Pankrotihaldur

Pankrotihaldur peab riigi ülesandel avalik-õiguslikku ametit. Pankrotihalduri ülesandeks on kohtu korraldusel võlgniku pankrotimenetluse läbiviimine. Pankrotihaldur ei ole riigiametnik ega ettevõtja, vaid vaba elukutse esindaja, kes peab ametit oma nimel ja vastutusel.

Pankrotihaldur võib pankrotimenetluse algfaasis tegutseda ajutise pankrotihaldurina või peale pankroti väljakuulutamist pankrotihaldurina.

Ajutine pankrotihaldur

  • Selgitab välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused
  • Annab hinnangu võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele
  • Tagab võlgniku vara säilimise
  • Täidab muid seadusega ettenähtud ja kohtult pankrotimenetluses antud ülesandeid

Pärast pankroti väljakuulutamist

  • Selgitab pankrotihaldur välja võlausaldajate nõuded
  • Valitseb pankrotivara
  • Korraldab selle moodustamise ja müügi ning pankrotivara arvel võlausaldajate nõuete rahuldamise
  • Täidab muid seadusest tulenevaid kohustusi.

Pankrotihaldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse. Pankrotiasja menetlev kohus teostab järelevalvet pankrotihalduri tegevuse üle. Lisaks annab pankrotihaldur aru võlausaldajate üldkoosolekule ning pankrotitoimkonnale.

Pankrotihalduri staatust, õigusi ja kohustusi sätestab pankrotiseadus.

Pankrotihalduri tegutsemise õigust omavate isikute nimekirja peab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.

Seotud viited

Pankrotihaldur

Viimati uuendatud 08.11.2021