Advokaat

Advokaadid on vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi abid. Advokaadid on Eesti Advokatuuri liikmed. Sinna võib kuuluda iga inimene, kes vastab advokatuuriseaduses esitatud nõuetele ja on sooritanud advokaadieksami.

Vandeadvokaat on pädev
 

 • Esindama ja kaitsma klienti kohtus ning kohtueelses menetluses ja mujal nii Eestis kui ka välisriigis
 • Koguma tõendeid
 • Vabalt valima ja kasutama seadusega kooskõlas olevaid vahendeid ja viise õigusteenuse osutamisel
 • Saama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusest õigusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, tutvuma dokumentidega ning saama neist ärakirju ja väljavõtteid, kui andmete ja dokumentide saamine ei ole advokaadile seadusega keelatud
 • Töötlema lepingu või seaduse alusel saadud muu inimese kui kliendi isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid ilma nende inimeste nõusolekuta, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks
 • Kinnitama kliendile tema osutatava õigusteenuse piires kohtule ja teistele ametiasutustele esitatavate dokumentide ärakirju ja allkirju
 • Tegutsema vahekohtuniku ja lepitusseaduses sätestatud korras lepitajana
 • Tegutsema pankrotihaldurina, kui ta on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liige

Vandeadvokaadi abil
 

 • On vandeadvokaadi õiguspädevus seadusega piiratud ulatuses.
 • Vandeadvokaadi abi ei või tegutseda vahekohtunikuna ega lepitusseaduse alusel lepitajana
 • Samuti ei või ta esindada või kaitsta klienti Riigikohtus, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti 
 • Vandeadvokaadi abi ei või tegutseda pankrotihaldurina

Vandeadvokaadi abi võib õigusteenust osutada üksnes vandeadvokaadist patrooni juhendamisel.

Advokaaditasu ei ole kindlaks määratud õigusaktis, vaid see lepitakse kokku kliendilepingus.

Advokaatide tegevust reguleerib advokatuuriseadus.

Advokaatide nimekiri on leitav Eesti Advokatuuri veebilehelt.

Vandeadvokaatidest lepitajate nimekiri on leitav Eesti Advokatuuri veebilehelt.

Viimati uuendatud 07.10.2021