Kohtutäitur

Kohtutäitur peab riigi ülesandel avalik-õiguslikku ametit. Kohtutäituri peamiseks ülesandeks on korraldada täitedokumentide sundtäitmist. Kohtutäitur ei ole riigiametnik ega ettevõtja, vaid vaba elukutse esindaja, kes peab ametit oma nimel ja vastutusel.

Kohtutäitur tegutseb oma büroo kaudu. Kohtutäituril on kindlaksmääratud tööpiirkond, kus tema büroo asub. Kohtutäitur viib võlgniku suhtes läbi täitemenetluse juhul kui tema tööpiirkonnas asub võlgniku elukoht või vara.

Kohtutäiturit abistavad töös kohtutäituri abid ja muud büroo töötajad. Kohtutäituri büroo töötaja toimetab kohtutäituri nimel ja vastutusel  kätte dokumente ning abistab kohtutäiturit ametitegevuses. Kohtutäituri abi teeb  kohtutäituri nimel ja vastutusel kõiki ametitoiminguid, mida kohtutäitur ei pea kohtutäituri seaduse alusel tegema isiklikult.

Kohtutäituri ametitegevus jaguneb ametitoiminguteks ja ametiteenusteks.

Peamiseks ametitoiminguks on täitemenetluse läbiviimine, kus kohtutäitur täidab sundkorras  võlausaldaja nõuet võlgniku vastu. Selles menetluses on kohtutäituril õigus:

  • Arestida nõude rahuldamiseks võlgniku sissetulekuid
  • Arestida ja müüa võlgniku vallas- ja kinnisvara
  • Kohtutäitur saab täitemenetluses sundtäita ka mitterahalisi nõudeid, näiteks tõsta inimesi ebaseaduslikult hõivatud ruumidest välja
  • Lisaks kuulub täitetoimingute hulka ametlike dokumentide kättetoimetamine, pärandvara inventuuri tegemine, ametliku enampakkumise läbiviimine ja välisriigist laekuva elatise vahendamine.

Ametiteenus on kokkuleppeline teenus, kus kohtutäitur võib:

  • Viia läbi vallas- ja kinnisasja enampakkumise
  • Toimetada kätte dokumendi 
  • Anda õigusnõu
  • Osutada väljaspool kohtumenetlust juriidilise fakti tuvastamise teenust
  • Tegutseda lepitajana vastavalt lepitusseadusele ja  vahekohtunikuna tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel

Kohtutäituri staatus ja asjaajamine on sätestatud kohtutäituri seaduses ja kohtutäiturimäärustikus.

Kohtutäiturite nimekirja peab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.

Nimekirja juures on märgitud kohtutäiturite büroode kontaktandmed ning lahtiolekuajad.

Käed nutitelefoni hoidmas.

Seotud viited

Kohtutäitur

Viimati uuendatud 13.09.2021