Sa oled siin

Uus elatise määramise kavand

Justiitsminister Urmas Reinsalu esitas kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks perekonnaseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Elatise määramine soovitakse muuta paindlikumaks ning panna sõltuma maksja sissetulekust, laste arvust ja laste vajadustest. Abivahendina loodaks infotehnoloogiline lahendus ehk nn elatiskalkulaator, mis oleks avalikult veebis kättesaadav.

„Kuna Eesti perekondade elustandard ja võimalused erinevad väga suuresti, on maksimaalselt paindlikku süsteemi võimalik luua just elatiskalkulaatori abil, võttes seejuures eeskuju lähiriikide praktikast,“ ütles Urmas Reinsalu.

 

Justiitsministeerium kaalus eelnõu väljatöötamiskavatsuses pakutud võimalusi, kuid need ideed ei leidnud piisavat toetust ja seega kehtib endiselt senine kord, kus elatise miinimummääraks on pool töötasu alammäära (alates 2019. aastast 270 eurot kuus).

Ministeerim tellib uuringu, millega selgitatakse välja lapse keskmine ülalpidamiskulu kuus, ja selle uuringu tulemuste põhjal otsime probleemile lahendust.

Eesmärgid

Perekonnaseaduses sätestatud miinimumelatis on elatise maksjale sageli liiga suur. See võtab kohustatud isikult huvi elatist maksta ja võib tekitada talle rahalisi kohustusi, mida ta ei suuda täita. Seetõttu ei täida praegune miinimumelatis enam oma kohtumenetlust lihtsustavat ülesannet ega pruugi kaitsta elatist saava lapse huvi. Väljatöötamiskavatsuses analüüsitaksegi neid probleeme ja pakutakse välja lahendusi.

Täpne valem luuakse eelnõu koostamise käigus, kuid elatise kindlaksmääramise lähtealused võiksid olla sellised:

  • Minimaalne elatis on pool lapse toimetulekupiirist, s.t 2018. aastal 84 eurot kuus (uus miinimumelatis).
  • Elatise suurus on seotud lahus elava vanema sissetulekuga, moodustades kindla protsendi vanema netosissetulekust. Justiitsministeeriumi hinnangul võiks kahele lapsele maksmisele kuuluv elatis jääda suurusjärku 32 kuni 33% vanema netosissetulekust.
  • Elatise suurus on seotud ülalpeetavate laste vanusega. Laste kasvades kulutused suurenevad ning seetõttu võtab elatiskalkulaator arvesse koefitsienti, mille võrra elatismakse laste kasvades suureneb. Vanuserühmad võiksid olla sarnaselt Saksamaaga 0 kuni 5 a, 6 kuni 11 a, 12 kuni 17 a ja 18 kuni 21 a.
  • Elatise suurus on seotud ülalpeetavate laste arvuga. Kui elatist makstakse ainult ühele lapsele, siis summa suureneb teatud protsendi võrra; kui rohkematele lastele, siis ühele lapsele maksmisele kuuluv summa vastavalt väheneb.
  • Kehtestatakse teatud protsent netosissetulekust, mis peab elatist maksvale vanemale alles jääma pärast seda, kui ta on maksnud elatist kõikidele ülalpeetavatele lastele.
  • Kalkulaator võtab igakuise elatise arvutamisel arvesse peretoetusi, mida last kasvatav vanem saab (lapsetoetus ja lasterikka pere toetus). Oluline on seejuures silmas pidada, et lapsele peab siiski tagama ülalpidamise vähemalt uue miinimumelatise määras. Kui sissetulekust lähtuv summa väheneb lapsetoetuse võrra, siis mitte alla uue miinimumelatise.
  • Elatise suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse lapse jagatud elukohta. Nagu Soomes tuleks elatist kindla protsendi võrra vähendada, kui laps elab teise vanema juures vähemalt 7 ööd kuus. Samuti peaksid protsendid olenema koos veedetud ajast: keskmiselt 7 kuni 9 ööd kuus, 10 kuni 12 ööd kuus ja 13 kuni 15 ööd kuus. Seejuures ei oleks arvesse võetav protsent siiski võrdne lapsega koos veedetud aja proportsiooniga, sest näiteks võrdselt jagunev elukoht ei tähenda tingimata, et ka lapsega seotud kulud jagunevad pooleks.

  • Kalkulaatori abil arvutatud summad on kohtule näitlikud. Kohus võib kalkulaatori abil saadud summast kõrvale kalduda. Kohtule peab jääma võimalus mõista erandina välja uuest miinimumelatisest väiksem elatis, kui selleks on kaalukad põhjused (näiteks kui vanem on täielikult töövõimetu, viibib kinnipidamisasutuses vms). Samuti võib kohus välja mõista kalkulaatorist nähtuvaga võrreldes suurema elatise, kui näiteks lapse vajadused on tavapärasest märkimisväärselt suuremad (lapse puude vms tõttu) või kui kohtule on ilmne, et vanem varjab oma sissetulekuid või tal on sissetuleku asemel muud vara, mille arvel ülalpidamiskohustust täita.

 

Kontaktisik

Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik

Andra Salk (Andra.Salk@just.ee

Ajakava

Juuni kuni juuli 2018: väljatöötamiskavatsuse kooskõlastamine. Ootame tagasisidet juuli lõpuni.

Juuli kuni september 2018: väljatöötamiskavatsuse tagasiside põhjal koostatakse eelnõu.

Oktoober 2018: eelnõu esitatakse kooskõlastamisele.

 

 

Viimati uuendatud: 18. Detsember 2018