Sa oled siin

Kodanikud andsid sisendit vägivalla vastu võitlemise arengukava koostamiseks

Möödunud nädala lõpus toimus kodanike foorum, kus inimesed said teha justiitsministeeriumile ettepanekuid, millistele probleemidele peaks tähelepanu pöörama uues vägivalla vastu võitlemise arengukavas. Edaspidi saavad kõik huvilised ettepanekuid esitada ajaveebi kaudu.

Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõuniku Anu Lepsi sõnul on praegu peamine eesmärk panna selgelt paika tegevussuunad, millele uues  arengukavas panustatakse. „Vastupidiselt paljudele senistele arengukavadele ei ole uue arengukava raames kavas korraga tegeleda kõikide teemadega, vaid keskendutakse põhjalikult kõige olulisematele probleemidele.“
 
Kodanike foorumil tegeleti peamiselt küsimustega, mis on seotud perevägivalla, laste väärkohtlemise ja alaealiste kuritegevusega. „Foorumil vahetati mõtteid nii nende teemade peamiste probleemide kui ka võimalike lahenduste kohta,“ selgitas Leps.
 
Foorumil toodi eelkõige välja vajadus  tegeleda inimeste hoiakute muutmisega, panustada perekondade tugevdamisse ja vanemate harimisse ning aidata ohvritel jõulisemalt välja murda vägivallaringist. „Foorumil jäi kõlama, et mitmete probleemide põhjused peituvad üldistes väärtushinnangutes, kaaskodanike ükskõikses ja hoolimatus suhtumises,“ ütles Leps.
 
Riigile heideti samas ette, et erinevate asutuste vahel ei ole piisavalt koostööd ja sellest tulenevalt ei tea üks vägivalla vastu võitleja, millega tegeleb teine. „Kuna kodanikud pakkusid foorumil uute ideedena välja lahendusi, mis on tänases Eestis tegelikult juba olemas, siis üheks kitsaskohas võib pidada ka seda, et mitmed lahendused pole inimestele teada või pole üldse reaalselt ellu rakendunud,“ sõnas Leps.  
 
Vabariigi Valitsus kinnitas 1. oktoobril plaani koostada uus vägivalla vastu võitlemise arengukava. Arengukava üldeesmärgiks on tõhustada vägivalla vastast võitlust, keskendudes alaealiste suhtes ja nende poolt toimepandud kuritegude ning inimkaubanduse ja perevägivalla vähendamisele.
 
Kodanike foorum toimus 7. novembril justiitsministeeriumi, Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu ning Praxise koostöös. Foorumile kogunes juhuvalimiga osalema kutsutud 30 inimest, kes arutlesid üheskoos vägivalla vastu võitlemise probleemide ja võimaluste üle.
 
Kõikidel inimestel, kellel on häid ideid, millega vägivalla vastu võitlemise arengukavasse panustada, saavad oma mõtteid avaldada ajaveebis: https://ajaveeb.just.ee/vagivallavastu/

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee