Sa oled siin

Reinsalu: piiriülese kaubanduse takistuste kaotamisest võidavad nii tarbijad kui ettevõtjad

Euroopa Liidu lipud

7.12.2018 Täna toimunud justiitsministrite kohtumisel Brüsselis jõudsid ministrid üldise lähenemisviisi kokkuleppele kaupade müüki reguleeriva direktiivi, perekonnaasjades kohtualluvust ja kohtulahendite tunnustamist reguleeriva määruse ning e-tõendite määruse osas.

Justiitsminister Urmas Reinsalu avaldab head meelt, et pikad ja keerulised arutelud kaupade müügi direktiivi nõukogu mandaadi osas jõudsid lõpule. „See on oluline samm ühtse digitaalse turu kiiremale kasvule, millest saavad kasu nii tarbijad kui ka ettevõtjad. Piiriülest kaubandust takistavate tõkete kaotamine läbi teatud lepinguõiguslike aspektide täiendava harmoneerimise aitab tõsta tarbijate kindlustunnet ning vähendada kulusid ettevõtjatele. Järjest suuremat kasutust leiavad nutikaubad, mistõttu on oluline ajakohastada reegleid selliselt, et nad võtaksid arvesse ka nutikaupade spetsiifikat. Suur töö on jõudnud lõpule,“ märkis Urmas Reinsalu.

Lisaks jõudsid justiitsministrid üldise lähenemisviisi kokkuleppele Brüssel IIa määruse osas, millega reguleeritakse piiriülest kohtualluvust ning lahendite tunnustamist ja täitmist erinevates perekonnaasjades. Uuendatud sätetega täpsustatakse muuhulgas lapse tagastamise menetlust ning tõhustatakse kohtute ja keskasutuste vahelist koostööd. „Piirideta Euroopas on küsimus ühes liikmesriigis tehtud lahendi tunnustamisest ja täitmisest teises liikmesriigis järjest aktuaalsem. Asjades, kus kaalul on laste õigused, on ajafaktor otsustava tähendusega,“ rõhutas justiitsminister.

Samuti lepiti kokku üldise lähenemisviis e-tõendite teemal, mille eesmärgiks on lahendada probleeme rahvusvahelises kriminaalmenetlusalases koostöös ning näha ette selge regulatsioon elektrooniliste tõendite saamiseks rahvusvahelistelt interneti- ja infoühiskonnateenuste pakkujatelt, kes osutavad teenuseid Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid asuvad füüsiliselt väljaspool EL territooriumi (nt Google).

„Tänapäeval kasutavad kurjategijad ulatuslikult moodsaid tehnoloogiaid, mistõttu peab õiguskaitseasutustel olema võimalus saada e-tõendid kätte sõltumata nende asukohast. USA võttis sel aastal vastu oma õiguskaitseasutuste võimaluste parandamiseks e-tõendite kättesaamisel uue õigusakti, nn Cloud Act´i. Ma loodan, et kokkulepitud üldine lähenemisviis e-tõendite teemal aitab parandada ka senist atlandiülest koostööd elektrooniliste tõendite kättesaamisel,“ ütles Reinsalu.

Lisaks anti kohtumisel ülevaade sideandmete säilitamise hetkeseisust, Euroopa Prokuratuuri ettevalmistustest ning Euroopa Liidu liitumisest inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. Ühtlasi arutasid justiitsministrid selle üle, kuidas saab kriminaalõigusega tulemuslikumalt võidelda antisemitismi vastu.