnerid nii õiguskaitse, ekspertide, kohtusüsteemi, ametnikkonna või vabasektori valdkondadest on valmis aktiivselt kaasa tulema sisuliste lahenduste otsimisega ja nende ellurakendamisega. Kõik algab ärakuulamisest ja austusest üksteise ideede vastu ning sellest lähtuvalt me siin ka tegutseme.„

Ülevaade tegevustest:

Lahenes vaidlus uue Tallinna Vangla ehitamise üle Maardusse, mille tulemusel sai riik tagasi seni seal tehtud kulutused ja kompensatsiooni, ettevõtjad aga saavad kohtuvaidluste asemel jätkata oma põhitegevusega. Nädal tagasi algatati Rae vallavolikogu poolt ka uue vangla detailplaneering.

Aktiivselt on asutud tegelema ka uue avaliku teenistuse seaduse eelnõuga, mis vahepeal mitmeks aastaks seisma jäi – on toimunud arutelud koalitsioonis ning olemas on eelnõu selgroog, mis sisaldab nii Reformierakonna kui IRLi seisukohti. See tähendab, et sügisel loodame jõuda eelnõu koostamiseni ja selleteemaliste läbirääkimisteni erakondadega, nii et uus ATS saaks talvel ja kevadel ka seaduseks. Uus avaliku teenistuse seadus peaks kaasajastama avalikku teenistust, muutma seda dünaamilisemaks ning andma seal töötavatele inimestele võimalusi suuremaks liikumisvabaduseks ja eneseteostuseks.

Kooskõlastusringile on saadetud korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mille osas kogub ministeerium praegu arvamusi ning peab läbirääkimisi teiste asjaosalistega. Eelnõu on kavas saata arutamiseks parlamendile juba sel sügisel. Eelnõuga luuakse uus veebipõhine ja varasemast oluliselt põhjalikum majanduslike huvide deklareerimise süsteem, kus deklarantide ring muutub loogilisemaks ja kõik deklaratsioonid muutuvad veebis avalikult kättesaadavaks.

Valmimas on riigilõivusid alandav ja kohtumenetlust kiirendav seadusemuudatuste pakett, mis on samuti kavas juba sügisel riigikokku saata. See on justiitsministeeriumi oluline prioriteet – kohtumenetluse kiirendamine ja riigilõivude alandamine on ka koalitsioonileppe üks olulisi osasid. Muudatuste tulemusel muutuks õigusemõistmine kodanikele kiiremaks ja odavamaks.

Samuti plaanib ministeerium juba lähiajal saata kooskõlastusringile seadusemuudatused, millega luuakse karistusseadustikku inimkaubanduse koosseis. Justiitsministeeriumi analüüsi ning ekspertide soovituste tulemusel saab karistusseadustikku kirja varem meie seadusest puudunud inimkaubanduse koosseis. Muudatuse eesmärgiks on muuta inimkaubanduse ja ärakasutamise vastane võitlus tõhusamaks.

Tööd on alustatud ka seksuaalkurjategijate laiendatud ravi, sealhulgas keemilist kastreerimist võimaldava eelnõuga, mille väljatöötamiskavatsusele on saadud teiste ministeeriumide toetus ning kuhu kaasatakse erialaseltside esindajad. Eelnõu eesmärgiks on võimaldada pedofiilide puhul karistussüsteemi osana ka kompleksravi, et vähendada ohtu uute seksuaalkuritegude toimepanekuks ning seeläbi ennetada seksuaalkuritegude ohvriks sattumist.

Valmimas on ka uus ehitus- ja planeerimise seadustiku eelnõu, millega koondatakse muuhulgas täna paljudes eri seadustes laiali olev regulatsioon ühte seadusesse.  Selle eesmärgiks on vähendada tarbetut regulatsioonidest tulenevat koormust kodanikele, sealhulgas ka ehitajatele ja arendajatele. Samas tuleb senisest enam kaitsta ka avalikku huvi, mis seisneb eeskätt üldiseid huve arvestava ning inimsõbraliku elukeskkonna planeerimises ning  väljaarendamises.

Justiitsministeerium on võtnud endale südameasjaks seadusloome hea tava järgimise ja eriti just selles osas, mis puudutab eelnõudele eelnevat analüüsi ning nende valmimisse ka ekspertide ja huvigruppide kaasamist. Edaspidi eelneb uue eelnõu väljatöötamisele probleemi ja võimalike lahenduste kaardistamine ning teemaga kokkupuudet omavate ministeeriumite, huvigruppide ja spetsialistide arvamuse küsimine ning alles seejärel hakatakse eelnõu kirjutama. Selline protsess kaasab seaduseloomesse rohkem nii avalikkust kui parimaid teadmisi omavaid valdkonna asjatundjaid.

Käimas on karistusõiguse revisjon, mille raames analüüsib ekspertidest koosnev töögrupp meie karistusõigust tervikuna. Töörühma juhib TÜ kriminaalõiguse professor Jaan Sootak ja sinna on kaasatud lisaks justiitsministeeriumi esindajatele ka näiteks TÜ õppejõud, kohtunikud, advokaadid ja Riigikohtu nõunikud. Analüüsi tulemusena esitab töögrupp ettepanekud vajalike muudatuste tegemiseks veel sel aastal.

Aktiivselt on hakatud tegelema ka pahatahtlike võlgnike küsimusega täitemenetluses, mille osas on olemas ka juba esmased ideed ning kus praegu kogutakse mõtteid ja ettepanekuid ka teistelt asutustelt ja organisatsioonidelt. Eesmärgiks on vähendada võimalusi hiilida kõrvale näiteks elatisnõuete maksmisest ümbrikupalkade maksmise abil.

Edukalt käivitus uus bürokraatiat vähendav elektrooniline kinnistuportaal, mis on  mugavaks ja kiireks tööriistaks kinnistamisavalduste koostamisel ja esitamisel või lihtsalt esitatud avalduste menetlusinfo jälgimisel reaalajas. Portaal on saanud kasutajatelt nii positiivset tagasisidet kui konstruktiivseid ettepanekuid portaali edasiarenduseks, mida plaanitakse kindlasti ka kasutada.

Koostöös Eesti Advokatuuriga pani justiitsministeerium Tartu Ülikooli tudengitele välja stipendiumid, mille eesmärgiks on aidata kaasa advokaatide ja kohtunike järelkasvule ning parandada kvaliteetse õigusteenuse kättesaadavust Ida Virumaal. See on üks osa valitsuse tegevuskavast Ida Virumaal.

Veebi läks üles rahandusministeeriumiga koostöös valminud huvide konflikti käsiraamat, mille eesmärgiks on aidata nii ametnikel kui nendega suhtlevatel inimestel ära tunda võimalikke huvide konflikti olukordi ja anda soovitusi nende lahendamiseks. Antud käsiraamat on oluline just seetõttu, et tihti on korruptiivse käitumise põhjuseks teadmatus selle kohta, milline käitumine on lubatav ja eetiline ja milline mitte. Uuest käsiraamatust saavad kõik osapooled leida infot ning ka ise n-ö elava raamatu vormis uusi küsimusi püstitada, millele lisanduvad siis omakorda vastuseid ja hinnanguid.