Sa oled siin

Uus kohtute infosüsteem vähendab kohtute töökoormust

Registrite ja infosüsteemide keskus ja Net Group allkirjastasid lepingu, mille järgi hakatakse koostöös riigikohtuga arendama kohtute infosüsteemi uut versiooni.


Projekti juhi Timo Ligi sõnul on eesmärgiks luua kasutajasõbralik süsteem, mis lihtsustaks kohtute tööd ja võimaldaks paremat õigusemõistmist. „Meie jaoks on oluline ka kohtutöötajate töö stabiilsuse tagamine ning süsteemi võimalikult lihtne ja ladus kasutuselevõtt.“

„Praegune kohtute infosüsteem ehk KIS on moraalselt vananenud ega rahulda kasutajate vajadusi,“ selgitas Ligi. „Uus süsteem peab vähendama kohtute töökoormust, menetlustoimingute läbiviimiseks vajalikku ajakulu ning seeläbi loodetavasti ka menetlustähtaegu.“

Lisaks senistele funktsionaalsustele tuleb uuele süsteemile mitmeid arendusi, muuhulgas näiteks kiire ülevaate võimaldamine kohtuniku tööks vajalikust informatsioonist, sealhulgas kohtupraktikast erinevate kohtuastmete lõikes.

Samuti on kavas uus süsteem liidestada lisaks E-toimikule muuhulgas ka rahvastikuregistri, äriregistri, elektroonilise kinnistusraamatu ja dokumendivahetuskeskkonnaga.

Ligi selgitas, et tulevaste kasutajate vajadustega arvestamiseks on moodustatud eraldi meeskond, kus lisaks registrite ja infosüsteemide keskusele, justiitsministeeriumile ja Net Groupile on esindatud ka riigikohus ja Eesti kohtunike ühing.

„Riigikohus on selles projektis meie oluline partner, lisaks kooskõlastatakse tulevase süsteemi nõuded ka teiste kohtuastmete kohtunikest ning kohtuametnikest koosneva töögrupiga. Vaid nii saame tagada, et uus süsteem ikka kasutajate ootustele vastab,“ ütles Ligi.

Süsteemi tulevased kasutajad on aktiivselt kaasatud süsteemi arendamisse nii projekti algfaasis kui ka lõppastme testimises ja süsteemi juurutamisel. Seeläbi saavad kasutajad anda projekti juhtmeeskonnale ja Net Groupile konstruktiivset tagasisidet süsteemi sobivuse kohta ning on võimalik vältida hilisemat korduvat ümberprogrammeerimist ja viia vajalikud muudatused sisse kohe.

Uue kohtute infosüsteemi esimene etapp valmib käesoleva aasta jooksul. Käimasoleva arendusprojekti maht on 450 000 eurot ning seda rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist. Infosüsteemi rakendamiseks vajalikke tegevusi, sealhulgas testimist ja kasutajate koolitamist, finantseeritakse riigikohtu ja I ning II astme kohtute eelarvetest.

Justiitsministeerium on juba esitanud taotluse ka järgmise arendusetapi rahastamiseks struktuurifondidest, mille tulemusel on kavas suurendada märkimisväärselt KISiga liidestatud infosüsteemide hulka ja pakkuda kohtutele täiendavaid võimalusi töökorralduse tõhustamiseks.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee