Sa oled siin

Kättesaadav õigusabi ja kiirem õigusemõistmine

22. oktoobri Nädalises ja 27. oktoobri Koidus kirjutas Kristen Michal järgmise aasta plaanidest ja eelarvest.

Käes on riigivalitsemise kõige toimekam aeg: valitsus saatis parlamenti riigieelarve eelnõu. Kui põhiseadus kõrvale jätta, siis ei mõjuta üksi seadus meie kõigi igapäevaelu ja ka pikema mõjuga otsuseid tugevamini kui riigieelarve seadus.

Eelarve kohta tervikuna võib öelda, et see keskendub stabiilsuse ja tööhõive suurendamisele. Stabiilsus on maailmamajanduse ebakindluse ajal väärtus omaette. Kuna avaliku sektori investeeringud kasvavad üle veerandi, siis tähendab see märkimisväärset tööhõive kasvu. Ja ehkki töötuid on vähemaks jäänud, eraldab riik inimeste tööleaitamiseks töötukassa kaudu sama palju raha kui eelmisel aastal. Ning Euroopa probleemide taustal tuleb ikka ja jälle rahul olla Eesti kauase poliitikaga hoida riigi laenukoormus väike – eestlasele ei tarvitse meelde tuletada rahvatarkust laastutulest ja laenuleivast. Just see on alus, mis lubab meil rasketelgi aegadel investeerida, selle asemel et laenuintresse maksta.

Rohkem õigusabi

Justiitsministeeriumi märkimisväärseimad rõhuasetused järgmisel aastal on kohtumenetluse kiirendamisel, isikute õiguste paremal kaitsel ja esmasel õigusabil vähekindlustatud inimestele. Neile valdkondadele on plaanitud ligi kolmandiku võrra enam raha kui käesoleval aastal.

Seni on riigi õigusabi pakutud peaasjalikult kriminaalasjades. Tsiviil- ja haldusvaidlustes on seda antud vaid viiel protsendil asjadest, ent tuleval aastal kasvab see osakaal veerandini kõigist menetlustest. Kui kriminaalasjades on riigi õigusabi kasutamine tihti sundkäik, siis tänu eelarvemuudatustele on inimestel edaspidi paremad võimalused otsida õigust vaidluses riigi- või omavalitsusasutustega, aga ka näiteks tööandja või lepingupartneriga. Ehk teisisõnu tugevdab see õiguste kaitset.

Samuti eraldatakse raha õigusabile piiriülestes elatisasjades. Kuna inimesed on Euroopa Liidu piires üha liikuvamad, siis tekib aina rohkem ka selliseid perekondlikke suhteid, kus vanematel on eri kodakondsus ja elukoht on veel kolmandas riigis. Sestap on mõistetav, et inimesed vajavad sel teemal ka enam õigusabi.

Rohkem tähelepanu pööratakse nende inimeste esmasele õigusnõustamisele, kes on vähekindlustatud või lihtsalt ei tea, kuhu oma murega pöörduda. Sel aastal läks edukalt tööle ministeeriumi ja juristide liidu koostöös loodud õigusabiportaal www.juristaitab.ee, kus õiguseksperdid annavad kiiresti ja tasuta nõu nii üldistes kui ka konkreetsete küsimustes.

Järgmisel aastal pälvivad selle kõrval rohkem tähelepanu ka inimesed, kel pole võimalust või soovi otsida õigusnõu interneti teel. Laieneb tasuta juriidilise nõu võimaldamine neile, kellel ei ole võtta kohe raha tasulise õigusnõu ostmiseks. Selleks on eelarves senisest kolm korda rohkem raha.

Ligipääsetav ja kiirem kohtupidamine

Õige pikka aega on meie kohtusüsteemi üks valukohti olnud aeglane kohtumenetlus. See ei põhjusta raskusi mitte ainult inimestele, kel kohtus asju ajada, vaid see rikub ka meie ettevõtluskeskkonna mainet. Sel alal on viimastel aastatel üht teist ära tehtud ning nüüd on justiitsministeerium ja kogu valitsus seadnud endale nõudliku eesmärgi: kohtumenetlus ühes astmes ei tohi kesta kauem kui sada päeva.

Järgmisel aastal aitab seda sihti saavutada muu hulgas võimalus helisalvestada kriminaalasjade üldmenetluse istungeid, mistõttu vähenevad vaidlused protokollide täpsuse üle. Kohtunike ja nende abiliste ressurssi aitavad paremini kasutada ka videokonverentsiseadmed, mis järgmisel aastal ©veitsi riigi abiprogrammi toel kohtutesse paigaldatakse.

Kuid kättesaadavast õigusabist ja kiirest menetlusest ei piisa, kui õigusemõistmine pole ligipääsetav. See tähendab, et kohtulõivud peavad olema mõistlikud. Ka õiguskantsler on rääkinud, et kohtusse pöördumine peab olema odavam.  Veel sügisel jõuab riigikokku seaduseelnõu, millega lõive muudetakse, kusjuures kõiki lõive vaadeldakse tervikuna ning neid muudetakse nii, et king kuskilt pigistama ei jääks: mõnd lõivu saab suurendada, ilma et kellegi õigused kannataksid, samal ajal kui teisal saab lõivu kärpida. Tõenäoliselt järgmise aasta juulis on oodata selliste lõivude odavnemist, mis mõjutavad ligipääsu kohtupidamisele.

Niisiis, kokkuvõttes võib järgmise aasta justiitseelarvet nimetada isikute õiguste kaitse ja kättesaadava õigusemõistmise eelarveks.