Sa oled siin

Vanglate osakonna nõunik-jurist

Struktuuriüksuse nimetus: Vanglate osakonna õiguse ja arenduse talitus
Ametinimetus: Nõunik-jurist
Tegevusvaldkond: Vanglate osakonna ja vanglate õigusalase tegevuse koordineerimine
Vahetu juht: Õiguse ja arenduse talituse nõunik-peajurist
Alluvad: Puuduvad
Ametnik asendab: Õiguse ja arenduse talituse juhatajat/nõunikku/nõunik-juristi
Ametnikku asendab: Õiguse ja arenduse talituse nõunik-jurist või nõunik-peajurist või talituse juhataja
Ametikoha põhieesmärk: Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüsimine vangistust puudutavas valdkonnas; Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevate kaebuste menetlemine ja riigi esindamine eeltoodud küsimustes. Õigusaktide muudatuste väljatöötamine. Justiitsministeeriumi kohtus esindamine vanglatega seonduvates küsimustes. Vanglate nõustamine, eelkõige inim- ja põhiõigustega seotud küsimustes.
Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
 1. õigusalane kõrgharidus;
 2. eesti keele oskus C1 tasemel;
 3. inglise keele suuline ja kirjalik oskus;
 4. tööks vajalikul tasemel arvuti kasutamise oskus;
 5. head teadmised vangistusõigusest, inim- ja põhiõigustest, sh inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast, riigi- ja halduskorraldusest;
 6. teadmised õigusloome protsessist;
 7. iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõime;
 8. info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus;
 9. oskus planeerida tööd ja aega;
 10. hea suhtlemis-, eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas;
 11. hea pingetaluvus ja meeskonnatööoskus.
Teenistusülesanded: Tulemus:
1. Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevate kaebuste menetlemine koostöös Välisministeeriumiga; kaebused on analüüsitud ja lahendatud, toimiv koostöö Välisministeeriumiga, korrektselt koostatud vastused;
2. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüsimine vangistust puudutavas valdkonnas; analüüsitud on varasemaid ja jooksvalt jõustuvaid kohtuotsuseid, leitud seosed ja tehtud järeldused;
3. vanglate valdkonda reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja kooskõlastamine; eelnõu on välja töötatud. Asjakohane arvamus ja tagasiside on antud:
4. vanglate osakonna ja vanglate nõustamine, eelkõige inimõigustega seonduvates küsimustes; asjakohased nõuanded, soovitused ja arvamused, mis võtavad arvesse rahvusvahelist kohtupraktikat;
5. riigi esindamine kohtus kinnipeetavate ja vahistatute kaebustes; Justiitsministeeriumi seisukohad on menetluses igakülgselt esitatud. Kohtulahend;
6. arvamuse andmine õigusaktide eelnõude ja kontseptsioonide kohta, mis on esitatud vanglate osakonnale kooskõlastamiseks; antud on asjakohane arvamus ja pakutud on võimalikke lahendusi, tehtud vajadusel ettepanekuid muutmiseks;
7. Justiitsministeeriumi ja CPT (Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee) vahelise koostöö ja informatsiooni vahetuse koordineerimine, vastastikuste visiitide korraldamine ja nende sujuvuse eest vastutamine. CPT raportitele vastuste koostamine; toimiv koostöö ja infovahetus, hästikorraldatud, organiseeritud ja informatiivsed töövisiidid. Teistelt asutustelt on kogutud sisend vastuse koostamiseks. Vastus on asjakohane ja põhjendatud, tagasiside on antud kõigile asjassepuutuvatele isikutele. Vajalikud dokumendid on tõlgitud inglise/eesti keelde ja loa saamisel avalikustatud;
8. Euroopa Nõukogu poolt vanglate valdkonda käsitlevate põhimõtete, juhiste ja soovituste teadmine ja nende rakendamine. Kursis olemine uute soovitustega; teadmised Euroopa Nõukogu poolt sätestatud vanglate valdkonda puudutavatest üldistest põhimõtetest ja soovitustest on otstarbekalt rakendatud;
9. osakonna teenistujate poolt väljatöötatud õigusaktide eelnõude läbivaatamine; õiguslikult korrektne õigusakt;
10. vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu koostamisel osalemine, ettepanekute tegemine; osalemine vastavalt vajadusele, ettepanekud on põhjendatud ja arvestavad vajadusel rahvusvahelise kohtupraktika suundadega;
11. ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks; õigusakti eelnõu või muudatusettepanekud;
12. teenistusliku järelevalve tegemine vanglate üle; vangla tegevust on hinnatud ja vajadusel on juhitud küsimusele asjakohase isiku tähelepanu;
13. pöördumiste lahendamine; korrektselt ja õigeaegselt koostatud kirjalikud vastused teistele asutustele, õiguskantslerile ja muudele isikutele;
14. vahetu juhi korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine. korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine.
Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö 1. Nõuniku-juristi tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 2. Nõunik-jurist teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega ning Välisministeeriumiga.
Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.
Viimati uuendatud: 8. August 2018