Sa oled siin

Vanglate osakonna nõunik-jurist

Struktuuriüksuse nimetus: Vanglate osakonna õiguse ja arenduse talitus
Ametinimetus: Nõunik-jurist
Tegevusvaldkond: Vanglate osakonna ja vanglate õigusalase tegevuse koordineerimine
Vahetu juht: Õiguse ja arenduse talituse nõunik-peajurist
Alluvad: Puuduvad
Ametnik asendab: Õiguse ja arenduse talituse juhatajat/nõunikku/nõunik-juristi
Ametnikku asendab: Õiguse ja arenduse talituse nõunik-jurist või nõunik-peajurist või talituse juhataja
Ametikoha põhieesmärk: Vanglate valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja menetlemine (eelkõige teenistusalased). Justiitsministeeriumi kohtus esindamine vanglatega seonduvates küsimustes. Seisukohtade kujundamine ja nõu andmine teenistusõiguse küsimustes.
Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele: 1. õigusalane kõrgharidus; 2. eesti keele oskus C1 tasemel; 3. inglise keele oskus kõrgtasemel; 4. tööks vajalikul tasemel arvuti kasutamise oskus; 5. head teadmised avalikust teenistusest, haldusõigusest ja –menetlusest; 6. teadmised õigusloome protsessist; 7. iseseisvus töös, väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõime; 8. info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus; 9. oskus planeerida tööd ja aega; 10. hea suhtlemis-, eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas; 11. hea pingetaluvus ja meeskonnatööoskus.
Teenistusülesanded: Tulemus:
1. vanglate valdkonda reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri õigusaktide eelnõude väljatöötamine või kooskõlastamine, sh vanglate põhimääruste ja teenistujate koosseisude eelnõude väljatöötamine; eelnõu on välja töötatud. Korrektne ja õigeaegselt vastuvõetud põhimääruse muudatus. Asjakohane arvamus ja tagasiside on antud;
2. vanglate osakonna ja vanglate nõustamine mh teenistusõiguse ja andmekaitseõiguse küsimustes; asjakohased nõuanded, soovitused ja arvamused, mis arvestavad kohtupraktikaga;
3. riigi esindamine kohtus teenistujate, kinnipeetavate ja vahistatute kaebustes; Justiitsministeeriumi seisukohad on menetluses igakülgselt esitatud. Kohtulahend;
4. arvamuse andmine õigusaktide eelnõude ja kontseptsioonide kohta, mis on esitatud vanglate osakonnale kooskõlastamiseks; antud on asjakohane arvamus ja pakutud võimalikke lahendusi, vajadusel on tehtud muudatusettepanekuid;
5. osakonna teenistujate poolt väljatöötatud õigusaktide eelnõude läbivaatamine; õiguslikult korrektne õigusakt;
6. vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu koostamisel osalemine, ettepanekute tegemine; osalemine vastavalt vajadusele, ettepanekud on põhjendatud ja arvestavad vajadusel rahvusvahelise kohtupraktika suundadega;
7. ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks; õigusakti eelnõu või muudatusettepanekud;
8. teenistusliku järelevalve tegemine vanglate üle; vangla tegevust on hinnatud ja vajadusel on juhitud küsimusele asjakohase isiku tähelepanu;
9. pöördumiste lahendamine; korrektselt ja õigeaegselt koostatud kirjalikud vastused teistele asutustele, õiguskantslerile ja muudele isikutele;
10. vahetu juhi korraldusel ühekordsete teenistusülesannete täitmine. õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded.
Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
1. Nõuniku-juristi tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 2. Nõunik-jurist teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega ning Rahandusministeeriumiga ja Siseministeeriumiga.
Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.

 

Viimati uuendatud: 6. Veebruar 2020