Patendivolinik

Patendivolinik osutab õigusteenust tööstusomandi alal.

Patendivolinikuna võib tegutseda üksnes inimene, kes on Patendivolinike Koja liige ja kellele on antud tegutsemiseks patendivoliniku kutse.

Patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnad on: 

  • leiutis (patent ja kasulik mudel)
  • mikrolülituse topoloogia
  • kaubamärk
  • tööstusdisainilahendus
  • geograafiline tähis

Patendivolinik nõustab selles, kuidas kaitsta ja jõustada tööstusomandi õigusi (patent, kasulik mudel, kaubamärk, tööstusdisainilahendus, geograafiline tähis jms), samuti aitab tööstusomandiga seotud lepingulistes küsimustes.

Patendivolinik on esindajaks tööstusomandi registreerimisel Patendiametis.

Patendivolinik teeb kõiki toiminguid oma kliendi nimel ja kliendilt saadud volituste ning juhiste alusel. Patendivolinikul on esindusõigus Eesti kohtutes.

Patendivoliniku teenused ei ole riiklikult finantseeritud, nende tasu ei ole õigusaktiga määratud, vaid see lepitakse iga kord kliendiga kokku.

Patendivolinik peab olema kantud patendivolinike registrisse. Patendivolinike register on leitav Patendiameti veebilehelt.

Patendivolinike tegevust reguleerib patendivoliniku seadus.

Patendivolinike Koda

Patendivolinike Koda on patendivolinike omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev avalik-õiguslik kutseühendus, mis on loodud patendivolinike kutsetegevuse edendamiseks ja kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Patendivolinike Koda korraldab patendivoliniku kutseeksamit. Koda teostab järelevalvet patendivoliniku regulaarse täiendusõppe kohustuse täitmise ning  hea kutsetava järgimise üle. Samuti seisab koda selle eest, et tööstusomandi ja patendivoliniku rolli teadvustatakse olulise innovatsiooni ja majandusarengu kaitsja ja edendajana. 

Patendivolinike Koda tegutseb oma organite kaudu. Need on juhatus, kutsekomisjon, aukohus ja revisjonikomisjon.

Täpsem info Patendivolinike Koja kohta on leitav koja veebilehelt.

Viimati uuendatud 18.10.2022